Llocs web

Administración.es, el portal del ciudadano


Administración.es, el portal del ciudadano

Pàgina web creada pel MAP per a la interrelació, comunicació i difusió de continguts d'especial interès per a tres perfils de destinataris: ciutadans, empreses i organitzacions públiques.

Dins l'apartat dirigit als òrgans i entitats de les administracions públiques així com al personal al seu servei, es poden trobar diferents utilitats, entre d'altres:

  • Legislació: Extensa base de dades amb un sistema de recerca per matèries o avançada. Inclou normativa sobre gestió de recursos humans, administració local, autonòmica i legislació laboral i europea, amb els textos bàsics consolidats.
  • Funció pública: Conté informació sobre l'ingrés, la mobilitat, la formació, els riscos laborals, les incompatibilitats, el règim i l'organització del personal al servei de les administracions públiques.
  • Procediments: Facilita informació general i específica sobre procediments administratius i sobre els tràmits que es poden portar a terme davant l'Administració, amb models de sol·licitud.
  • Oferta pública d'ocupació: Sistema de recerca de convocatòries públiques, programes i temaris, que progressivament pretén incloure totes les aprovades per les diferents administracions públiques.
  • Directori: Sistema d'enllaços, adreces i telèfons força clar i extens (directori general administratiu i oficines públiques a tots els nivells, amb l'afegit de poder efectuar la recerca per carrer, carretera o població).