Butlletí

Trieu l'any: 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002

Any: 2021

 • Núm. 161 - Setembre 2021 [Arxiu pdf, 195 kb]

  Legislació

  • Real Decreto 636/2021, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2021
  • Resolució SLT/2704/2021, de 2 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya

  Sentències

  • Abast de l'excedència per cura de familiars quan el fill té més de tres anys
  • Concreció de la doctrina del Tribunal Suprem sobre contractació abusiva del personal interí a les administracions públiques després de la sentència del TJUE de 3 de juny de 2021


 • Núm. 160 - Juliol 2021 [Arxiu pdf, 206 kb]

  Legislació

  • Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público
  • Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia
  • Ordre EMT/138/2021, de 25 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2022

  Sentències

  • Contractació abusiva de personal interí a les administracions públiques
  • En els òrgans de selecció, la presència equilibrada de dones i homes no és una tendència sinó una obligació


 • Núm. 159 - Maig 2021 [Arxiu pdf, 189 kb]

  Legislació

  • Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2
  • Resolucíó SLT/1392/2021, de 7 de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya

  Sentències

  • L'excedència voluntària per cura de familiars computa com a temps de servei actiu en la carrera professional
  • Qualificació de l'acomiadament i indemnització procedent en obtenir-se la prova monitoritzant l'ordinador de l'empleada


 • Núm. 158 - Març 2021 [Arxiu pdf, 211 kb]

  Legislació

  • Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública
  • Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo
  • Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico

  Sentències

  • Suspensió d'activitats vinculades a contractes amb administracions públiques per "ERTO" de força major i dret a indemnització dels contractistes
  • Assignació al lloc de treball d'un nivell de complement de destinació superior al de l'interval del grup


 • Núm. 157 - Gener 2021 [Arxiu pdf, 235 kb]

  Legislació

  • Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021
  • Decret 148/2020, de 22 de desembre, de normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2021
  • Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
  • Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació
  • Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
  • Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020
  • Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria

  Sentències

  • L'entrevista curricular en processos selectius: prova o mèrit?