Butlletí de novetats jurídiques

Butlletí

ButlletíPublicació digital de periodicitat bimensual on podeu trobar comentaris de les novetats legislatives i les sentències de més interès, referides al personal al servei de l'Administració, elaborats per persones de reconegut prestigi professional. Mitjançant enllaços directes, proporcionem accés a les normes i sentències que es comenten, així com a projectes legislatius i altres documents rellevants. Cada "Butlletí" s'ha tramés per correu electrònic a les persones usuàries que ho han sol·licitat.

 • Editorial

  • Factors demogràfics (Julio Pérez Díaz)
 • Editorial

  • Eixos bàsics de la reforma (Lourdes López Cumbre)
 • Editorial

  • Anteproyecto de Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social (versió de 3 de febrer de 2011)
  • Retribuciones del sector público estatal 2011 (gener 2011)
  • I plan para la igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y sus Organismos Autónomos (26 de gener de 2011)

  Sentències

  • Fase de concurs i obligació d'obrir un període per esmenar defectes o mancances en els mèrits al·legats
 • Legislació

  • Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011
  • Real Decreto 1795/2010, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2011
  • Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció
  • Ordre TRE/531/2010, de 4 de novembre, de modificació de l'Ordre TRE/87/2009, de 27 de febrer, per la qual s'aprova l'aplicació Conciliacions per a l'automatització de la tramitació dels expedients de conciliació administrativa prèvia a la via judicial laboral

  Sentències

  • El dret del pare a gaudir del permís per lactància: propi o derivat?