Butlletí de novetats jurídiques

Butlletí

ButlletíPublicació digital de periodicitat bimensual on podeu trobar comentaris de les novetats legislatives i les sentències de més interès, referides al personal al servei de l'Administració, elaborats per persones de reconegut prestigi professional. Mitjançant enllaços directes, proporcionem accés a les normes i sentències que es comenten, així com a projectes legislatius i altres documents rellevants. Cada "Butlletí" s'ha tramés per correu electrònic a les persones usuàries que ho han sol·licitat.

 • Legislació

  • Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público
  • Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo
  • Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019
  • Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral
  • Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
  • Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, por la que se aprueba el Acuerdo para favorecer la movilidad interadministrativa de las empleadas públicas víctimas de violencia de género
  • Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publican los acuerdos para la ampliación del permiso de paternidad a dieciséis semanas y para la aplicación de la bolsa de horas prevista en la Disposición Adicional centésima cuadragésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018
  • Acord GOV/156/2018, de 20 de desembre, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2017

  Sentències

  • Dret al reconeixement del grau al personal funcionari interí
 • Legislació

  • Decret llei 5/2018, de 16 d'octubre, sobre l'increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic
  • Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2019

  Sentències

  • Pot influir el consum de substàncies addictives en la qualificació com a accident de treball?
  • Acotament sobre els contractes d'obra i servei vinculats a una contracta
 • Legislació

  • Real Decreto 956/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba y publica el Acuerdo adoptado por la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado el 23 de julio de 2018, en relación al régimen retributivo de la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración General del Estado y Organismos o Entidades Públicas dependientes
  • Resolución de 17 de julio de 2018, conjunta de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público Estatal de los atrasos correspondientes al incremento del 1,5 por ciento y al incremento adicional del 0,25 por ciento previstos en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018
  • Real Decreto 955/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2018
  • Real Decreto 950/2018, de 27 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo
  • Ordre TSF/134/2018, de 30 de juliol, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2019

  Sentències

  • Premis per jubilació forçosa i per jubilació voluntària anticipada del personal funcionari
  • Nova doctrina sobre la indemnització dels contractes de durada determinada
 • Legislació

  • Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018
 • Sentències

  • Accés als cossos policials i alçada mínima
  • Dret a la privacitat en la vida laboral: l'ús del correu electrònic
 • Sentències

  • Aplicació preferent de la regulació de l'EBEP sobre negociació col·lectiva en els pactes de gestió dels hospitals públics
  • El principi d'igualtat de retribucions a igualtat de funcions en l'àmbit de la funció pública
 • Legislació

  • Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2018

  Sentències

  • Personal laboral indefinit no fix i dret a mobilitat geogràfica per conciliació de la vida laboral i familiar
  • Assetjament laboral i indemnització per danys morals
 • Legislació

  • Reial Decret 953/2017, de 31 d'octubre, pel qual es dicten normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017
  • Acord GOV/145/2017, de 17 d'octubre, pel qual es fixa la taxa addicional per a l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
  • Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
  • Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2018

  Sentències

  • Limitacions a la disponibilitat de personal eventual per part de les entitats locals
  • Contractació temporal i acomiadament de professors associats a universitats públiques
 • Legislació

  • Decret llei 4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes

  Sentències

  • Possibilitat d'acumular la jornada en els primers mesos de la jubilació parcial
  • Reglament municipal de contractació temporal: contractacions fora de plantilla, composició dels òrgans de selecció i limitacions de les lleis de pressupostos
 • Legislació

  • Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017
  • Real Decreto-ley 13/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal, en la Seguridad Social, en el ámbito laboral y del control del gasto, para la mejora en la prestación de determinados servicios a los ciudadanos, y por el que se crean especialidades en Cuerpos y Escalas de la Administración del Estado y sus organismos públicos
  • Real Decreto 702/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017
  • Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local
  • Resolución de 12 de junio de 2017, de la Secretaria de Estado de Función Pública, por la que se modifica la de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos
  • Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2018
  • Ordre GAH/124/2017, de 14 de juny, de modificació de l'annex del Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya
  • Comunicació interpretativa sobre la Directiva 2003/88/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a determinats aspectes de l'ordenació del temps de treball

  Sentències

  • Aplicació de la normativa laboral al personal funcionari de les administracions públiques