Actualitzacions del Codi de legislació

Actualitzacions del Codi de legislació

Codi bàsic

Codi de 80 normes que actualitzem de manera permanent, incorporant al text originari totes les modificacions legals expresses, les quals apareixen relacionades en la primera pàgina de cada norma, sota el títol.

Si presteu serveis a l'Administració pública i desitgeu obtenir gratuïtament un exemplar de l'edició impresa del Codi (que es presenta en un arxivador amb anelles) podeu sol·licitar-lo a l'apartat Codi de legislació

 • Legislació afectada

  • Orden PCM/244/2022, de 30 de marzo, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2022 (selección)
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (selección)
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (selección)
 • Legislació afectada

  • Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
  • Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (selección)
  • Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciembre, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional para el ejercicio 2021 (selección)
 • Legislació afectada

  • Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
 • Legislació afectada

  • Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público
  • Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 (selección)
  • Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
  • Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública
  • Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (selección)
  • Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (selecció)
  • Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya
  • Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
  • Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (selección)
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (selección)
  • Llei 19/2014, de 29 de desembre,de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Legislació afectada

  • Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
  • Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
 • Legislació afectada

  • Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública
  • Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (selección)
 • Legislació afectada

  • Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (selección)
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (selección)
  • Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (selección)
  • Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (selección)
  • Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública
  • Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
  • Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
  • Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (selección)
 • Legislació afectada

  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (selección)
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (selección)
  • Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
  • Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
  • Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (selección)
 • Legislació afectada

  • Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública
  • Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (selecció)
  • Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya
  • Llei 19/2014, de 29 de desembre,de transparència, accés a la informació pública i bon govern
  • Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
  • Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
 • Legislació afectada

  • Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores