Butlletí de novetats jurídiques

Butlletí

ButlletíPublicació digital de periodicitat bimensual on podeu trobar comentaris de les novetats legislatives i les sentències de més interès, referides al personal al servei de l'Administració, elaborats per persones de reconegut prestigi professional. Mitjançant enllaços directes, proporcionem accés a les normes i sentències que es comenten, així com a projectes legislatius i altres documents rellevants. Cada "Butlletí" s'ha tramés per correu electrònic a les persones usuàries que ho han sol·licitat.

 • Legislació

  • Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2012

  Sentències

  • Un infart de miocardi "in itinere" no es considera accident de treball
 • Legislació

  • Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral
  • Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2012

  Sentències

  • La jubilació voluntària parcial del personal funcionari: un tema no tancat
 • Legislació

  • Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público
  • Real Decreto 1888/2011, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2012
  • Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, en desarrollo de lo previsto en la DA 3ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto
  • Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas
  • Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios

  Sentències

  • És possible acumular il·limitadament les vacances anuals en cas d'incapacitat laboral?
 • Legislació

  • Ordre EMO/270/2011, de 10 d'octubre, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació dels treballadors en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 20 de novembre de 2011
  • Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social
  • Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal

  Sentències

  • Conciliació de la vida laboral i familiar i el dret a escollir un torn fix de treball
  • Reducció salarial aplicada al sector públic
 • Legislació

  • Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social
  • Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo
  • Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
  • Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave

  Sentències

  • Necessitat o no de negociar les ofertes d'ocupació pública
 • Editorial

  • Altres modificacions que introdueix la reforma (Francisco González Álvarez)
 • Editorial

  • Plans de pensions d'ocupació (Antonio Sánchez Sánchez)
 • Editorial

  • Factor de sostenibilitat i les alternatives complementàries de finançament (Carolina Gala Durán)
 • Editorial

  • Tractament especial de determinats col·lectius: persones que realitzen treballs d'especial perillositat o penositat (Rafael Laraña Cobo)
 • Legislació

  • Real decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva
  • Real Decreto 801/2011, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos
  • Ordre EMO/80/2011, de 27 d'abril, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2012
  • Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba y publica el Acuerdo de 6 de abril de 2011 de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre el Protocolo de Actuación frente al acoso laboral en la AGE
  • Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de enero de 2011, por el que se aprueba el I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la AGE y en sus Organismos Públicos

  Sentències

  • Marc jurídic dels treballadors indefinits no fixos