Avís legal

La titularitat d'aquest portal és del Consorci d'Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local (CEMICAL), amb NIF P5800030H, amb domicili fiscal a Rambla Catalunya, 126, 08008 de Barcelona, telèfon 93 402 20 78 i adreça de correu electrònic cemical@diba.cat.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat del CEMICAL o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts al CEMICAL. Tot aquest material està a l'empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

  • Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit del CEMICAL. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta.
  • L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets del CEMICAL o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. El CEMICAL no serà responsable de l'ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s'estableixin per a determinats documents i aplicatius.

Política de privacitat

Les dades facilitades seran tractades pel CEMICAL per a donar resposta a la vostra subscripció i per valorar el resultat en funció de la missió d’interès públic de difusió de les activitats del Consorci.

Així mateix, us informem que no es farà cap cessió o transferència de les vostres dades i que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició al seu tractament, en els termes previstos a la legislació vigent, enviant un missatge de correu electrònic a cemical@diba.cat.

Tot i que creiem que per aquesta via us resoldrem qualsevol qüestió relacionada amb la vostra privacitat, en cas de que considereu que el vostre exercici de qualsevol dels drets esmentats no ha estat tractat adequadament o no us sentiu satisfet amb el sentit, el termini o qualsevol altre aspecte de la resposta, podeu presentar reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades en dpd@diba.cat, sense perjudici de poder presentar una reclamació directament davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)

D’altra banda, us fem saber que utilitzem el Google Analytics per a la recollida d'estadístiques. La informació que generen les galetes (incloent-hi l'adreça IP) és transmesa i arxivada directament per Google en els servidors del web. Per tal d'impedir la recollida de l'adreça IP, el CEMICAL té activada l’opció Anonymize IP, incorporada pel propi sistema, que emmascara els tres darrers dígits d’aquesta adreça de manera que l'anonimitza posant-los a 0.

Responsabilitat dels continguts

  • El CEMICAL no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes al CEMICAL, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del CEMICAL.
  • La informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l'edició dels quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.
  • El CEMICAL no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços o que provingui de fonts alienes a aquest Consorci.
  • El CEMICAL no es fa responsable de la legalitat d'altres llocs web de tercers des dels que es pugui accedir al portal. El CEMICAL tampoc respon per la legalitat d'altres llocs web de tercers, que pogueren estar-hi vinculats o enllaçats des d'aquest portal.
  • El CEMICAL no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.
  • El CEMICAL es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.
  • L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Llei aplicable

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.