Resolució de conflictes


Principis

Principis que informen els tràmits per a la resolució de conflictes i discrepàncies:

 • celeritat
 • gratuïtat
 • instància de part
 • immediació
 • imparcialitat
 • contradicció
 • legalitat


Procediments

Conciliació:

Una tercera persona intenta posar d'acord les parts en conflicte, mitjançant un pacte que els comporti un benefici mutu.

Mediació:

La persona que hi intervé, intenta no només que les parts arribin a un acord, sinó que, a més a més, elabora una proposta concreta, primer indicativa i després definitiva, comptant amb la col·laboració activa de les parts.Normes de funcionament

Usuaris

 • Els ens locals de la província de Barcelona.
 • El personal al servei d'aquests ens locals, per mitjà de les seves representacions unitàries o sindicals d'un dels sindicats que integren el Consorci.
 • Les representacions sindicals en aquestes entitats (seccions sindicals) dels sindicats que integren el Consorci.

Àmbit d'actuació

 • Conflictes col·lectius d’interessos i d’aplicació i d’interpretació de norma.
 • Conflictes plurals d’interessos i d’aplicació i d’interpretació de norma sempre que, per l’especial naturalesa o significació del conflicte, el CEMICAL estimi que pot ultrapassar l’interès individual dels afectats.
 • Conflictes individuals, sempre que el CEMICAL estimi que el conflicte pot tenir transcendència o incidència en un interès col·lectiu.

Matèries excloses

 • Resolució de contractes.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Procediments disciplinaris.

Manifestació de voluntat de les parts

Per a la vàlida tramitació dels procediments serà requisit necessari la lliure i clara voluntat de submissió d’ambdues parts.

La submissió prèvia i voluntària d’empleats públics i entitats locals afectats per un conflicte col·lectiu de treball als procediments de conciliació i mediació es consideraran atorgats i no serà necessària expressa individualització, quan el conveni col·lectiu o pacte o acord de condicions de treball aplicable en cada cas inclogui una clàusula en la qual les parts negociadores, representants de l’entitat local i del personal, se sotmetin d’una manera expressa i col·lectiva als procediments de conciliació i mediació.

Inici del procediment de conciliació

La intervenció del CEMICAL es produirà a partir d'un escrit introductori presentat per la part que desitgi iniciar el procediment.
L'escrit s'ajustarà a les normes vigents i contindrà necessàriament les següents dades:

 • Descripció del grup de persones afectades i de les seves categories professionals, quan es tracti de conflictes col·lectius o plurals.
 • Nom, antiguitat i categoria professional de la persona afectada, si es tracta d’un conflicte individual. En aquest cas caldrà adjuntar un document que palesi la seva conformitat amb la intervenció del CEMICAL.
 • Entitat local, domicili i nombre de persones al servei de l’ens local.
 • Conveni col·lectiu o pacte o acord de condicions de treball aplicable.
 • Descripció dels fets que originen el conflicte (origen i desenvolupament).
 • Voluntat expressa de les parts o manifestació de la persona sol·licitant de sotmetre’s als tràmits de conciliació i/o mediació o esment del pacte o conveni col·lectiu i clàusula aplicable.
 • Referència al procediment que es desitja intentar (conciliació o mediació).
 • Signatura de la part o les parts.


Clàusula de remissió al CEMICAL

Suggerim dos possibles redactats de la clàusula de remissió al CEMICAL, que podeu incorporar en el conveni i en l'acord sobre condicions de treball.

 • En cas de desacord en el si de la comissió de seguiment, ambdues parts plantejaran la discrepància davant el Consorci d'Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local (CEMICAL), mitjançant els procediments que aquest té establerts.
 • En cas de desacord en el si de la comissió de seguiment, ambdues parts podran plantejar la discrepància davant el Consorci d'Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local (CEMICAL), mitjançant els procediments que aquest té establerts.


Persones mediadores

Poden ser designades per intervenir en els procediments de resolució extrajudicial de conflictes:

Admetlla Ribalta, Jaume
Aldomà Buixadé, Josep
Arguiñáriz Parada, Francisco
Boltaina Bosch, Xavier
Borao Giménez, M. Pilar
Calveras Augé, Raquel
Castejón i Chico de Guzmán, Diego
Crespán Echegoyen, Xavier
Criado Fernández, Eduardo
De La Fuente Vázquez, Dolores
Del Rey Guanter, Salvador
Férez Fernández, Manuel
Fernández Rodríguez, Arsenio
Francés Pagés, Miriam

Gómez Cano, Elisa
González Calvet, Jaume
González Ruiz, Francisco
Hernández Baena, Fernando
López López, Julia
Martínez-Alonso Camps, José Luis
Mauri Majós, Joan
Miró Solà, Lluís
Ortillés Cadena, María Paz
Pascual Lizana, Concepción
Puebla Pons, Concepció
Senra Biedma, Rafael
Sunyer Bellido, Pere
Tornos Mas, Joaquín
Tusell Galve, Xavier