Butlletí de novetats jurídiques

Butlletí

ButlletíPublicació digital de periodicitat bimensual on podeu trobar comentaris de les novetats legislatives i les sentències de més interès, referides al personal al servei de l'Administració, elaborats per persones de reconegut prestigi professional. Mitjançant enllaços directes, proporcionem accés a les normes i sentències que es comenten, així com a projectes legislatius i altres documents rellevants. Cada "Butlletí" s'ha tramés per correu electrònic a les persones usuàries que ho han sol·licitat.

 • Legislació

  • Real Decreto 936/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2020
  • Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2021
  • Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia
  • Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo
  • Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres

  Sentències

  • Infart produït durant l'anomenada "pausa per a l'entrepà": es considera accident de treball
  • Interposició de reclamació prèvia i caducitat de l'acció d'acomiadament en una administració pública
 • Legislació

  • Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica
  • Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales
  • Ordre TSF/81/2020, de 14 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2021

  Sentències

  • Processos de selecció: nul·litat d'actuacions que vulneren drets fonamentals i el principi de confiança legítima
  • Discriminació al personal temporal en la indemnització per defunció prevista en la negociació col·lectiva
 • Legislació

  • Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient
  • Codis electrònics Covid-19 del Boletín Oficial del Estado
  • Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgentes en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica
  • Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y seguridad social y tributarias para paliar los efectos del Covid-19

  Sentències

  • Interrupcions durant la jornada: registre i temps de treball
  • La causalitat en el cessament de personal funcionari interí nomenat per substitució
 • Legislació

  • Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales

  Sentències

  • El permís per naixement de fill previst en el conveni col·lectiu s'acumula al permís regulat a l'EBEP
  • La regulació del personal directiu i la potestat d'autoorganització local
 • Legislació

  • Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social
  • Orden EFP/1241/2019, de 19 de diciembre, por la que se establece la equivalencia genérica del empleo de Policía de las Comunidades Autónomas y de los Cuerpos de Policía Local al título de Técnico correspondiente a la formación profesional del sistema educativo

  Sentències

  • Convocatòria per cobrir llocs de treball en comissió de serveis
  • Càlcul del complement d'antiguitat (triennis) dels treballadors fixos discontinus
 • Legislació

  • Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2020

  Sentències

  • Conciliació de la vida laboral i familiar: no es reconeix el dret a mantenir un torn fix de treball amb la finalitat de fer-se càrrec dels fills menors d'edat
  • El cessament en llocs de treball proveïts per lliure designació
 • Legislació

  • Directiva (UE) 2019/1158 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors, i per la qual es deroga la Directiva 2010/18/UE del Consell

  Sentències

  • La finalizació dels contractes d'interinitat no genera dret a indemnització
  • Discriminació dels treballadors a temps parcial en la forma de càlcul de la pensió de jubilació
 • Legislació

  • Decret Llei 10/2019, de 28 de maig, del procediment d'integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat
  • Ordre TSF/116/2019, de 7 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2020

  Sentències

  • La igualtat en l'accés pel torn de reserva de persones amb discapacitat
  • L'obligació del registre de la jornada de treball en el cas del personal laboral
 • Legislació

  • Real Decreto 211/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2019
  • Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga para 2019 el destino del superávit de comunidades autónomas y de las entidades locales para inversiones financieramente sostenibles y se adoptan otras medidas en relación con las funciones del personal de las entidades locales con habilitación de carácter nacional
  • Ordre TSF/82/2019, de 26 d'abril, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions de diputats al Parlament Europeu, en les eleccions locals i al Consell General d'Aran del dia 26 de maig de 2019
  • Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan las reglas aplicables para la concesión de traslados a los funcionarios y funcionarias de carrera de la Administración General del Estado por razones de discapacidad sobrevenida o de agravación del grado de discapacidad, así como por motivos de salud y posibilidades de rehabilitación de los funcionarios y funcionarias de carrera, sus cónyuges o los hijos e hijas a su cargo
  • Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre «La igualtat de gènere en els mercats laborals europeus»

  Sentències

  • Abonament de premis per jubilació al personal funcionari
  • Límits en l'ús de càmeres de seguretat per al control de l'activitat del personal
 • Legislació

  • Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación
  • Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo
  • Decret Llei 3/2019, de 22 de gener, sobre l'increment retributiu per a l'any 2019 i la recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària de l'any 2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya

  Sentències

  • Nova controvèrsia amb el personal indefinit no fix, en relació amb el dret a l'excedència voluntària