Finalitats i serveis

El CEMICAL és un consorci promogut per la Diputació de Barcelona amb la pretensió de fomentar l'estudi, la formació, la investigació i el progrés en les relacions del personal al servei de l'Administració local i dels ens que la integren així com afavorir, en aquest mateix àmbit, la resolució extrajudicial dels conflictes laborals.

En una etapa inicial, la nostra intervenció es produïa a petició de les parts, exclusivament mitjançant procediments de conciliació o mediació. Des de l’any 2002, duem a terme també actuacions preventives, millorant la informació mútua mitjançant un sistema de treball en xarxa, que té el seu principal suport en la nostra web, de navegació senzilla i per mitjà de la qual s’accedeix lliurement i de manera gratuïta als nostres serveis, entre d’altres: Codi de legislació, Base de dades de sentències, Butlletí de novetats jurídiques, Base de dades de transparència i funció pública, Base de dades de convenis i acords de condicions de treball, Col·lecció “Estudis de Relacions Laborals”, Monografies i Recull de notícies d’actualitat.