Col·lecció "Estudis de Relacions Laborals"

Col.leccions

Estudis de relacions laboralsLlibres (en edició impresa i digital) amb què el Consorci es proposa facilitar el diàleg social mitjançant la reflexió i el debat, així com abordar qüestions objecte de discussió a les meses de negociació.

 • Garantia del principi d’igualtat en l’ocupació pública local: plans d’igualtat

  Editorial: Diputació de Barcelona
  Pàgines: 111
  Idioma: Català
  Dipòsit legal: B-21615-2022
  Data de publicació: Febrer, 2023

  Aquest estudi s’adopta amb l’objectiu d’analitzar els aspectes més rellevants dels plans d’igualtat i la seva aplicabilitat a Administració local.L’adopció dels encara recents RD 901/2020 i RD 902/2020 ha generat, en l’àmbit de l’Administració pública –en general– i de l’Administració local en particular, una sèrie de disfuncionalitats pràctiques que requereixen una anàlisi que, partint de la Llei Orgànica 3/2007, aclareixi l’obligació de negociar un pla d’igualtat a fi de concretar com, què i qui ha de fer-ho per complir el manament legal.
 • Llibertat sindical i negociació col·lectiva. Peculiaritats del seu exercici en l’estatut del personal funcionari

  Editorial: Diputació de Barcelona
  Pàgines: 125
  Idioma: Català
  Dipòsit legal: B-18275-2021
  Data de publicació: Novembre, 2021

  El treball que es presenta vol donar una visió alternativa de la negociació col·lectiva en el si de l’estatut del personal funcionari que no en dilueixi les peculiaritats en una visió homogeneïtzadora amb el règim laboral, amb una idea com a principi: en l’estatut funcionarial la negociació col·lectiva ha de ser una institució orientada primàriament a la satisfacció de l’interès general.
 • Descarrega versió epub
  Extinció de la relació de treball en l'ocupació pública interina. L'impacte de la jurisprudència del TJUE (2016-2020)

  Editorial: Diputació de Barcelona
  Pàgines: 147
  Idioma: Català
  Dipòsit legal: B-10719-2020
  Data de publicació: Maig, 2020

  El 14 de setembre de 2016, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictar tres sentències importants per a Espanya, relacionades amb conflictes jurídics sobre l'extinció de les relacions de treball en l'ocupació pública. Aquest llibre versa sobre el seu impacte en l'extinció de la relació d'una persona que ha estat contractada temporalment i interinament per substituir-ne una altra amb reserva de lloc de treball o per ocupar una plaça vacant que ha de ser coberta, o bé d'una relació de serveis de personal funcionari interí o estatutari temporal.
 • Transparència i funció pública

  Cuenca Cervera, Javier.
  Descarrega versió epub
  Transparència i funció pública

  Editorial: Diputació de Barcelona
  Pàgines: 114
  Idioma: Català
  Dipòsit legal: B-23650-2018
  Data de publicació: Octubre, 2018

  La transparència administrativa incidirà sensiblement en el funcionament de la cosa pública, obligant a informar la ciutadania no tan sols de què es fa, sinó fent possible l’escrutini posterior, amb una finalitat concreta: afavorir la rendició de comptes. El propòsit del llibre és orientar sobre com afecta la transparència a la funció pública: com informar d’aspectes com ara les retribucions, la selecció, les incompatibilitats, els alts càrrecs o les relacions sindicals. Amb un enfocament pràctic, s’analitza la normativa estatal i autonòmica, i les resolucions dels òrgans de control, sense oblidar qüestions com els límits o la protecció de les dades de caràcter personal en aquest àmbit, proporcionant pautes d’actuació.
 • Descarrega versió epub
  La reinternalització de serveis públics: aspectes administratius i laborals

  Editorial: Diputació de Barcelona
  Pàgines: 134
  Idioma: Català
  Dipòsit legal: B-27567-2017
  Data de publicació: Novembre, 2017

  Sobre la reinternalització, a diferència d’altres processos de reestructuració de serveis públics, no hi havia, pel que fa al personal, cap regulació administrativa específica o normes laborals de caràcter especial, l’exigència de les quals es feia palesa d’acord amb el que exposa aquest treball i amb l’enorme confusió i inseguretat que havia generat aquest buit normatiu. Aquest llibre vol analitzar aquest procés en l’àmbit local de govern, i ho fa abordant les perspectives doctrinal, legal i jurisprudencial i les reformes legals recents derivades de la legislació pressupostària i de contractes del sector públic.

 • Descarrega versió epub
  La discapacitat i l'ocupació a les adminsitracions públiques

  Editorial: Diputació de Barcelona
  Pàgines: 106
  Idioma: Català
  Dipòsit legal: B-5034-2017
  Data de publicació: Febrer, 2017

  El treball de les persones amb discapacitat ha estat objecte d'una intensa regulació, que tendeix a millorar les seves oportunitats d'ocupació i la qualitat d'aquestes relacions laborals. Les administracions públiques han de tenir un paper rellevant en aquest sentit, atès que han de potenciar els mecanismes d'inclusió laboral d'aquestes persones i han de complir i fer complir les obligacions que garanteixen una autèntica igualtat d’oportunitats i de tracte en l'àmbit de l'ocupació, en general, i de l'ocupació pública, en particular. Aquest llibre vol analitzar aquesta situació i donar resposta a les qüestions rellevants que planteja.

 • Descarrega versió epub
  La reducció de la jornada i l'excedència per cura dels fills o els familiars a les administracions públiques

  Editorial: Diputació de Barcelona
  Pàgines: 135
  Idioma: Català
  Dipòsit legal: B-6808-2016
  Data de publicació: Març, 2016

  Els darrers anys s’han fomentat de manera decidida les mesures de conciliació de la vida laboral i familiar dels empleats de les administracions públiques, tant des de la vessant legal com des de la negociació col·lectiva. Tot i que el fenomen ha estat general, el
  personal funcionari gaudeix encara d’un règim legal més favorable. Aquest llibre pretén analitzar les mesures de conciliació que consisteixen en una reducció de la jornada de treball o en una excedència per tenir cura dels fills o familiars. L’anàlisi es du a terme tant des de la perspectiva legal com jurisprudencial i convencional, centrant-se especialment en les entitats locals.

 • Descarrega versió epub
  Aplicació del principi de no-discriminació al personal temporal al servei de l'Administració pública

  Editorial: Diputació de Barcelona
  Pàgines: 106
  Idioma: Català
  Dipòsit legal: B-4892-2015
  Data de publicació: Febrer, 2015

  Les normes de funció pública estableixen diferències importants entre els drets del personal interí i de l'eventual en comparació amb els funcionaris de carrera; diferències que han estat validades per la jurisprudència dels òrgans judicials espanyols. La situació canvia en virtut de la Directiva 1999/70/CE, que proclama el principi general d'igualtat de tracte. El llibre té per objectiu obrir la reflexió sobre aquesta qüestió, concretant els criteris establerts pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea per a interpretar el principi d'igualtat i per a aplicar aquests criteris a cada dret o condició de treball.

 • Descarrega versió epub
  L'acomiadament col·lectiu en les administracions i els ens públics. Marc general, causes i procediment

  Editorial: Diputació de Barcelona
  Pàgines: 109
  Idioma: Català
  Dipòsit legal: B-24738-2013
  Data de publicació: Octubre, 2013

  Aquest treball té com a objecte analitzar, des d'una perspectiva conceptual i pràctica, l'intent d'aplicar a l'àmbit de les administracions públiques una política de redimensionament de plantilles i de reducció dels costos de personal per la via dels acomiadaments col·lectius. Es tracta d'una institució amb poc arrelament en l'àmbit públic i, per tant, l'anàlisi de les causes i de la viabilitat de les fórmules proposades constitueix una exigència prèvia per poder, finalment, avaluar-ne l'operativitat.

 • Descarrega versió epub
  Els òrgans de representació del personal funcionari: delegats i juntes de personal. Una visió crítica

  Editorial: Diputació de Barcelona
  Pàgines: 124
  Idioma: Català
  Dipòsit legal: B.25584-2012
  Data de publicació: Octubre, 2012

  Aquest treball té com a finalitat la construcció d'una visió crítica del règim de participació dels funcionaris en la determinació de les seves condicions de treball després de la publicació de l'EBEP. Per tant, l'objectiu d'aquest llibre és doble: oferir una visió jurídica dels òrgans que constitueixen la representació unitària del personal funcionari i contribuir, alhora, a l'obertura d'un debat sobre el sistema de representació existent a la nostra ocupació pública, sobre la seva complexitat, la seva utilitat i la seva capacitat per resoldre els problemes d'una administració en procés de reestructuració.

 • Descarrega versió epub
  El personal laboral de les corporacions locals després de l'Estatut bàsic de l'empleat públic

  Editorial: Diputació de Barcelona
  Pàgines: 119
  Idioma: Català
  Dipòsit legal: S.1250-2010
  Data de publicació: Octubre, 2010

  Aquesta monografia analitza els aspectes més rellevants del contracte de treball a l'Administració després de l'EBEP:el sistema de fonts aplicable, els llocs de treball que es poden cobrir amb personal laboral, la selecció i la tipologia corresponents o el desenvolupament i l'extinció del contracte. A més, aporta nombrosa jurisprudència i citacions de convenis col·lectius útils per als que gestionen recursos humans, per als empleats públics i els seus representants legals i per als juristes especialistes en general.

 • Descarrega versió epub
  El personal directiu a l'Administració local

  Editorial: Diputació de Barcelona
  Pàgines: 121
  Idioma: Català
  Dipòsit legal: S.616-2009
  Data de publicació: Maig, 2009

  Aquest treball aborda la direcció pública professional a les administracions locals des de diferents punts de vista. La primera part tracta sobre la necessitat d'incoporar aquesta figura en els governs locals. La segona analitza el procés normatiu i institucional d'implantació en l'àmbit local. Finalment, la tercera proposa una mena de guia per implantar un sistema de direcció pública professional a les administracions locals.

 • Descarrega versió epub
  La conciliació de la vida laboral i familiar del personal al servei de les entitats locals catalanes

  Editorial: Diputació de Barcelona
  Pàgines: 119
  Idioma: Català
  Dipòsit legal: B-52626-2007
  Data de publicació: Novembre, 2007

  Els últims anys s'han aprovat importants normes estatals i autonòmiques dirigides a fomentar i facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar de les persones. L'objectiu d'aquest llibre és analitzar de quines mesures de conciliació disposa el personal laboral i els funcionaris públics de les entitats locals catalanes i remarcar els problemes actuals i com els resolen els tribunals, a més d'analitzar el paper de la negociació col·lectiva.

 • Descarrega versió epub
  La carrera administrativa: noves perspectives

  Editorial: Diputació de Barcelona
  Pàgines: 95
  Idioma: Català
  Dipòsit legal: B-36.636-2006
  Data de publicació: Octubre, 2006

  La carrera administrativa és una de les principals assignatures pendents de la nostra funció pública, després dels intents frustrats de les reformes de 1964 i 1984. Aquest llibre es planteja un doble objectiu: ajudar a entendre com hem arribat a la situació actual, tant des de la perspectiva institucional com des de l'òptica de la gestió, i identificar i analitzar aquells elements essencials que permeten configurar diferents modalitats de carrera en funció de la maduresa, la capacitat i la voluntat de cada administració pública.

 • Descarrega versió epub
  L'assetjament psicològic: incidència en el sector públic

  Editorial: Diputació de Barcelona
  Pàgines: 99
  Idioma: Català
  Dipòsit legal: B-33728-2005
  Data de publicació: Octubre, 2005

  L'assetjament psicològic és un risc laboral cert i perniciós tant per al personal al servei de les administracions com per a la mateixa Administració. Té un propòsit ben clar: l'abandonament del centre de treball per part de la persona assetjada. L'absència d'una definició d'aquest fenomen al nostre ordenament jurídic ha tingut com a conseqüència que siguin els tribunals els que el dotin de contingut. En aquest estudi l'autor recull l'evolució de la jurisprudència en aquesta matèria i proposa un seguit de vies jurídiques per prevenir aquest risc laboral.

 • Descarrega versió epub
  La funcionarització del personal laboral al servei de les corporacions locals catalanes: 101 preguntes, 101 respostes

  Editorial: Diputació de Barcelona
  Pàgines: 111
  Idioma: Català
  Dipòsit legal: 84-9803-041-2
  Data de publicació: Febrer, 2005

  El pas de la situació de personal laboral fix a la de personal funcionari de carrera a les entitats locals, anomenat funcionarització, ha estat un procés complex i no exempt de dificultats des que la Llei de funció pública estatal va instituir-lo l'any 1988 i la Llei catalana de funció pública el va incorporar l'any 1994. L'autor perfila 101 respostes als problemes i a les dificultats que es poden plantejar els directius locals, responsables de recursos humans, sindicats, comitès d'empresa o els propis treballadors que vulguin ser funcionaritzats.

 • Garantía del principio de igualdad en el empleo público local: planes de igualdad

  Editorial: Diputació de Barcelona
  Páginas: 117
  Idioma: Castellano
  Depósito legal: B-21616-2022
  Fecha de publicación: Febrero, 2023

  Este estudio se adopta con la pretensión de analizar los aspectos más relevantes de los planes de igualdad y su aplicabilidad en la Administración local. La adopción de los todavía recientes RD 901/2020 y RD 902/2020 ha generado, en el ámbito de la Administración pública –en general– y de la Administración local en particular, una serie de disfuncionalidades prácticas que requieren de un análisis sereno que, partiendo de la Ley Orgánica 3/2007, clarifique la obligación de negociar un plan de igualdad a fin de concretar cómo, qué y por quienes se debe hacer para cumplir con el mandato legal.
 • Libertad sindical y negociación colectiva. Peculiaridades de su ejercicio en el estatuto del personal funcionario

  Editorial: Diputació de Barcelona
  Páginas: 131
  Idioma: Castellano
  Depósito legal: B-18276-2021
  Fecha de publicación: Noviembre, 2021

  El trabajo que se presenta intenta dar una visión alternativa de la negociación colectiva en el seno del estatuto del personal funcionario que no diluya sus peculiaridades en una visión homogeneizadora con el régimen laboral, con una idea como principio: en el estatuto funcionarial la negociación colectiva ha de ser una institución primariamente orientada a la satisfacción del interés general.
 • Descarrega versió epub
  Extinción de la relación de trabajo en el empleo público interino. El impacto de la jurisprudencia del TJUE (2016-2020)

  Editorial: Diputació de Barcelona
  Páginas: 151
  Idioma: Castellano
  Depósito legal: B-10720-2020
  Fecha de publicación: Mayo, 2020

  El 14 de septiembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó tres importantes sentencias para España, relativas a conflictos jurídicos sobre la extinción de las relaciones de trabajo en el empleo público. Este libro versa sobre su impacto en la extinción de la relación de una persona que ha sido contratada temporal e interinamente para sustituir a otra con reserva de puesto de trabajo o bien para ocupar una plaza vacante que ha de ser cubierta, o bien la extinción de una relación de servicios de personal funcionario o interino estatutario temporal.
 • Transparencia y Función Pública

  Cuenca Cervera, Javier.
  Descarrega versió epub
  ""

  Editorial: Diputació de Barcelona
  Páginas: 117
  Idioma: Castellano
  Depósito legal: B-23651-2018
  Fecha de publicación: Octubre, 2018

  La transparencia administrativa incidirá sensiblemente en el funcionamiento de lo público, obligando a informar a la ciudadanía no solo de qué se hace, sino haciendo posible su escrutinio posterior, con una finalidad concreta: favorecer la rendición de cuentas. El propósito del libro es orientar sobre cómo afecta la transparencia en la función pública: cómo informar de aspectos como las retribuciones, la selección, las incompatibilidades, los altos cargos o las relaciones sindicales. Con un enfoque práctico, se analiza la normativa estatal y autonómica, y las resoluciones de los órganos de control, sin olvidar cuestiones como los límites o la protección de los datos de carácter personal en este ámbito, proporcionando pautas de actuación.
 • Descarrega versió epub
  La reinternalización de servicios públicos: aspectos administrativos y laborales.

  Editorial: Diputació de Barcelona
  Páginas: 137
  Idioma: Castellano
  Depósito legal: B-27568-2017
  Fecha de publicación: Noviembre, 2017

  La reinternalización, a diferencia de otros procesos de reestructuración de servicios públicos, carecía, respecto del personal, de una regulación específica administrativa o de normas laborales de carácter especial, cuya exigencia se hacía evidente a tenor de lo expuesto en este trabajo y de la enorme confusión e inseguridad generadas con este vacío normativo. Este libro pretende analizar dicho proceso en el ámbito local de gobierno, y lo hace abordando las perspectivas doctrinal, legal y jurisprudencial y las recientes reformas legales derivadas de la legislación presupuestaria y de contratos del sector público.

 • Descarrega versió epub
  La discapacidad y el empleo en las administraciones públicas

  Editorial: Diputació de Barcelona
  Páginas: 100
  Idioma: Castellano
  Depósito legal: B-5035-2017
  Fecha de publicación: Febrero, 2017

  El trabajo de las personas con discapacidad ha sido objeto de una intensa regulación, tendente a mejorar sus oportunidades de empleo y la calidad de estas relaciones laborales. Las administraciones públicas deben jugar un papel relevante en este sentido, potenciando los mecanismos de inclusión laboral de estas personas y cumpliendo y haciendo cumplir las obligaciones que garantizan una auténtica igualdad de oportunidades y de trato en el ámbito del empleo, en general, y del empleo público, en particular. Este libro pretende analizar esta situación y dar respuesta a las relevantes cuestiones que plantea.

 • Descarrega versió epub
  La reducción de la jornada y la excedencia por cuidado de hijos o familiares en las administraciones públicas

  Editorial: Diputació de Barcelona
  Páginas: 136
  Idioma: Castellano
  Depósito legal: B-6809-2016
  Fecha de publicación: Marzo, 2016

  En los últimos años se han fomentado de manera decidida las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar de los empleados de las administraciones públicas, tanto desde la vertiente legal como desde la negociación colectiva. A pesar de que el fenómeno ha sido general, el personal funcionario disfruta incluso de un régimen legal más favorable. Este libro pretende analizar las medidas de conciliación que consisten en una reducción de la jornada de trabajo o en una excedencia para cuidar de los hijos o familiares. El análisis se realiza tanto desde la perspectiva legal como jurisprudencial y convencional, centrándose especialmente en las entidades locales.

 • Descarrega versió epub
  Aplicación del principio de no discriminación al personal temporal al servicio de la Administración pública

  Editorial: Diputació de Barcelona
  Páginas: 108
  Idioma: Castellano
  Depósito legal: B-4894-2015
  Fecha de publicación: Febrero, 2015

  Las normas de función pública establecen diferencias relevantes entre los derechos del personal funcionario interino y del eventual en comparación con los funcionarios de carrera; diferencias que han sido avaladas por la jurisprudencia de los órganos judiciales españoles. La situación cambia en virtud de la Directiva 1999/70/CE, que proclama el principio general de igualdad de trato. El libro tiene como objetivo abrir la reflexión sobre esta cuestión, concretando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para interpretar el principio de igualdad y para aplicar dichos criterios a cada derecho o condición de trabajo.

 • Descarrega versió epub
  El despido colectivo en las administraciones y entes públicos. Marco general, causas y procedimiento

  Editorial: Diputació de Barcelona
  Páginas: 113
  Idioma: Castellano
  Depósito legal: B.24737-2013
  Fecha de publicación: Octubre, 2013

  Este trabajo tiene por objeto analizar, desde una perspectiva conceptual y práctica, el intento de aplicar al ámbito de las administraciones públicas una política de redimensionamiento de plantillas y de reducción de los costes de personal por la vía de los despidos colectivos. Se trata de una institución con poco arraigo en el ámbito público y, por tanto, el análisis de sus causas y de la viabilidad de las fórmulas propuestas constituye una exigencia previa para poder, finalmente, evaluar su propia operatividad.

 • Descarrega versió epub
  Los órganos de representación del personal funcionario: delegados y juntas de personal. Una visión crítica

  Editorial: Diputació de Barcelona
  Páginas: 128
  Idioma: Castellano
  Depósito legal: B.25585-2012
  Fecha de publicación: Octubre, 2012

  Este trabajo tiene como finalidad la construcción de una visión crítica del régimen de participación de los funcionarios en la determinación de sus condiciones laborales después de la publicación del EBEP. Por tanto, el objetivo de este libro es doble: ofrecer una visión jurídica de los órganos que conforman la representación unitaria del personal funcionario y, a la vez, contribuir a la apertura de un debate sobre el sistema de representación existente a nuestro empleo público, sobre su complejidad, su utilidad y su capacidad para resolver los problemas de una administración en proceso de reestructuración.

 • Descarrega versió epub
  El personal laboral de las corporaciones locales después del Estatuto básico del empleado público

  Editorial: Diputació de Barcelona
  Páginas: 123
  Idioma: Castellano
  Depósito legal: S.1251-2010
  Fecha de publicación: Octubre, 2010

  Esta monografía analiza los aspectos más relevantes del contrato de trabajo en la Administración después del EBEP -el sistema de fuentes aplicable, los puestos de trabajo de posible cobertura por personal laboral, su selección y tipología o el desarrollo y la extinción del contrato- y aporta numerosa jurisprudencia y citas de convenios colectivos útiles a quienes gestionan recursos humanos, a los empleados públicos, a sus representantes y a los juristas especialistas en general.

 • Descarrega versió epub
  El personal directivo en la Administración local

  Editorial: Diputació de Barcelona
  Páginas: 125
  Idioma: Castellano
  Depósito legal: S.615-2009
  Fecha de publicación: Mayo, 2009

  El presente trabajo aborda la dirección pública profesional en las administraciones locales desde diferentes puntos de vista. La primera parte trata sobre la necesidad de incorporar esta figura en los gobiernos locales. La segunda analiza su proceso normativo e institucional de implantación en el ámbito local. Y en la tercera y última se esboza una suerte de guía para su inserción en dicho ámbito.

 • Descarrega versió epub
  El acoso moral: incidencia en el sector público

  Editorial: Diputació de Barcelona
  Páginas: 127
  Idioma: Castellano
  Depósito legal: B-52644-2007
  Fecha de publicación: Diciembre, 2007

  El acoso moral es un riesgo laboral cierto y pernicioso tanto para el personal al servicio de las administraciones como para la propia Administración. Tiene un propósito claro: el abandono del centro de trabajo por parte de la persona acosada. En este estudio el autor recoje la evolución de la jurisprudencia en esta materia y también nos propone un compendio de vías jurídicas para prevenir este riesgo laboral.

 • Descarrega versió epub
  La conciliación de la vida laboral y familiar del personal al servicio de las entidades locales

  Editorial: Diputació de Barcelona
  Páginas: 125
  Idioma: Castellano
  Depósito legal: B-52637-2007
  Fecha de publicación: Noviembre, 2007

  En los últimos años se han aprobado importantes normas estatales y autonómicas para fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar. El objetivo de este libro es analizar de qué medidas de conciliación dispone actualmente el personal laboral y funcionario de las entidades locales y poner de manifiesto las resoluciones de los tribunales, además de analizar el papel de la negociación colectiva.

 • Descarrega versió epub
  La carrera administrativa: nuevas perspectivas

  Editorial: Diputació de Barcelona
  Páginas: 99
  Idioma: Castellano
  Depósito legal: B-36.637-2006
  Fecha de publicación: Septiembre, 2006

  La carrera administrativa es una de las principales asignaturas pendientes de nuestra función pública, después de los intentos frustrados de las reformas de 1964 y 1984. Este libro se plantea un doble objetivo: ayudar a entender cómo hemos llegado a la situación actual, tanto desde la perspectiva institucional como desde la óptica de la gestión, e identificar y analizar aquellos elementos esenciales que permiten configurar diferentes modalidades de carrera en función de la madurez, la capacidad y la voluntad de cada administración pública.