Taller de règim disciplinari (20017/2024-1) (Curs en línia de 15 hores)

Data
23/09/2024 - 04/11/2024
Horari
Taller de Familiarització: Del 23 al 27 de setembre Curs: Del 30 de setembre al 4 de novembre
Lloc
Curs en línia . Internet
Persona de contacte
Miriam Castelltort Domingo
Adreça
Aula Virtual https://aulavirtual.eapc.gencat.cat/ Internet
Organitza
Escola d'Administració Pública de Catalunya
Inscripció
Gratuït
Preu
Activitat gratuïta finançada amb fons AFEDAP.
Requisits d'accés
Inscripció Prèvia - 25 places.
Descripció

 

Presentació

 

El fràgil equilibri entre l'exercici de la potestat disciplinària amb eficiència i eficàcia i el degut respecte als drets de la persona inculpada requereix, per part de qui n'impulsa la tramitació, d'un ampli coneixement del marc normatiu regulador del règim disciplinari i del procediment aplicable.

 

La finalitat d'aquest taller és aprofundir en els coneixements i les estratègies per gestionar la varietat de situacions que es generin, mitjançant el treball dels continguts teòrics, les experiències compartides dels participants i les tutories actives del docent.

 

Atès que és un taller d'aprofundiment, cal disposar dels coneixements previs necessaris en gestió del recursos humans dels ens locals. Per això es recomana haver realitzat el curs virtual de gestió de recursos humans a l'Administració local o d'altra formació similar.

 

Objectius

 

1. Aplicar el marc regulador del règim disciplinari aplicable a les administracions locals.

2. Identificar els aspectes problemàtics que es plantegen entorn de la tipificació de les faltes i sancions.

3. Analitzar els elements clau de la resolució i execució del procediment disciplinari.

 

Persones destinatàries

 

Personal tècnic i administratiu de les àrees de recursos humans o d'altres àmbits que pugui ser instructors o secretaris en la tramitació d'expedients disciplinaris dels ens locals. Atès que és un curs d'actualització i aprofundiment, per participar-hi cal tenir d'experiència en la matèria i haver treballat i assimilat els continguts del curs virtual de recursos humans a l'Administració local o d'altra formació similar. Els continguts d'aquest curs, els del curs de recursos humans i procediment administratiu comú es poden consultar a l'espai de formació oberta de l'EAPC.

 

Programa

 

1. Marc normatiu i conceptual

 

1.1. Marc normatiu
1.2. Principis rectors de l'exercici de la potestat disciplinària
1.3. Tipologia de faltes
1.4. Tipologia de sancions
 

2. Incoació i desenvolupament del procediment disciplinari

 

2.1. Procediment sumari
2.2. Procediment ordinari
 

3. Resolució i execució del procediment disciplinari

 

3.1. Proposta de resolució
3.2. Trasllat de l'expedient
3.3. Resolució de l'expedient
3.4. Execució de la resolució sancionadora
3.5. Prescripció d'infraccions i sancions. Durada màxima del procediment.
3.6. Extinció de la responsabilitat disciplinària.

 

Professorat

 

Dolores Reyes Nef
Servei de Relacions Col·lectives i Suport Jurídic
Diputació de Barcelona

 

Metodologia

 

Enfocament pràctic, a partir de l'anàlisi d'un supòsit de fet susceptible d'intervenció disciplinària, s'analitzaran els possibles escenaris de conflicte i es valoraran les diferents alternatives i propostes de solució.
 

Tutories i participació activa de l'alumnat en la construcció del coneixement de la matèria. Realització de tasques: aportacions en debats, qüestionaris i resolució de casos pràctics, que s'hauran de fer i lliurar en els terminis indicats a l'inici del curs en el pla docent. L'activitat està precedida per un taller de familiarització amb l'entorn virtual. El dia d'inici del curs l'alumnat admès rebrà un correu amb l'enllaç a Aula Virtual i la clau d'autoinscripció.

 

Certificat

 

S’expedirà un certificat de participació i aprofitament a l’alumnat que superi l’avaluació establerta en el pla docent.