Butlletí de novetats jurídiques

Butlletí

ButlletíPublicació digital de periodicitat bimensual on podeu trobar comentaris de les novetats legislatives i les sentències de més interès, referides al personal al servei de l'Administració, elaborats per persones de reconegut prestigi professional. Mitjançant enllaços directes, proporcionem accés a les normes i sentències que es comenten, així com a projectes legislatius i altres documents rellevants. Cada "Butlletí" s'ha tramés per correu electrònic a les persones usuàries que ho han sol·licitat.

 • Legislació

  • Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011
  • Real Decreto 1795/2010, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2011
  • Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció
  • Ordre TRE/531/2010, de 4 de novembre, de modificació de l'Ordre TRE/87/2009, de 27 de febrer, per la qual s'aprova l'aplicació Conciliacions per a l'automatització de la tramitació dels expedients de conciliació administrativa prèvia a la via judicial laboral

  Sentències

  • El dret del pare a gaudir del permís per lactància: propi o derivat?
 • Legislació

  • Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2011
  • Ley 35/2010, de 17 de agosto, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo
 • Editorial

  • Guía para la protección de datos en la relaciones laborales, de la Agencia Española de Proteccion de Datos
  • Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de Espanya en 2009, del Consejo Económico y Social (maig de 2010)

  Sentències

  • Càlcul de la remuneració a percebre en les situacions de risc durant l'embaràs i maternitat
 • Legislació

  • Real Decreto ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo
  • Real Decreto ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público
  • Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía
  • Ordre TRE/309/2010, d'11 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2011
  • Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo

  Sentències

  • L'abast del permís per hospitalització: inclou els supòsits per part?
 • Legislació

  • Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el real decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción
  • Resolució TRE/637/2010, de 2 de març, per la qual s'admet el dipòsit i s'acorda la publicació de l'Acord relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com a demandants d'ocupació en el marc dels plans d'ocupació local
  • Real Decreto 406/2010, de 31 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2010
  • Resolución de 11 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2010, 2011 y 2012

  Sentències

  • És constitucional la figura del treballador "indefinit no fix"?
 • Legislació

  • Projecte de Llei de mesures en matèria d'ocupació pública (BOPC núm. 615, de 20 de gener 2010)

  Sentències

  • És necessari comunicar la situació d'embaràs a l'empresari perquè es pugui declarar la nul·litat d'un acomiadament?
  • S'ha posat fi al debat sobre l'aplicació de l'art. 48.2 EBEP al personal laboral?
 • Legislació

  • Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010
  • Resolución de 4 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la disposición final cuarta de la ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del empleado público, y se actualizan para el año 2010 las cuantías de las retribuciones del personal a que se refieren los correspondientes artículos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio
  • Real Decreto 2030/2009, de 31 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2010
  • Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social en cuanto a la anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento
  • Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificiación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades y servicios y su ejercicio
  • Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas
  • Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se publica el Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la función pública en el marco del diálogo social 2010-2012
  • Real Decreto 1430/2009, de 11 de septiembre, por el que se desarrolla reglamentariamente la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, en relación con la prestación de incapacidad temporal

  Sentències

  • Personal laboral i dies de lliure disposició: la consolidació d'un criteri judicial favorable