Butlletí de novetats jurídiques

Butlletí

ButlletíPublicació digital de periodicitat bimensual on podeu trobar comentaris de les novetats legislatives i les sentències de més interès, referides al personal al servei de l'Administració, elaborats per persones de reconegut prestigi professional. Mitjançant enllaços directes, proporcionem accés a les normes i sentències que es comenten, així com a projectes legislatius i altres documents rellevants. Cada "Butlletí" s'ha tramés per correu electrònic a les persones usuàries que ho han sol·licitat.

 • Legislació

  • Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023
  • Decret Llei 14/2022, de 8 de novembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d'agilització de la cobertura de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera
  • Ordre DSO/210/2022, de 15 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria de subvenció per al pagament d'un complement de productivitat extraordinari únic al personal de serveis de neteja previst a l'Acord GOV/126/2022
  • Orden PCM/1047/2022, de 1 de noviembre, por la que se aprueba y se publica el procedimiento de valoración de los puestos de trabajo previsto en el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres
  • Resolución de 7 de octubre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2023
  • Real Decreto 885/2022, de 18 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, para el impulso de los planes de pensiones de empleo
  • Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad
  • Real Decreto 889/2022, de 18 de octubre, por el que se establecen las condiciones y los procedimientos de homologación, de declaración de equivalencia y de convalidación de enseñanzas universitarias de sistemas educativos extranjeros y por el que se regula el procedimiento para establecer la correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior de los títulos universitarios oficiales pertenecientes a ordenaciones académicas anteriores
  • Resolució PRE/3467/2022, de 28 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions destinades al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats i empleades públics de les administracions locals per a l'any 2023
  • Resolución de 24 de octubre de 2022, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se dictan instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público Estatal del incremento retributivo adicional del 1,5 por ciento previsto en el artículo 23 del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del «Plan + seguridad para tu energía (+SE)», así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía

  Sentències

  • Garanties retributives del personal funcionari que retorna d'una situació de serveis especials: són aplicables als càrrecs de l'Administració local?
 • Legislació

  • Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación
  • Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual
  • Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural

  Sentències

  • Còmput dels serveis previs de personal funcionari en els supòsits d'un anterior acomiadament improcedent com a personal laboral
  • La participació del personal funcionari interí en les convocatòries de provisió de llocs de treball
 • Legislació

  • Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre
  • Real Decreto-ley 12/2022, de 5 de julio, por el que se modifica la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
  • Decret llei 10/2022, de 5 de juliol, de modificació del Decret llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestió directa del servei d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat i es crea l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat
  • Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2022
  • Real Decreto 408/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado correspondiente a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público
  • Acord GOV/105/2022, de 24 de maig, pel qual s'aprova l'Oferta d'Ocupació Pública d'Estabilització d'Ocupació Temporal de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública
  • Acord GOV/126/2022, de 21 de juny, pel qual es dona compliment al que preveu la disposició addicional tretzena de la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, respecte del complement de productivitat extraordinari únic per al personal de serveis de neteja
  • Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones de gestión relativas a la renuncia a la condición de personal funcionario de carrera en la Administración General del Estado
  • Real Decreto 395/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo

  Sentències

  • Efectes retroactius de les sentències en els processos de selecció
  • Premis de jubilació incorporats en plans de racionalització de recursos humans
 • Legislació

  • Resolución de la Secretaría de Estado de función pública sobre las orientaciones para la puesta en marcha de los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público
  • Aplicació dels processos d'estabilització, previstos a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, a les policies locals de Catalunya
  • Acord GOV/43/2022, de 15 de març, de creació del Programa per a la implementació de les mesures urgents de reducció de la temporalitat en l'ocupació pública en l'àmbit competencial de la Direcció General de Funció Pública
  • Nota informativa del Servicio Público de Empleo Estatal sobre modificaciones en los modelos de contratos de acuerdo con la reforma de la contratación laboral del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo
  • Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad
  • Ordre EMT/81/2022, de 21 d'abril, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2023
  • Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional
  • Real Decreto 272/2022, de 12 de abril, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente

  Sentències

  • Concessions administratives i responsabilitat solidària de les administracions locals en el pagament de deutes de Seguretat Social
  • Treballadors fixos d'una empresa privada i subrogació per part d'una administració pública
 • Legislació

  • Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de los trabajadores autónomos, para la transición hacia los mecanismos estructurales de defensa del empleo, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica
  • Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras
  • Nota conjunta de la Dirección General de Trabajo y el Servicio Público de Empleo Estatal para la aplicación inmediata de la reforma de la contratación laboral del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.
  • Resolución de 28 de febrero de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones de gestión relativas a la jubilación parcial del personal laboral acogido al IV Convenio Único de la Administración General del Estado
  • Resolució PRE/185/2022, de 3 de febrer, per la qual es dona publicitat a la Instrucció 1/2022, de 3 de febrer, sobre noves mesures organitzatives, de prevenció i seguretat als centres de treball del personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu de l'emergència sanitària per la COVID-19

  Sentències

  • Discapacitat, malaltia i acomiadament
  • Condicions de treball i situacions d'abús en les relacions de servei temporals de personal funcionari
 • Legislació

  • Ley 22/2021, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022
  • Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público
  • Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo
  • Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones
  • Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic
  • Ordre EMT/246/2021, de 27 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques, destinades al finançament del "Programa de primera experiència professional en les administracions públiques", de contractació de persones joves aturades en el si dels serveis prestats per aquestes administracions públiques, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
  • Resolució SLT/66/2022, de 19 de gener, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya
  • Resolució PRE/3814/2021, de 23 de desembre, per la qual es dona publicitat a la Instrucció 3/2021, de 23 de desembre, sobre noves mesures organitzatives, de prevenció i seguretat als centres de treball del personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu de l'emergència sanitària per la COVID-19
  • Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual

  Sentències

  • La disposició transitòria 3a de l'EBEP no permet la promoció interna des del subgrup C1 al subgrup A1
 • Legislació

  • Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2022
  • Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2022
  • Acord GOV/164/2021, de 26 d'octubre, d'adopció del Codi ètic del servei públic de Catalunya per part del Govern de la Generalitat i l'Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector públic
  • Resolució PRE/2888/2021, de 27 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions destinades al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats i empleades públics de les administracions locals

  Sentències

  • En cas de naixement d'un fill no es té dret a sumar el permís per naixement previst en la negociació col·lectiva
 • Legislació

  • Real Decreto 636/2021, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2021
  • Resolució SLT/2704/2021, de 2 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya

  Sentències

  • Abast de l'excedència per cura de familiars quan el fill té més de tres anys
  • Concreció de la doctrina del Tribunal Suprem sobre contractació abusiva del personal interí a les administracions públiques després de la sentència del TJUE de 3 de juny de 2021
 • Legislació

  • Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público
  • Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia
  • Ordre EMT/138/2021, de 25 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2022

  Sentències

  • Contractació abusiva de personal interí a les administracions públiques
  • En els òrgans de selecció, la presència equilibrada de dones i homes no és una tendència sinó una obligació
 • Legislació

  • Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2
  • Resolucíó SLT/1392/2021, de 7 de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya

  Sentències

  • L'excedència voluntària per cura de familiars computa com a temps de servei actiu en la carrera professional
  • Qualificació de l'acomiadament i indemnització procedent en obtenir-se la prova monitoritzant l'ordinador de l'empleada