Llocs web

Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals


Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals

L'entitat, creada per a l'estudi i el debat d'aspectes que poden suscitar l'interès dels governs locals i autonòmics des d'una perspectiva jurídica, de gestió, econòmica i social, impulsa i afavoreix per mitjà d'aquesta pàgina web la interrelació entre els agents que hi intervenen, siguin professionals de la gestió pública, càrrecs polítics o del món acadèmic, posant al seu abast les aportacions que tant a nivell català, estatal, com internacional hi fan. Destaquen els següents apartats:

  • Fons documental: Més de 2.000 documents entre monografies, revistes, ponències, documents no publicats, memòries, estudis o informes, organitzats per seccions, com ara, dret públic, govern local o recursos humans.
  • Publicacions: Informes, estudis, notes, quaderns de jurisprudència...
  • Banc de bones pràctiques: Experiències i treballs innovadors a l'Administració local que milloren la gestió tant interna com externa: disseny de polítiques, gestió de serveis, optimització de recursos, qualitat, participació ciutadana...
  • Enllaços: Organitzacions governamentals; centres de recerca sobre Administració pública, polítiques públiques i societat; universitats i col·legis professionals; mitjans de comunicació; publicacions especialitzades en xarxa i principals línies d'investigació de la Fundació.
  • Local: Instrument de comunicació entre tots aquells professionals que interactuen o estan interessats en la gestió local i autonòmica.