Butlletí de novetats jurídiques

Butlletí

ButlletíPublicació digital de periodicitat bimensual on podeu trobar comentaris de les novetats legislatives i les sentències de més interès, referides al personal al servei de l'Administració, elaborats per persones de reconegut prestigi professional. Mitjançant enllaços directes, proporcionem accés a les normes i sentències que es comenten, així com a projectes legislatius i altres documents rellevants. Cada "Butlletí" s'ha tramés per correu electrònic a les persones usuàries que ho han sol·licitat.

 • Legislació

  • Nova Nota informativa de la Direcció General de Funció Pública sobre les novetats en matèria de permisos del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic introduïdes pel Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny
  • Acord GOV/199/2023, de 3 d'octubre, pel qual s'autoritza l'ampliació de la plantilla pressupostària del Departament de la Presidència com a conseqüència de l'assumpció de la gestió directa de serveis públics i la seva ampliació per la Direcció General de Funció Pública
  • Resolución de 23 de octubre de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2024
  • Real Decreto 774/2023, de 3 de octubre, por el que se modifican el Real Decreto 1130/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el régimen retributivo del Cuerpo de Secretarios Judiciales, y el Real Decreto 2033/2009, de 30 de diciembre, por el que se determinan los puestos tipo adscritos al Cuerpo de Secretarios Judiciales a efectos del complemento general de puesto, la asignación inicial del complemento específico y las retribuciones por sustituciones que impliquen el desempeño conjunto de otra función, para dar cumplimiento al acuerdo entre la Administración del Estado y el comité de huelga de Letrados de la Administración de Justicia
  • Real Decreto 775/2023, de 3 de octubre, por el que se actualiza el régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, conforme a la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, para dar cumplimiento al Acuerdo entre la Administración del Estado y los representantes de las asociaciones profesionales de las carreras judicial y fiscal
  • Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Reforzar el poder de negociación colectiva en toda la Unión Europea»
  • Resolución de 4 de octubre de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de octubre de 2023, por el que se aprueba el incremento del 0,5 por ciento en las retribuciones del personal al servicio del sector público en aplicación de lo previsto en el artículo 19. Dos.2.a) de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023
  • Resolución de 5 de octubre de 2023, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se dictan instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público Estatal del incremento retributivo adicional del 0,5 por ciento vinculado a la evolución del IPCA previsto en el artículo 19.Dos.2.a) de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023

  Sentències

  • És discriminatòria l'exigència duna alçada mínima diferent per raó de sexe per a l'accés al Cos de policia nacional
  • Acomiadament discriminatori per raons ideològiques
 • Legislació

  • Real Decreto 625/2023, de 11 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2023
  • Resolución de 13 de julio de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se modifica la de 16 de marzo de 2023, por la que se crea el Registro de planes de igualdad de las Administraciones Públicas y sus protocolos frente al acoso sexual y por razón de sexo Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional
  • Real Decreto 677/2023, de 18 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave
  • Acord GOV/183/2023, de 5 de setembre, pel qual es declara d'interès públic la realització de funcions docents del personal subjecte a la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, en el marc de l'activitat de formació atribuïda a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya
  • Decret 148/2023, d'1 d'agost, sobre les persones delegades de protecció de dades de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic
  • Orden EFP/805/2023, de 17 de julio, por la que se establece la equivalencia de la categoría de Oficial de Policía de la escala básica del Cuerpo de la Policía Nacional al título de Técnico Superior correspondiente a la formación profesional
  • Ordre EMT/213/2023, d'1 de setembre, de modificació de l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones prioritàriament en situació d'atur (SOC-CONTRACTACIÓ)
  • Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Negociación colectiva verde: buenas prácticas y perspectivas de futuro»
  • Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La igualdad de trato de la juventud en el mercado laboral»

  Sentències

  • És temps de treball el que comprèn les funcions inherents als nomenaments dels membres de meses electorals en processos d'elecció de representants?
  • La inactivitat administrativa en el compliment dels acords col·lectius
 • Legislació

  • Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea.
  • Llei 8/2023, del 12 de maig, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d'agilitació de la cobertura de llocs de treball amb funcionaris de carrera
  • Ordre EMT/153/2023, de 29 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2024
  • Ordre EMT/178/2023, de 6 de juliol, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 23 de juliol de 2023
  • Llei 7/2023, del 10 de maig, de creació de la comarca del Lluçanès
  • Acord GOV/106/2023, de 9 de maig, pel qual es crea el Programa temporal de suport tècnic per donar resposta a processos selectius del Departament d'Educació
  • Real Decreto 370/2023, de 16 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161.bis de la Ley General de la Seguridad Social en cuanto a la anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento
  • Real Decreto 371/2023, de 16 de mayo, por el que se desarrolla el régimen jurídico del complemento económico establecido en el artículo 210.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

  Sentències

  • Discrecionalitat tècnica dels òrgans de selecció
  • Registre salarial del personal laboral de les administracions públiques
 • Legislació

  • Acord del Govern de la Generalitat de ratificació de lacord de la Mesa General de Negociació dels empleats i empleades públics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, de 9 de març de 2023, en relació amb mesures socials, laborals i de flexibilització i/o conciliació de la vida laboral i familiar
  • Acord GOV/99/2023, de 25 d'abril, pel qual es crea el programa temporal per implementar un paquet de mesures de xoc per a l'impuls i la millora dels coneixements de català, adreçat exclusivament a les persones que treballen a les administracions públiques
  • Comunicación interpretativa de la Comisión Europea sobre la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (2023/C 109/01)
  • Resolución de 16 de marzo de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se crea el Registro de planes de igualdad de las Administraciones Públicas y sus protocolos frente al acoso sexual y por razón de sexo
  • Orden HFP/266/2023, de 12 de marzo, por la que se determina la composición y funcionamiento de la Comisión Permanente de Selección
  • Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público
  • Ordre EMT/111/2023, de 9 de maig, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació dels treballadors i treballadores en les eleccions locals i al Consell General d'Aran del dia 28 de maig de 2023
  • Decret 66/2023, de 28 de març, de normes complementàries no econòmiques per a la celebració de les eleccions a les entitats municipals descentralitzades de 2023
  • Recomanació 1/2023 de l'Autoritat Catalana de Protecció de dades en relació amb la utilització de ChatGPT i el seu impacte en la protecció de dades personals
  • Llei 4/2023, del 16 de març, de canvi d'adscripció comarcal i veguerial dels municipis de Biosca i Torà.
  • Resolució PRE/1324/2023, de 19 d'abril, per la qual es dona publicitat a la Instrucció 1/2023, de 17 d'abril, per la qual es deixen sense efectes les mesures aplicables als centres de treball del personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu de la crisi sanitària per la COVID-19 i es concreten determinats aspectes del règim general de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball
  • Resolución de 20 de abril de 2023, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de marzo de 2023, por el que se aprueba la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027
  • Orden ISM/450/2023, de 4 de mayo, por la que se actualizan las cantidades a tanto alzado de las indemnizaciones por lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no incapacitantes
  • Real Decreto 278/2023, de 11 de abril, por el que se establece el calendario de implantación del Sistema de Formación Profesional establecido por la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional

  Sentències

  • Indemnització per acomiadament superior a l'establerta a l'Estatut dels Treballadors
 • Legislació

  • Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo
  • Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI
  • Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo
  • Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
  • Real Decreto 65/2023, de 7 de febrero, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19
  • Decret 27/2023, de 21 de febrer, de modificació del Decret 246/2008, de 16 de desembre, de regulació de la situació administrativa especial de segona activitat en el cos de Mossos d'Esquadra
  • Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública por la que se establece el régimen de disfrute de dos días de permiso adicional por la coincidencia en domingo de los días 24 y 31 de diciembre de 2023

  Sentències

  • Remoció del lloc de treball per avaluació negativa de l'acompliment: requereix llei autonòmica de desenvolupament de l'EBEP
 • Legislació

  • Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023
  • Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso
  • Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte
  • Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad
  • Real Decreto 1060/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración
  • Orden ISM/2/2023, de 11 de enero, por la que se modifica la Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración
  • Acord GOV/241/2022, de 22 de novembre, pel qual s'autoritza l'increment de la plantilla pressupostària de diverses entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat en aplicació de la reforma laboral i per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública
  • Acord GOV/247/2022, de 22 de novembre, pel qual s'aprova la subscripció de l'Acord de col·laboració entre el Departament d'Igualtat i Feminismes i el Centre Internacional de Formació de l'Organització Internacional del Treball per promoure valoracions de llocs de treball amb perspectiva de gènere i se n'autoritza la signatura.
  • Acord GOV/270/2022, de 13 de desembre, pel qual es crea el Programa temporal per a l'anàlisi de les dades relatives a la gestió de persones en l'àmbit de la funció pública
  • Acord GOV/280/2022, de 20 de desembre, pel qual es creen el Comitè de Gestió del Mecanisme de Descoberta d'Oportunitats i el Programa temporal de recursos humans per al desplegament del Mecanisme de Descoberta d'Oportunitats

  Sentències

  • Manera de vestir al centre de treball i prohibició de discriminació per motius de religió o conviccions
 • Legislació

  • Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023
  • Decret Llei 14/2022, de 8 de novembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d'agilització de la cobertura de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera
  • Ordre DSO/210/2022, de 15 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria de subvenció per al pagament d'un complement de productivitat extraordinari únic al personal de serveis de neteja previst a l'Acord GOV/126/2022
  • Orden PCM/1047/2022, de 1 de noviembre, por la que se aprueba y se publica el procedimiento de valoración de los puestos de trabajo previsto en el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres
  • Resolución de 7 de octubre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2023
  • Real Decreto 885/2022, de 18 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, para el impulso de los planes de pensiones de empleo
  • Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad
  • Real Decreto 889/2022, de 18 de octubre, por el que se establecen las condiciones y los procedimientos de homologación, de declaración de equivalencia y de convalidación de enseñanzas universitarias de sistemas educativos extranjeros y por el que se regula el procedimiento para establecer la correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior de los títulos universitarios oficiales pertenecientes a ordenaciones académicas anteriores
  • Resolució PRE/3467/2022, de 28 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions destinades al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats i empleades públics de les administracions locals per a l'any 2023
  • Resolución de 24 de octubre de 2022, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se dictan instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público Estatal del incremento retributivo adicional del 1,5 por ciento previsto en el artículo 23 del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del «Plan + seguridad para tu energía (+SE)», así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía

  Sentències

  • Garanties retributives del personal funcionari que retorna d'una situació de serveis especials: són aplicables als càrrecs de l'Administració local?
 • Legislació

  • Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación
  • Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual
  • Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural

  Sentències

  • Còmput dels serveis previs de personal funcionari en els supòsits d'un anterior acomiadament improcedent com a personal laboral
  • La participació del personal funcionari interí en les convocatòries de provisió de llocs de treball
 • Legislació

  • Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre
  • Real Decreto-ley 12/2022, de 5 de julio, por el que se modifica la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
  • Decret llei 10/2022, de 5 de juliol, de modificació del Decret llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestió directa del servei d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat i es crea l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat
  • Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2022
  • Real Decreto 408/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado correspondiente a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público
  • Acord GOV/105/2022, de 24 de maig, pel qual s'aprova l'Oferta d'Ocupació Pública d'Estabilització d'Ocupació Temporal de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública
  • Acord GOV/126/2022, de 21 de juny, pel qual es dona compliment al que preveu la disposició addicional tretzena de la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, respecte del complement de productivitat extraordinari únic per al personal de serveis de neteja
  • Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones de gestión relativas a la renuncia a la condición de personal funcionario de carrera en la Administración General del Estado
  • Real Decreto 395/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo

  Sentències

  • Efectes retroactius de les sentències en els processos de selecció
  • Premis de jubilació incorporats en plans de racionalització de recursos humans
 • Legislació

  • Resolución de la Secretaría de Estado de función pública sobre las orientaciones para la puesta en marcha de los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público
  • Aplicació dels processos d'estabilització, previstos a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, a les policies locals de Catalunya
  • Acord GOV/43/2022, de 15 de març, de creació del Programa per a la implementació de les mesures urgents de reducció de la temporalitat en l'ocupació pública en l'àmbit competencial de la Direcció General de Funció Pública
  • Nota informativa del Servicio Público de Empleo Estatal sobre modificaciones en los modelos de contratos de acuerdo con la reforma de la contratación laboral del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo
  • Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad
  • Ordre EMT/81/2022, de 21 d'abril, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2023
  • Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional
  • Real Decreto 272/2022, de 12 de abril, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente

  Sentències

  • Concessions administratives i responsabilitat solidària de les administracions locals en el pagament de deutes de Seguretat Social
  • Treballadors fixos d'una empresa privada i subrogació per part d'una administració pública