Publicaciones

Colección "Estudis de Relacions Laborals"

Editorial: Diputació de Barcelona
Páginas: 114
Idioma: Catalán
Depósito legal: B-23650-2018
Fecha de publicación: Octubre, 2018

La transparència administrativa incidirà sensiblement en el funcionament de la cosa pública, obligant a informar la ciutadania no tan sols de què es fa, sinó fent possible l’escrutini posterior, amb una finalitat concreta: afavorir la rendició de comptes. El propòsit del llibre és orientar sobre com afecta la transparència a la funció pública: com informar d’aspectes com ara les retribucions, la selecció, les incompatibilitats, els alts càrrecs o les relacions sindicals. Amb un enfocament pràctic, s’analitza la normativa estatal i autonòmica, i les resolucions dels òrgans de control, sense oblidar qüestions com els límits o la protecció de les dades de caràcter personal en aquest àmbit, proporcionant pautes d’actuació.

Editorial: Diputació de Barcelona
Páginas: 134
Idioma: Catalán
Depósito legal: B-27567-2017
Fecha de publicación: Noviembre, 2017

Sobre la reinternalització, a diferència d’altres processos de reestructuració de serveis públics, no hi havia, pel que fa al personal, cap regulació administrativa específica o normes laborals de caràcter especial, l’exigència de les quals es feia palesa d’acord amb el que exposa aquest treball i amb l’enorme confusió i inseguretat que havia generat aquest buit normatiu. Aquest llibre vol analitzar aquest procés en l’àmbit local de govern, i ho fa abordant les perspectives doctrinal, legal i jurisprudencial i les reformes legals recents derivades de la legislació pressupostària i de contractes del sector públic.

Editorial: Diputació de Barcelona
Páginas: 106
Idioma: Catalán
Depósito legal: B-5034-2016
Fecha de publicación: Febrero, 2017

El treball de les persones amb discapacitat ha estat objecte d'una intensa regulació, que tendeix a millorar les seves oportunitats d'ocupació i la qualitat d'aquestes relacions laborals. Les administracions públiques han de tenir un paper rellevant en aquest sentit, atès que han de potenciar els mecanismes d'inclusió laboral d'aquestes persones i han de complir i fer complir les obligacions que garanteixen una autèntica igualtat d'oportunitats i de tracte en l'àmbit de l'ocupació, en general, i de l'ocupació pública, en particular. Aquest llibre vol analitzar aquesta situació i donar resposta a les qüestions rellevants que planteja.

Editorial: Diputació de Barcelona
Páginas: 135
Idioma: Catalán
Depósito legal: B-6808-2016
Fecha de publicación: Marzo, 2016

Els darrers anys s'han fomentat de manera decidida les mesures de conciliació de la vida laboral i familiar dels empleats de les administracions públiques, tant des de la vessant legal com des de la negociació col·lectiva. Tot i que el fenomen ha estat general, el personal funcionari gaudeix encara d'un règim legal més favorable. Aquest llibre pretén analitzar les mesures de conciliació que consisteixen en una reducció de la jornada de treball o en una excedència per tenir cura dels fills o familiars. L'anàlisi es du a terme tant des de la perspectiva legal com jurisprudencial i convencional, centrant-se especialment en les entitats locals.

Editorial: Diputació de Barcelona
Páginas: 106
Idioma: Catalán
Depósito legal: B-4892-2015
Fecha de publicación: Febrero, 2015

Les normes de funció pública estableixen diferències importants entre els drets del personal interí i de l'eventual en comparació amb els funcionaris de carrera; diferències que han estat validades per la jurisprudència dels òrgans judicials espanyols. La situació canvia en virtut de la Directiva 1999/70/CE, que proclama el principi general d'igualtat de tracte. El llibre té per objectiu obrir la reflexió sobre aquesta qüestió, concretant els criteris establerts pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea per a interpretar el principi d'igualtat i per a aplicar aquests criteris a cada dret o condició de treball.

Editorial: Diputació de Barcelona
Páginas: 109
Idioma: Catalán
Depósito legal: B-24738-2013
Fecha de publicación: Octubre, 2013

Aquest treball té com a objecte analitzar, des d'una perspectiva conceptual i pràctica, l'intent d'aplicar a l'àmbit de les administracions públiques una política de redimensionament de plantilles i de reducció dels costos de personal per la via dels acomiadaments col·lectius. Es tracta d'una institució amb poc arrelament en l'àmbit públic i, per tant, l'anàlisi de les causes i de la viabilitat de les fórmules proposades constitueix una exigència prèvia per poder, finalment, avaluar-ne l'operativitat.

Editorial: Diputació de Barcelona
Páginas: 124
Idioma: Catalán
Depósito legal: B.25584-2012
Fecha de publicación: Octubre, 2012

Aquest treball té com a finalitat la construcció d'una visió crítica del règim de participació dels funcionaris en la determinació de les seves condicions de treball després de la publicació de l'EBEP. Per tant, l'objectiu d'aquest llibre és doble: oferir una visió jurídica dels òrgans que constitueixen la representació unitària del personal funcionari i contribuir, alhora, a l'obertura d'un debat sobre el sistema de representació existent a la nostra ocupació pública, sobre la seva complexitat, la seva utilitat i la seva capacitat per resoldre els problemes d'una administració en procés de reestructuració.

Editorial: Diputació de Barcelona
Páginas: 119
Idioma: Catalán
Depósito legal: S.1250-2010
Fecha de publicación: Octubre, 2010

Aquesta monografia analitza els aspectes més rellevants del contracte de treball a l'Administració després de l'EBEP:el sistema de fonts aplicable, els llocs de treball que es poden cobrir amb personal laboral, la selecció i la tipologia corresponents o el desenvolupament i l'extinció del contracte. A més, aporta nombrosa jurisprudència i citacions de convenis col·lectius útils per als que gestionen recursos humans, per als empleats públics i els seus representants legals i per als juristes especialistes en general.

Editorial: Diputació de Barcelona
Páginas: 121
Idioma: Catalán
Depósito legal: S.616-2009
Fecha de publicación: Mayo, 2009

Aquest treball aborda la direcció pública professional a les administracions locals des de diferents punts de vista. La primera part tracta sobre la necessitat d'incoporar aquesta figura en els governs locals. La segona analitza el procés normatiu i institucional d'implantació en l'àmbit local. Finalment, la tercera proposa una mena de guia per implantar un sistema de direcció pública professional a les administracions locals.

Editorial: Diputació de Barcelona
Páginas: 119
Idioma: Catalán
Depósito legal: B-52626-2007
Fecha de publicación: Noviembre, 2007

Els últims anys s'han aprovat importants normes estatals i autonòmiques dirigides a fomentar i facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar de les persones. L'objectiu d'aquest llibre és analitzar de quines mesures de conciliació disposa el personal laboral i els funcionaris públics de les entitats locals catalanes i remarcar els problemes actuals i com els resolen els tribunals, a més d'analitzar el paper de la negociació col·lectiva.

Editorial: Diputació de Barcelona
Páginas: 95
Idioma: Catalán
Depósito legal: B-36.636-2006
Fecha de publicación: Octubre, 2006

La carrera administrativa és una de les principals assignatures pendents de la nostra funció pública, després dels intents frustrats de les reformes de 1964 i 1984. Aquest llibre es planteja un doble objectiu: ajudar a entendre com hem arribat a la situació actual, tant des de la perspectiva institucional com des de l'òptica de la gestió, i identificar i analitzar aquells elements essencials que permeten configurar diferents modalitats de carrera en funció de la maduresa, la capacitat i la voluntat de cada administració pública.

Editorial: Diputació de Barcelona
Páginas: 99
Idioma: Catalán
Depósito legal: B-33728-2005
Fecha de publicación: Octubre, 2005

L'assetjament psicològic és un risc laboral cert i perniciós tant per al personal al servei de les administracions com per a la mateixa Administració. Té un propòsit ben clar: l'abandonament del centre de treball per part de la persona assetjada. L'absència d'una definició d'aquest fenomen al nostre ordenament jurídic ha tingut com a conseqüència que siguin els tribunals els que el dotin de contingut. En aquest estudi l'autor recull l'evolució de la jurisprudència en aquesta matèria i proposa un seguit de vies jurídiques per prevenir aquest risc laboral.

Editorial: Diputació de Barcelona
Páginas: 111
Idioma: Catalán
Depósito legal: 84-9803-041-2
Fecha de publicación: Febrero, 2005

El pas de la situació de personal laboral fix a la de personal funcionari de carrera a les entitats locals, anomenat funcionarització, ha estat un procés complex i no exempt de dificultats des que la Llei de funció pública estatal va instituir-lo l'any 1988 i la Llei catalana de funció pública el va incorporar l'any 1994. L'autor perfila 101 respostes als problemes i a les dificultats que es poden plantejar els directius locals, responsables de recursos humans, sindicats, comitès d'empresa o els propis treballadors que vulguin ser funcionaritzats.

Colección "Estudios de Relaciones Laborales"

Editorial: Diputació de Barcelona
Páginas: 117
Idioma: Castellano
Depósito legal: B-23651-2018
Fecha de publicación: Octubre, 2018

La transparencia administrativa incidirá sensiblemente en el funcionamiento de lo público, obligando a informar a la ciudadanía no solo de qué se hace, sino haciendo posible su escrutinio posterior, con una finalidad concreta: favorecer la rendición de cuentas. El propósito del libro es orientar sobre cómo afecta la transparencia en la función pública: cómo informar de aspectos como las retribuciones, la selección, las incompatibilidades, los altos cargos o las relaciones sindicales. Con un enfoque práctico, se analiza la normativa estatal y autonómica, y las resoluciones de los órganos de control, sin olvidar cuestiones como los límites o la protección de los datos de carácter personal en este ámbito, proporcionando pautas de actuación.


Editorial: Diputació de Barcelona
Páginas: 137
Idioma: Castellano
Depósito legal: B-27568-2017
Fecha de publicación: Noviembre, 2017

La reinternalización, a diferencia de otros procesos de reestructuración de servicios públicos, carecía, respecto del personal, de una regulación específica administrativa o de normas laborales de carácter especial, cuya exigencia se hacía evidente a tenor de lo expuesto en este trabajo y de la enorme confusión e inseguridad generadas con este vacío normativo. Este libro pretende analizar dicho proceso en el ámbito local de gobierno, y lo hace abordando las perspectivas doctrinal, legal y jurisprudencial y las recientes reformas legales derivadas de la legislación presupuestaria y de contratos del sector público.


Editorial: Diputació de Barcelona
Páginas: 100
Idioma: Castellano
Depósito legal: B-5037-2017
Fecha de publicación: Febrero, 2017

El trabajo de las personas con discapacidad ha sido objeto de una intensa regulación, tendente a mejorar sus oportunidades de empleo y la calidad de estas relaciones laborales. Las administraciones públicas deben jugar un papel relevante en este sentido, potenciando los mecanismos de inclusión laboral de estas personas y cumpliendo y haciendo cumplir las obligaciones que garantizan una auténtica igualdad de oportunidades y de trato en el ámbito del empleo, en general, y del empleo público, en particular. Este libro pretende analizar esta situación y dar respuesta a las relevantes cuestiones que plantea.


Editorial: Diputació de Barcelona
Páginas: 136
Idioma: Castellano
Depósito legal: B-6809-2016
Fecha de publicación: Marzo, 2016

En los últimos años se han fomentado de manera decidida las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar de los empleados de las administraciones públicas, tanto desde la vertiente legal como desde la negociación colectiva. A pesar de que el fenómeno ha sido general, el personal funcionario disfruta incluso de un régimen legal más favorable. Este libro pretende analizar las medidas de conciliación que consisten en una reducción de la jornada de trabajo o en una excedencia para cuidar de los hijos o familiares. El análisis se realiza tanto desde la perspectiva legal como jurisprudencial y convencional, centrándose especialmente en las entidades locales.


Editorial: Diputació de Barcelona
Páginas: 108
Idioma: Castellano
Depósito legal: B-4894-2015
Fecha de publicación: Febrero, 2015

Las normas de función pública establecen diferencias relevantes entre los derechos del personal funcionario interino y del eventual en comparación con los funcionarios de carrera; diferencias que han sido avaladas por la jurisprudencia de los órganos judiciales españoles. La situación cambia en virtud de la Directiva 1999/70/CE, que proclama el principio general de igualdad de trato. El libro tiene como objetivo abrir la reflexión sobre esta cuestión, concretando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para interpretar el principio de igualdad y para aplicar dichos criterios a cada derecho o condición de trabajo.


Editorial: Diputació de Barcelona
Páginas: 113
Idioma: Castellano
Depósito legal: B.24737-2013
Fecha de publicación: Octubre, 2013

Este trabajo tiene por objeto analizar, desde una perspectiva conceptual y práctica, el intento de aplicar al ámbito de las administraciones públicas una política de redimensionamiento de plantillas y de reducción de los costes de personal por la vía de los despidos colectivos. Se trata de una institución con poco arraigo en el ámbito público y, por tanto, el análisis de sus causas y de la viabilidad de las fórmulas propuestas constituye una exigencia previa para poder, finalmente, evaluar su propia operatividad.

Editorial: Diputació de Barcelona
Páginas: 128
Idioma: Castellano
Depósito legal: B.25585-2012
Fecha de publicación: Octubre, 2012

Este trabajo tiene como finalidad la construcción de una visión crítica del régimen de participación de los funcionarios en la determinación de sus condiciones laborales después de la publicación del EBEP. Por tanto, el objetivo de este libro es doble: ofrecer una visión jurídica de los órganos que conforman la representación unitaria del personal funcionario y, a la vez, contribuir a la apertura de un debate sobre el sistema de representación existente a nuestro empleo público, sobre su complejidad, su utilidad y su capacidad para resolver los problemas de una administración en proceso de reestructuración.

Editorial: Diputació de Barcelona
Páginas: 123
Idioma: Castellano
Depósito legal: S.1251-2010
Fecha de publicación: Octubre, 2010

Esta monografía analiza los aspectos más relevantes del contrato de trabajo en la Administración después del EBEP -el sistema de fuentes aplicable, los puestos de trabajo de posible cobertura por personal laboral, su selección y tipología o el desarrollo y la extinción del contrato- y aporta numerosa jurisprudencia y citas de convenios colectivos útiles a quienes gestionan recursos humanos, a los empleados públicos, a sus representantes y a los juristas especialistas en general.

Editorial: Diputació de Barcelona
Páginas: 125
Idioma: Castellano
Depósito legal: S.615-2009
Fecha de publicación: Mayo, 2009

El presente trabajo aborda la dirección pública profesional en las administraciones locales desde diferentes puntos de vista. La primera parte trata sobre la necesidad de incorporar esta figura en los gobiernos locales. La segunda analiza su proceso normativo e institucional de implantación en el ámbito local. Y en la tercera y última se esboza una suerte de guía para su inserción en dicho ámbito.

Editorial: Diputació de Barcelona
Páginas: 127
Idioma: Castellano
Depósito legal: B-52644-2007
Fecha de publicación: Diciembre, 2007

El acoso moral es un riesgo laboral cierto y pernicioso tanto para el personal al servicio de las administraciones como para la propia Administración. Tiene un propósito claro: el abandono del centro de trabajo por parte de la persona acosada. En este estudio el autor recoje la evolución de la jurisprudencia en esta materia y también nos propone un compendio de vías jurídicas para prevenir este riesgo laboral.

Editorial: Diputació de Barcelona
Páginas: 125
Idioma: Castellano
Depósito legal: B-52637-2007
Fecha de publicación: Noviembre, 2007

En los últimos años se han aprobado importantes normas estatales y autonómicas para fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar. El objetivo de este libro es analizar de qué medidas de conciliación dispone actualmente el personal laboral y funcionario de las entidades locales y poner de manifiesto las resoluciones de los tribunales, además de analizar el papel de la negociación colectiva.

Editorial: Diputació de Barcelona
Páginas: 99
Idioma: Castellano
Depósito legal: B-36.637-2006
Fecha de publicación: Septiembre, 2006

La carrera administrativa es una de las principales asignaturas pendientes de nuestra función pública, después de los intentos frustrados de las reformas de 1964 y 1984. Este libro se plantea un doble objetivo: ayudar a entender cómo hemos llegado a la situación actual, tanto desde la perspectiva institucional como desde la óptica de la gestión, e identificar y analizar aquellos elementos esenciales que permiten configurar diferentes modalidades de carrera en función de la madurez, la capacidad y la voluntad de cada administración pública.