Actualitzacions del Codi de legislació

Actualitzacions del Codi de legislació

Codi bàsic

Codi de 80 normes que actualitzem de manera permanent, incorporant al text originari totes les modificacions legals expresses, les quals apareixen relacionades en la primera pàgina de cada norma, sota el títol.

Si presteu serveis a l'Administració pública i desitgeu obtenir gratuïtament un exemplar de l'edició impresa del Codi (que es presenta en un arxivador amb anelles) podeu sol·licitar-lo a l'apartat Codi de legislació

 • Legislació afectada

  • Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (selección)
  • Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
  • Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
  • Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (selección)
  • Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (selección)
  • Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (selección)
 • Legislació afectada

  • Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional
  • Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (selección)
  • Directiva 2001/23/CE del Consejo de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de parte
 • Legislació afectada

  • Orden ESS/55/2018, de 26 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2018 (selección)
  • Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2018
 • Legislació afectada

  • Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (selección)
  • Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social
 • Legislació afectada

  • Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (selección)
  • Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (selección)
  • Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (selección)
 • Legislació afectada

  • Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
  • Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos
  • Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya
 • Legislació afectada

  • Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública
 • Legislació afectada

  • Orden ESS/106/2017, de 9 de febrero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2017 (selección)
 • Legislació afectada

  • Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social (selección)an medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social (selección)
  • Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2017