Butlletí de novetats jurídiques

Butlletí

ButlletíPublicació digital de periodicitat bimensual on podeu trobar comentaris de les novetats legislatives i les sentències de més interès, referides al personal al servei de l'Administració, elaborats per persones de reconegut prestigi professional. Mitjançant enllaços directes, proporcionem accés a les normes i sentències que es comenten, així com a projectes legislatius i altres documents rellevants. Cada "Butlletí" s'ha tramés per correu electrònic a les persones usuàries que ho han sol·licitat.

 • Legislació

  • Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público
  • Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
  • Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
  • Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
  • Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social
  • Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014
  • Real Decreto 1046/2013, de 27 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2014
  • Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos
  • Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2014

  Sentències

  • Dret del personal eventual a la percepció de triennis
 • Legislació

  • Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014

  Sentències

  • Prevalença de la Llei sobre el conveni col·lectiu en matèria d'ajuts socials, aportacions a plans de pensions i gratificacions per jubilació
  • Extinció del contracte d'una treballadora embarassada durant el període de prova
 • Legislació

  • Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo
  • Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social
  • Ordre EMO/202/2013, de 22 d'agost, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2014

  Sentències

  • Ultraactivitat dels convenis col·lectius aprovats abans de l'entrada en vigor de la reforma laboral (Ley 3/2012, de 6 de julio)
  • Prolongació en el servei actiu dels funcionaris públics
 • Legislació

  • Orden ESS/982/2013, de 20 de mayo, por la que se regula el contenido y el procedimiento de remisión de la comunicación que deben efectuar los empleadores a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo en los procedimientos de despido colectivo, y de suspensión de contratos y reducción de jornada

  Sentències

  • Ajuts socials: abast de l'obligació de cotitzar a la Seguretat Social
  • Responsabilitat comptable en l'aplicació d'un complement retributiu
 • Legislació

  • Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo

  Sentències

  • La discriminació per raó de sexe en la regulació del treball a temps parcial
  • Supressió de la paga extraordinària de desembre de 2012 als empleats públics quan s'havia iniciat el seu meritament
 • Legislació

  • Resolución de 24 de enero de 2013 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, aprobando un día adicional de permiso durante 2013

  Sentències

  • Impugnació d'una Relació de llocs de treball quan el lloc de treball objecte de la controvèrsia no s'ha vist alterat
  • Coincidència entre una incapacitat temporal per malaltia comuna i les vacances: dret a un període addicional de vacances
 • Legislació

  • Ley 17/2012, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013
  • Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo de las disposiciones establecidas, en materia de prestaciones, por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social
  • Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el sistema especial para empleados del hogar y otras medidas de carácter económico y social
  • Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por el que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos
  • Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social

  Sentències

  • Diferència entre la plantilla de personal i la relació de llocs de treball
  • Indemnització per danys i perjudicis en cas d'absència de mesures de seguretat en el treball
 • Legislació

  • Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada
  • Orden HAP/2105/2012, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información prevista en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
  • Resolución de 30 de octubre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2013
  • Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013
 • Legislació

  • Ordre EMO/185/2012, de 22 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2013

  Sentències

  • Coincidència entre una incapacitat temporal per malaltia comuna i les vacances: dret a un període addicional de vacances
  • Relació de llocs de treball: adscripció a grup/subgrup de titulació i inclusió de lloc no permanent
 • Legislació

  • Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad
  • Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral
  • Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012

  Sentències

  • Prolongació de la permanència en el servei actiu del personal funcionari a partir dels 65 anys