Documents

Publicacions (en edició impresa i/o digital), que recullen un seguit de Butlletins extraordinaris elaborats comptant amb la col·laboració de persones expertes en les matèries respectives i que tenen per finalitat posar en primera línia les inquietuds i interessos de l’Administració local a l’hora del desenvolupament normatiu en diferents àmbits.