Normes de funcionament

 

Usuaris

 • Els ens locals de la província de Barcelona.
 • El personal al servei d'aquests ens locals, per mitjà de les seves representacions unitàries o sindicals d'un dels sindicats que integren el Consorci.
 • Les representacions sindicals en aquestes entitats (seccions sindicals) dels sindicats que integren el Consorci.

 

Àmbit d'actuació

 • Conflictes col·lectius d’interessos i d’aplicació i d’interpretació de norma.
 • Conflictes plurals d’interessos i d’aplicació i d’interpretació de norma sempre que, per l’especial naturalesa o significació del conflicte, el CEMICAL estimi que pot ultrapassar l’interès individual dels afectats.
 • Conflictes individuals, sempre que el CEMICAL estimi que el conflicte pot tenir transcendència o incidència en un interès col·lectiu.

 

Matèries excloses

 • Resolució de contractes.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Procediments disciplinaris.

 

Manifestació de voluntat de les parts

Per a la vàlida tramitació dels procediments serà requisit necessari la lliure i clara voluntat de submissió d’ambdues parts.

La submissió prèvia i voluntària d’empleats públics i entitats locals afectats per un conflicte col·lectiu de treball als procediments de conciliació i mediació es consideraran atorgats i no serà necessària expressa individualització, quan el conveni col·lectiu o pacte o acord de condicions de treball aplicable en cada cas inclogui una clàusula en la qual les parts negociadores, representants de l’entitat local i del personal, se sotmetin d’una manera expressa i col·lectiva als procediments de conciliació i mediació.

 

Inici del procediment de conciliació

La intervenció del CEMICAL es produirà a partir d'un escrit introductori presentat per la part que desitgi iniciar el procediment.
L'escrit s'ajustarà a les normes vigents i contindrà necessàriament les següents dades:

 • Descripció del grup de persones afectades i de les seves categories professionals, quan es tracti de conflictes col·lectius o plurals.
 • Nom, antiguitat i categoria professional de la persona afectada, si es tracta d’un conflicte individual. En aquest cas caldrà adjuntar un document que palesi la seva conformitat amb la intervenció del CEMICAL.
 • Entitat local, domicili i nombre de persones al servei de l’ens local.
 • Conveni col·lectiu o pacte o acord de condicions de treball aplicable.
 • Descripció dels fets que originen el conflicte (origen i desenvolupament).
 • Voluntat expressa de les parts o manifestació de la persona sol·licitant de sotmetre’s als tràmits de conciliació i/o mediació o esment del pacte o conveni col·lectiu i clàusula aplicable.
 • Referència al procediment que es desitja intentar (conciliació o mediació).
 • Signatura de la part o les parts.