Actualitzacions del Codi de legislació

Actualitzacions del Codi de legislació

Codi bàsic

Codi de 81 normes que actualitzem de manera permanent, incorporant al text originari totes les modificacions legals expresses, les quals apareixen relacionades en la primera pàgina de cada norma, sota el títol.

Si presteu serveis a l'Administració pública i desitgeu obtenir gratuïtament un exemplar de l'edició impresa del Codi (que es presenta en un arxivador amb anelles) podeu sol·licitar-lo a l'apartat Codi de legislació

 • Legislació afectada

  • Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública
  • Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (selección)
 • Legislació afectada

  • Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (selección)
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (selección)
  • Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (selección)
  • Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (selección)
  • Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública
  • Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
  • Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
  • Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (selección)
 • Legislació afectada

  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (selección)
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (selección)
  • Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
  • Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
  • Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (selección)
 • Legislació afectada

  • Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública
  • Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (selecció)
  • Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya
  • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
  • Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
  • Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
 • Legislació afectada

  • Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
 • Legislació afectada

  • Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020
 • Legislació afectada

  • Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público (selección)
 • Legislació afectada

  • Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social (selección)
  • Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (selección)
  • Directiva 2019/1937/UE del Parlamento Europeo y de Consejo de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (selección)
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (selección)
 • Legislació afectada

  • Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
  • Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (selección)
 • Legislació afectada

  • Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
  • Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
  • Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (selección)
  • Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social (selección)
  • Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos