Publicacions

 • Butlletí de novetats jurídiques

  Publicació digital de periodicitat bimensual on podeu trobar comentaris de les novetats legislatives i les sentències de més interès, referides al personal al servei de l'Administració, elaborats per persones de reconegut prestigi professional. Mitjançant enllaços directes, proporcionem accés a les normes i sentències que es comenten, així com a projectes legislatius i altres documents rellevants.

 • Recull de notícies d'actualitat

  Publicació digital de periodicitat quinzenal on podeu trobar una selecció de les notícies més destacadas en matèria laboral, econòmica i de recursos humans, publicades per diferents mitjans de comunicació.

 • Actualitzacions de Codi del legislació

  Servei que oferim, d'actualització immediata de les normes incloses al nostre Codi de legislació cada vegada que es produeix una modificació legal. Trametem a més per correu electrònic a aquelles persones que ho sol·liciten, una fitxa descriptiva de les modificacions aprovades així com els enllaços a les normes afectades, en format PDF imprimibles i tractables amb processadors de textos.

 • Col·lecció "Estudis de Relacions Laborals"

  Llibres (en edició impresa i digital) amb què el Consorci es proposa facilitar el diàleg social mitjançant la reflexió i el debat, així com abordar qüestions objecte de discussió a les meses de negociació.

 • Col·lecció "Documents"

  Publicacions (en edició impresa i/o digital), que recullen un seguit de Butlletins extraordinaris elaborats comptant amb la col·laboració de persones expertes en les matèries respectives i que tenen per finalitat posar en primera línia les inquietuds i interessos de l’Administració local a l’hora del desenvolupament normatiu en diferents àmbits.

 • Monografies

  Treballs (en edició digital) sobre diversos temes en els àmbits de la gestió pública i els recursos humans, que poden resultar d’interès per als nostres usuaris. Es tracta d’encàrrecs que realitzem directament als autors, així com de textos no propis per a la difusió dels quals demanem autorització.