Notícies

Rendibilitat dels plans de pensions d'ocupació en 2018

CEMICAL, 17 de juny de 2019

Anàlisi de les dades dels principals plans de pensions d'ocupació del sector públic i privat.

Por qué los planes de pensiones no crecen: de la fiscalidad a la falta de información

El Confidencial, 5 de maig de 2019

Des del sector critiquen que l'aportació màxima estigui limitada "de facto" a 8.000 euros anuals, que és el màxim deduïble en la declaració de la renda.

La banca deberá ser más clara al convertir en renta vitalicia una pensión privada

CincoDías.com, 11 de març de 2019

El Tribunal Suprem ha condemnat una entitat financera per no haver informat adequadament sobre les conseqüències de convertir el capital d'una pensió privada en una renda vitalícia.

La UE desmonta un mito: las pensiones españolas no son las más generosas

El Confidencial, 21 de gener de 2019

L'Agència estadística de la Unió Europea (Eurostat) estima que el risc de pobresa del conjunt de pensionistes a Espanya se situa en un 12,7%.

Cuando el tamaño del plan de pensiones no es sinónimo de rentabilidad

CincoDías.com, 25 de novembre de 2018

Els plans de pensions individuals amb major volum de patrimoni i nombre de partícips ofereixen, amb comptades excepcions, rendiments per sota de la mitjana i fins i tot pèrdues en els últims anys.

Geroa: "Nuestros partícipes tienen ahorrados 50.000 euros y casi la mitad es rendimiento"

CincoDías.com, 17 de novembre de 2018

Les Entitats de Previsió Social Voluntària (EPSV) són l'equivalent basc als plans de pensions que hi ha a la resta d'Espanya.

Los 10 motivos por los que los planes de pensiones no han calado en España

CincoDías.com, 15 de novembre de 2018

El màxim expert de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) expressa la seva opinió al respecte.

El ahorro acumulado en planes de pensiones equivale a solo nueve meses de pensión pública

CincoDías.com, 27 de setembre de 2018

Dades per Comunitats.

La duración media de la vida laboral se estanca en 35 años desde principios de siglo

El Confidencial, 20 d'abril de 2018

És una xifra lleugerament inferior a la mitjana de la Unió Europea i molt per sota de la dels països més avançats.

Criterios extrafinancieros en los planes de empleo

CincoDías.com, 19 d'abril de 2018

Els fons de pensions d'empreses van ser pioners en incloure aquestes polítiques. El 67% d'ells va aplicar el 2016 criteris ambientals, socials i de bon govern (ASG).

Por qué los planes de pensiones fracasan como producto de ahorro para la jubilación

El Confidencial, 10 d'abril de 2018

Una enquesta de Funcas entre 1.500 persones en edat de treballar mostra que només el 5% estalviaria via plans de pensions.

Rendibilitat dels plans de pensions d'ocupació en 2017

CEMICAL, 19 de març de 2018

Anàlisi de les dades dels principals plans de pensions d'ocupació del sector públic i privat.

¿De dónde viene la crisis de las pensiones?

CincoDías.com, 2 de març de 2018

Anàlisi de l'evolució dels Fons de pensions.

Los rescates de planes de pensiones para mitigar los efectos del desempleo acumulan 3.265 millones

Expansión.com, 1 de març de 2018

En el període 2009-2017, 617.229 partícips han recuperat anticipadament el seu patrimoni per trobarse en situació d'atur de llarga durada.

37.000 millones en planes de pensiones podrán rescatarse de golpe el 1 de enero de 2025

CincoDías.com, 12 de febrer de 2018

En aquesta data es podran retirar les aportacions realitzades abans de 2015.

Relacionada:

¿Cómo quedan los planes de pensiones tras la última reforma del Gobierno?

CincoDías.com, 12 de febrer de 2018

¿Qué ayuntamientos tienen los planes de pensiones más rentables para sus empleados?

CincoDías.com, 30 de gener de 2018

194 organismes públics disposen de vehicles d'inversió per al personal al seu servei.

¿Hay libre competencia en los planes de pensiones?

El País, 28 de novembre de 2017

L'autor considera que l'administració dels plans de pensions és encara un vedat tancat de l'oligopoli bancari.

¿Meterías 1.000 euros al año al plan de pensiones si tu empresa y el Estado aportaran otros 1.000?

CincoDías.com, 21 de novembre de 2017

Bancs i asseguradores defensen un sistema de subscripció automàtica a plans privats com el que regeix a alguns països.

Relacionada:

Las jubilaciones australianas, la envidia del mundo

Expansión.com, 21 de novembre de 2017

Regalos por traspasar el plan de pensiones: ojo con la letra pequeña

CincoDías.com, 13 de novembre de 2017

Els experts alerten sobre els compromisos de permanència i les comissions excessives.

Lo que encubre la subasta bancaria en la captación de fondos de pensiones

CincoDías.com, 26 d'octubre de 2017

Aspectes a tenir en compte en relació amb la campanya anual de captació d'aquest producte d'estalvi.

El rompecabezas de las pensiones de jubilación

CincoDías.com, 22 d'octubre de 2017

Propostes per incentivar les aportacions a plans de pensions.

La transparencia, vital para evitar una crisis en las pensiones

Expansión.com, 17 d'octubre de 2017

Diversos experts recomanen millorar la transparència per augmentar la rendibilitat dels plans de pensions.

Planes de pensiones de futuro:comisiones más baratas y más gestión pasiva

CincoDías.com, 25 de setembre de 2017

El sector reclama més estímuls per incentivar un ritme d'aportacions encara escàs

Relacionada:

Las comisiones de gestión en los planes más grandes y más rentables.

La importancia de las comisiones y la rentabilidad en los planes de pensiones

CincoDías.com, 23 de setembre de 2017

La carestia d'un fons depèn en gran mesura de la rendibilitat que proporciona en el temps.

Las gestoras exigen a Rajoy que informe de cuál será la pensión pública del futuro

CincoDías.com, 20 de setembre de 2017

El projecte, emparat per una llei i plenament desenvolupat, va quedar oblidat la passada legislatura.

¿Cuáles son los mejores planes de pensiones privados?

CincoDías.com, 25 de juny de 2017

D'entre els més rendibles a llarg termini, destaquen els gestionats per firmes independents.

Siete consejos para ahorrar con un plan de pensiones

CincoDías.com, 25 de juny de 2017

Vuit milions de persones tenen contractat a Espanya un pla de pensions.

Efectos del retraso de la edad de jubilación en los planes de empleo

CincoDías.com, 17 de maig de 2017

Els d'aportació estan pendents de properes reformes.

Rendibilitat dels plans de pensions d'ocupació en 2016

CEMICAL, 3 d'abril de 2017

Anàlisi de les dades dels principals plans de pensions d'ocupació del sector públic i privat.

Los planes de empleo: mejores, pero escasos

CincoDías.com, 14 de març de 2017

La previsió col·lectiva continua sent residual a Espanya, malgrat que la rendibilitat supera la individual.

Así se revalorizan las pensiones en todos los países de la UE

CincoDías.com, 27 de febrer de 2017

El 60% dels països de la UE actualitza les prestacions dels seus pensionistes segons un model mixt que té en compte l'evolució dels preus i dels salaris (ingressos).

Ahorrar para la jubilación: Planes de pensiones que rentan más del 4% anual durante dos décadas

Expansión.com, 10 de febrer de 2017

Rànquing dels plans de pensions més rendibles a 20 anys.

¿Qué empresas hacen las mayores aportaciones a las pensiones de su plantilla?

Expansión.com, 2 de febrer de 2017

Les companyies van ingressar el 2016 un 4,5% més que en l'exercici anterior.

Los planes de pensiones no levantan cabeza

CincoDías.com, 1 de febrer de 2017

Tot i les mesures adoptades per incentivar-los, el nombre de partícips porta tres anys en descens.

Los fondos de pensiones, un ahorro todavía caro

El País, 9 de gener de 2017

L'escassa transparència permet que les comissions dels plans privats siguin més altes que les de productes similars.

¿Qué ventajas y desventajas tienen los planes de pensiones?

CincoDías.com, 9 de desembre de 2016

Aspectes positius i negatius sobre la fiscalitat, liquiditat i rendibilitat d'aquest producte.

¿Se puede dejar un plan de pensiones en herencia?

Expansión.com, 24 de novembre de 2016

Qüestions d'interès per als beneficiaris d'un pla de pensions en cas de defunció de la persona titular.

Aquí guardamos los ahorros los españoles

CincoDías.com, 22 de novembre de 2016

Rendibilitat comparada dels plans de pensions amb major nombre de partícips.

¿Qué modelos puede copiar España para salvar las pensiones?

CincoDías.com, 15 de novembre de 2016

Principals característiques de les reformes en el sistema de pensions escomeses per Suècia, Regne Unit i Alemanya.

¿Cuándo hay que empezar a preparar la jubilación?

Expansión.com, 4 de novembre de 2016

Els experts recomanen els plans de pensions i començar l'estalvi al més aviat possible.

Cinco claves para saber si tengo un buen plan de pensiones

CincoDías.com, 23 d'octubre de 2016

Aspectes més importants a tenir en compte sobre aquests productes.

Por qué el beneficio fiscal del plan de pensiones es imbatible

CincoDías.com, 22 d'octubre de 2016

Comparació entre un pla de pensions i un fons d'inversió.

Cinco vías alternativas para financiar las pensiones

CincoDías.com, 20 d'octubre de 2016

La comissió parlamentària del Pacte de Toledo s'ha reunit, per primer cop en aquesta legislatura, per estudiar noves fórmules de finançament del sistema de Seguretat Social.

Por qué el beneficio fiscal del plan de pensiones es imbatible

CincoDías.com, 22 d'octubre de 2016

Comparació entre la un pla de pensions i un fons d'inversió.

Europa volverá a examinar en 2017 la resistencia financiera de los planes de empleo

Expansión.com, 8 d'octubre de 2016

El regulador europeu realitzarà nous test d'estrès als fons de pensions de les empreses.

Banca y seguros quieren planes de pensiones "cuasiobligatorios"

CincoDías.com, 28 de setembre de 2016

Proposen que totes les empreses, incloses pimes i micropimes, tinguin l'obligació d'oferir al seu personal la possibilitat de contractar plans de pensions d'ocupació.

Cuánto ahorrar hasta la jubilación para mantener el nivel de vida

CincoDías.com, 8 de setembre de 2016

Segons un informe, l'estalvi hauria de ser de 7.700 euros de mitjana cada any.

El rendimiento de la hucha de las pensiones cae un 52% hasta julio

CincoDías.com, 2 de setembre de 2016

El descens està causat per la disminució en la quantia del propi fons després de les últimes disposicions realitzades, i per l'empitjorament de la rendibilitat al mercat de deute.

Más de la mitad de los planes de pensiones ofrece pérdidas en 2016

Expansión.com, 25 de juliol de 2016

Segons un estudi el rendiment mitjà se situa en el -0,36%.

Ya van 3.000 millones rescatados en pensiones privadas por paro

Expansión.com, 10 de juliol de 2016

Segons les previsions del sector, a finals de 2016 els rescats de plans de pensions realitzats per partícips en situació d'atur acumularan aquesta xifra des de 2008.

Los planes de pensiones ganan la batalla de la rentabilidad a los fondos de inversión

Expansión.com, 1 de maig de 2016

Els dos segments donen pèrdues en l'últim any, però l'estalvi per a la jubilació surt millor parat de les turbulències.

Renta 2015: cómo tributan ahora los planes de pensiones

Expansión.com, 29 d'abril de 2016

Novetats respecte a exercicis anteriors.

Fondo de Reserva de la Seguridad Social

Ministeri d'Economia i Seguretat Social, 20 d'abril de 2016

Informe sobre l'evolució del Fons de Reserva i la seva situació a 31 de desembre de 2015.

Cómo aligerar la factura fiscal aportando a un plan de pensiones

CincoDías, 5 d'abril de 2016

En l'última reforma fiscal, es va reduir l'aportació màxima a 8.000 euros. L'import de la deducció dependrà del tipus impositiu marginal i del límit fiscal.

Novedades en la fiscalidad del rescate de planes de pensiones

CincoDías, 5 d'abril de 2016

Nou règim després de la darrera reforma fiscal.

Rendibilitat dels plans de pensions d'ocupació en 2015

CEMICAL, 16 de març de 2016

Anàlisi de les dades dels principals plans de pensions d'ocupació del sector públic i privat.

Languidecen los planes de empleo

CincoDías.com, 15 de març de 2016

En els últims anys s'observa un clar declivi en les aportacions: han passat dels gairebé 1.600 milions el 2009 als 1.100 milions el 2015.

La crisis de los sistemas

Expansión.com, 13 de març de 2016

La població de jubilats d'Europa és la més gran del món, i segueix creixent. Hi ha 42 persones majors de 65 anys que no treballen per cada 100 treballadors actius.

Rescatar el plan de pensiones no impedirá cobrar el paro

CincoDías.com, 2 de març de 2016

La Sala Social del Suprem destaca que "en realitat, amb el rescat del Pla de Pensions, l'actora no ha ingressat en el seu patrimoni res que no tingués ja".

España tiene 1,5 cotizantes por cada pasivo con prestación pública

CincoDías.com, 22 de febrer de 2016

La taxa de cobertura socioeconòmica, relació entre cotitzants amb ocupació respecte a pensions i prestacions per desocupació, assoleix el seu nivell més baix.

Las pensiones bajarán un 30% hasta 2050

CincoDías.com, 8 de febrer de 2016

Evolució estimada de les pensions de jubilació.

Relacionada:

Cuánto ahorrar para mantener el nivel de vida después de jubilarse.

Funcas advierte: las pensiones serán un 35% más bajas tras las últimas reformas

Expansión.com, 7 de febrer de 2016

Conclusions i propostes d'un informe publicat per la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas).

La liquidez a 10 años de los planes de pensiones queda en el limbo

CincoDías.com, 4 de desembre de 2015

Continua pendent el desenvolupament normatiu necessari per a l'aplicació d'aquesta mesura incorporada a la reforma fiscal de 2014.

Planes de pensiones, la opción clásica para ahorrar en el IRPF

CincoDías.com, 29 de novembre de 2015

Novetats a tenir en compte si es vol reduir la factura fiscal amb aportacions a aquest tipus de productes.

Objetivo: reformar (una vez más) las pensiones

CincoDías.com, 25 de novembre de 2015

Diagnòstic i propostes per a la sostenibilitat del sistema públic de pensions.

¿Cómo es el plan de pensiones perfecto?

CincoDías.com, 19 de novembre de 2015

Factors a tenir en compte per a una bona planificació financera.

Cómo calcular la pensión con el nuevo simulador en tres pasos

CincoDías.com, 10 de novembre de 2015

La Seguretat Social ofereix al seu web un nou simulador per al càlcul de la pensió de jubilació.

Al semáforo del riesgo le faltan muchas luces

Expansión.com, 4 de novembre de 2015

S'ha publicat la norma que classifica els productes financers en sis nivells de risc.

El ahorrador español es conservador y no está satisfecho con su inversión

Expansión.com, 3 de novembre de 2015

Segons una enquesta de l'Observatori Inverco, el 63% dels estalviadors opta pels dipòsits bancaris, el 47% per plans de pensions, un 29% té fons d'inversió i un 27% té accions en la seva cartera.

Cinco Claves para contratar un plan de pensiones

CincoDías.com, 23 d'octubre de 2015

Principals factors a tenir en compte.

Ojo con la hucha de las pensiones

CincoDías.com, 15 de setembre de 2015

Experts alerten de la desaparició, en pocs anys, del Fons de Reserva de la Seguretat Social si es mantenen les condicions actuals.

Cinco claves para ahorrar 190.000 euros para la jubilación

CincoDías.com, 17 d'agost de 2015

L'autor es refereix als avantatges dels plans de pensions com a producte per acumular patrimoni.

50 personas rescataron su plan de pensiones para evitar un desahucio

CincoDías.com, 19 de juny de 2015

La normativa que contempla aquest supòsit s'ha prorrogat dos anys més.

Los planes de pensiones de CaixaBank, BBVA y Telefónica, ante el primer test de estrés europeo

Expansión.com, 14 de juny de 2015

El regulador europeu no donarà a conèixer els resultats fins al desembre i en cap cas oferirà dades sobre fons concrets.

Preguntas básicas si he abierto un plan de pensiones

CincoDías.com, 29 de març de 2015

Aspectes a tenir en compte de cara a la declaració de la Renda.

Rendibilitat dels plans de pensions d'ocupació en 2014

CEMICAL, 2 de març de 2015

Anàlisi de l'actual situació financera i dades dels principals plans de pensions d'ocupació del sector públic i privat.

El dinero en fondos y planes de pensiones, en niveles precrisis

CincoDías.com, 19 de febrer de 2015

Durant 2014, el sector dels fons i les pensions privades va assolir a Espanya un patrimoni sota gestió de 419.398 milions d'euros.

¿Tienes un plan de pensiones? Conoce su tributación

CincoDías.com, 10 de febrer de 2015

Fiscalitat d'aquest instrument financer.

La aportación a pensiones privadas se multiplicó por cinco en 2014

CincoDías.com, 2 de febrer de 2015

El nombre de partícips augmenta per primer cop en quatre anys.

Cómo elegir la mejor forma de cobrar nuestro plan de pensiones

CincoDías.com, 26 de gener de 2015

Recomanacions amb la fiscalitat actual.

Los planes ahorro 5 y los planes de pensiones tienen premio fiscal

CincoDías.com, 22 de desembre de 2014

Novetats introduïdes per la reforma fiscal en aquests productes d'estalvi.

Siete claves para obtener la mejor jubilación

CincoDías.com, 24 de novembre de 2014

L'Associació Europea d'Assessors Financers ha elaborat un seguit de recomanacions.

Más de 200 planes de pensiones reducen comisiones

CincoDías.com, 17 de novembre de 2014

Ha estat conseqüència de l'entrada en vigor de la darrera reforma legal.

Cómo apurar aún más la ventaja fiscal de los planes de pensiones

CincoDías.com, 11 de novembre de 2014

La campanya d'aquest any és especial ja que serà la darrera ocasió per aplicar-hi un marc tributari que a partir de 2015 incorporarà canvis importants.

La campaña de pensiones arranca sin la 'ayuda' de la Seguridad Social

Expansión.com, 2 de novembre de 2014

Les gestores comptaven amb que en aquesta ocasió les seves promocions coincidissin amb l'enviament de les cartes de la Seguretat Social als majors de 50 anys per informar-los de la seva futura pensió probable.

10 claves para ahorrar de cara a la jubilación

CincoDías.com, 20 d'octubre de 2014

Suggeriments per a contractar un pla de pensions.

El Gobierno pone fin a la desgravación del rescate de los planes de pensiones

Expansión.com, 20 d'octubre de 2014

La reforma fiscal fixa un calendari per poder rescatar el patrimoni acumulat abans de 2007 beneficiant-se de la reducció en la tributació.

Hacienda amplía dos años el régimen para rescatar los planes de pensiones con la reducción del 40%

Expansión.com, 9 d'octubre de 2014

La mesura està recollida en el projecte de llei de reforma fiscal aprovat pel Congrès.

Hoy entra en vigor la rebaja de las comisiones de los planes de pensiones

Expansión.com, 1 d'octubre de 2014

Les comissions de gestió passen d'un màxim del 2% al 1,5% i les de dipositaria es redueixen d'un màxim del 0,5% al 0,25%.

Datos de fondos de pensiones

Inverco, 30 de setembre de 2014

Nota de premsa amb les dades corresponents al tercer trimestre de 2014.

El Gobierno abarata las comisiones de los planes y fondos de pensiones

CincoDías.com, 1 d'agost de 2014

El Consell de Ministres ha aprovat una norma que actualitza el marc jurídic dels plans i fons de pensions.

Tres jarros de agua fría para el ahorro en jubilaciones privadas

Expansión.com, 11 de juliol de 2014

Referència als recents canvis normatius.

Las aportaciones máximas a planes de pensiones bajan a 8.000 euros y se elimina la exención de dividendos

Expansión.com, 23 de juny de 2014

La reforma fiscal inclou novetats en la tributació de l'estalvi.

670.000 personas se 'esfuman' de los planes de pensiones

CincoDías.com, 20 de juny de 2014

La sagnia s'està produint tant en els plans de pensions individuals com en els col·lectius.

Casi 500.000 parados rescatan su plan de pensiones por la crisis

Expansión.com, 16 de juny de 2014

L'import recuperat per aquests partícips ha estat de 2.109 milions d'euros entre 2008 i 2013.

Jubiladas: equilibrios hasta en la vejez

CincoDías.com, 15 de maig de 2014

Segons un informe, les dones perceben un 34% menys que els homes de pensió pública i un 41% menys de plans de pensions privats.

¿Cómo tributan los planes de pensiones durante las aportaciones y en el momento del rescate?

Expansión.com, 26 d'abril de 2014

Aclariment d'alguns dels dubtes més freqüents.

Pensiones y fondos

El País, 30 de març de 2014

El patrimoni acumulat en fons de pensions a Espanya tot just representa el 8% del PIB.

Los 40 mayores fondos de pensiones de empleo en España

Expansión.com, 24 de març de 2014

Obtenen una rendibilitat superior a la del conjunt de plans del sistema d'ocupació.

Lagares pide más rivalidad entre fondos y planes de pensiones

CincoDías.com, 19 de març de 2014

Propostes contingudes en l'informe de la Comissió d'experts.

Rendibilitat dels plans de pensions d'ocupació en 2013

CEMICAL, 17 de març de 2014

Anàlisi de l'actual situació financera i dades dels principals plans de pensions d'ocupació del sector públic i privat.

Pensiones: Los partícipes pagan 950 millones por la gestión de sus planes.

Expansión.com, 18 de febrer de 2014

Aquesta xifra és un 6,3% superior que la de l'exercici 2012.

El paro multiplica por 10 los fondos retirados de planes de pensiones.

Expansión.com, 16 de febrer de 2014

En 2013 els espanyols van sol·licitar la retirada de 462 milions d'euros per atur de llarga durada, enfront dels 44,2 milions de 2007.

Se encarece el ahorro para la jubilación en las empresas.

CincoDías.com, 21 de gener de 2014

Ara aquestes aportacions als plans d'ocupació passaran a engrossir la base de cotització.

El plan de pensiones de los funcionarios ganó un 8,49%.

Expansión.com, 19 de gener de 2014

El fons de l'Administració General de l'Estat és el major a Espanya per partícips amb 602.040 el setembre passat.

El Gobierno limitará al 1,5% la comisión máxima en los planes de pensiones.

Expansión.com, 28 de novembre de 2013

L'esborrany del reial decret preveu que les comissions de gestió i de dipòsit no superin l'1,5% i el 0,25%, respectivament.

Comisiones, fiscalidad y tipo de inversión: claves para contratar un plan de pensiones.

CincoDías.com, 28 de novembre de 2013

Com tributen i quin tipus de producte contractar.

El Gobierno aparca hasta 2014 la reforma de la pensión privada.

Expansión.com, 20 de novembre de 2013

En el camí s'ha quedat també, almenys de moment, el projecte d'informar als majors de 50 anys de la seva probable pensió.

¿Cuándo contratar un plan de pensiones y cuánto aportar?.

CincoDías.com, 18 de novembre de 2013

En aquesta època de l'any abunden les ofertes per aportacions a plans de pensions.

"Deben bajar las comisiones de los planes de pensiones".

CincoDías.com, 17 de novembre de 2013

Entrevista a la Directora general d'Assegurances i Fons de Pensions.

Pagar menos impuestos, uno de los grandes reclamos de los fondos.

CincoDías.com, 16 de novembre de 2013

Incentius i comissions dels plans de pensions.

Las administraciones podrán hacer aportaciones a planes de pensiones contratados antes de 2012.

Expansión.com, 13 de novembre de 2013

S'exigirà que no suposi un increment de la massa salarial.

Lo que tienes que saber antes de contratar un plan de pensiones.

Expansión.com, 26 d'octubre de 2013

Factors a tenir en compte.

¿A quién beneficia la reducción fiscal por pensiones en el IRPF?.

CincoDías.com, 14 de juny de 2013

Una mateixa aportació suposa un major estalvi fiscal per a les rendes més elevades.

Uno de cada dos cotizantes también tiene un plan privado de pensiones.

CincoDías.com, 29 d'abril de 2013

La quantia mitjana acumulada per partícip és de 10.800 euros.

Rendibilitat dels plans de pensions d'ocupació en 2012

CEMICAL, 18 de març de 2013

Anàlisi de l'actual situació financera i dades dels principals plans de pensions d'ocupació del sector públic i privat.

Los mayores de 50 años tendrán una estimación sobre su futura pensión

CincoDías.com, 13 de març de 2013

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones anuncia que aquesta informació s'oferirà a partir de 2014.

No podemos (ni sabemos) ahorrar para la vejez

El País, 26 de febrer de 2013

La crisi del sistema públic fa urgent la cerca d'alternatives, en desplomar-se les aportacions.

Elija el plan de pensiones adecuado

Expansión.com, 1 de febrer de 2013

Informació a tenir en compte sobre els plans de pensions.

Pensiones: regalos a cambio de qué

El País, 16 de desembre de 2012

L'inversor ha de mirar més enllà dels obsequis a l'hora de triar el seu pla.

Planes de pensiones privados: ¿hay garantías de recuperar el dinero al jubilarse?

La Vanguardia, 13 de desembre de 2012

Davant la inestabilitat econòmica actual i les mesures del Govern, molts es pregunten quina serà la situació de les pensions d'aquí uns anys.

100.000 parados tiran de su plan de pensiones para salir adelante

Expansión.com, 26 de novembre de 2012

El volum dels fons rescatats per part d'aturats de llarga durada augmenta un 42% respecte a 2011.

¿Es o no un buen plan? He ahí la cuestión

Expansión.com, 20 de novembre de 2012

Pros i contres dels plans de pensions.

¿Ahorrar para la jubilación? Más de la mitad de los planes de pensiones pierden desde que comenzó la crisis

Expansión.com, 17 de novembre de 2012

Anàlisi comparativa de diversos plans.

Las mejores opciones para traspasar un plan de pensiones

Expansión.com, 10 de novembre de 2012

Abans de prendre una decisió convé valorar amb deteniment les diferents ofertes.

Los ahorradores reducen a la mitad las aportaciones a planes de pensiones

La Vanguardia, 4 de novembre de 2012

La crisi obliga més de 130.000 partícips a rescatar el seu pla, en perdre la feina.

Planes de Pensiones: ¿A quién beneficia y a quién perjudica la subida de impuestos en el IRPF?

CincoDías.com, 18 de setembre de 2012

Com afecta la pujada de l'IRPF als plans de pensions.

El fons de pensions dels treballadors de la Generalitat compra un edifici de l'Administració catalana

El Periódico, 29 de juny de 2012

L'operació d'adquisició ascendí a 14,5 milions d'euros.

El plan de pensiones se podrá cobrar para evitar el embargo

Expansión.com, 29 d'abril de 2012

La modificació per poder portar a terme aquest canvi es realitzarà a través de la futura Ley de Supervisión del Seguro, que modificarà l'actual normativa de plans de pensions.

Rendibilitat dels plans de pensions d'ocupació en 2011

CEMICAL, 16 d'abril de 2012

Anàlisi de l'actual situació financera i dades dels principals plans de pensions d'ocupació del sector públic i privat.

Hacia una revisión continua del sistema de pensiones

CincoDías.com, 16 d'abril de 2012

Perspectives en torn al sistema vigent, segons diversos experts.

Las trampas de los nuevos productos de ahorro.

Expansión.com, 20 de febrer de 2012

Els dipòsits estructurats ofereixen suculentes rendibilitats "parany" que poden reduir-se al 0% si el mercat no va bé.

Gràfics relacionats:

Principals característiques de diferents productes.

Oferta de dipòsits.

¿Dónde está el límite de la actual Seguridad Social?

CincoDías.com, 6 de febrer de 2012

Anàlisi de la situació i propostes d'actuació.

El paro disparó los rescates de los ahorros un 50% en 2010

CincoDías.com, 29 de gener de 2012

L'Associació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions (Inverco) demana major flexibilitat en els rescats dels estalvis i noves fórmules per afavorir la liquiditat dels plans de pensions.

Un simulador permite calcular el importe de la futura pensión

CincoDías.com, 19 de gener de 2012

El programa calcula també una previsió d'estalvi anual per mantenir el nivell d'ingressos després de la jubilació.

Vuelven los planes de pensiones garantizados y de renta fija

CincoDías.com, 2 de gener de 2012

En 2011, la situació econòmica ha provocat que els inversors es decantin per aquest tipus de productes més conservadors.

La crisis de deuda encorseta el ahorro para la jubilación

CincoDías.com, 26 de novembre de 2011

Les gestores i les asseguradores inicien la campanya de pensions.

¿Están a salvo nuestros ahorros?

El Periódico, 23 de novembre de 2011

Diferents opcions per a minimitzar el risc.

El lado oscuro de los pagarés: 10 preguntas antes de contratar

CincoDías.com, 23 d'octubre de 2011

Claus a tenir en compte abans de contractar aquest producte.

Depósitos y planes, los productos estrella para 2012

Expansión.com, 18 d'octubre de 2011

Conclusions del darrer baròmetre de l'Observatori Inverco.

Las pensiones de empresa piden valorar la renta fija a vencimiento

CincoDías.com, 6 de juny de 2011

La iniciativa ha estat promoguda pels sindicats CCOO i UGT, presents en aquests òrgans de supervisió dels fons de diversos bancs i caixes de pes, així com de Telefónica, Enagás i alguns organismes públics.

Parados: subsistir con los ahorros para la jubilación

Expansión.com, 27 de maig de 2011

La publicació es refereix a l'augment en el nombre de persones que han rescatat (per trobar-se en un dels supòsits previstos a la llei) el seu pla de pensions.

Los jubilados tardarán cuatro años en tener voz en los planes de empresa

CincoDías.com, 17 de maig de 2011

La Dirección General de Seguros, en resposta a una consulta, considera que els partícips en suspens han de quedar representats a les Comissions de control a mesura que aquestes es vagin renovant.

Salgado no alterará la fiscalidad de los planes de pensiones

CincoDías.com, 6 d'abril de 2011

La vice-presidenta econòmica afirma que es continuaran complint les recomanacions del Pacte de Toledo.

La reforma de las pensiones se olvida de los planes privados

CincoDías.com, 4 d'abril de 2011

Els experts consideren que s'han de fomentar els sistemes de previsió social complementaris.

El Estado aporta menos a las pensiones de los funcionarios.

Gràfic relacionat:

Dades de pensions privades dels empleats públics.

Expansión.com, 22 de març de 2011

El Govern de l'Estat ha decidit no aplicar l'increment del 0,3% al 0,5% de la massa salarial, previst per a 2011.

Resultats Mercer dels Fons de Pensions d'Administracions Públiques

Mercer, març de 2011

Dades de rendibilitat i risc dels fons de pensions d'Administracions públiques corresponents a 2010.

Los sindicatos proponen entrar en la gestión de pensiones privadas en las pymes

CincoDías.com, 2 de març de 2011

Afirmen que la negociació col·lectiva és la via per a garantir el funcionament del sistema de previsió social complementari.

Rendibilitat dels plans de pensions d'ocupació en 2010

CEMICAL, 1 de març de 2011

Anàlisi de l'actual situació financera i dades dels principals plans de pensions d'ocupació del sector públic i privat.

Diseñar la jubilación tras la reforma de las pensiones

CincoDías.com, 19 de febrer de 2011

Aspectes a tenir en compte sobre els plans de pensions privats.

Seguros gana tiempo para modificar la gestión de fondos de pensiones

CincoDías.com, 17 de gener de 2011

El regulador proposarà un canvi normatiu.

El Congreso exige al Gobierno más apoyo fiscal a los planes de pensiones

Expansión.com, 30 de desembre de 2010

La Comissió del Pacte de Toledo ha aprovat un seguit de recomanacions per a la reforma del sistema de pensions.

El Constitucional reduce el control sindical de los planes de pensiones

EL PAÍS, 22 de desembre de 2010

L'Alt Tribunal declara inconstitucional i nul·la de la norma que regula els plans i fons de pensions, la part relacionada amb la designació dels membres de les comissions de control.

Agencias de 'rating': Polémicas y... ¿necesarias?

EL MUNDO, 21 de desembre de 2010

Els autors qüestionen la fiabilitat i necessitat de les agències de qualificació de deute.

La hora de planificar con acierto la jubilación

CincoDías.com, 6 de novembre de 2010

La tradicional campanya de cap d'any de plans de pensions enlluerna amb ofertes i regals, però la rendibilitat i les comissions haurien de ser els criteris clau per a triar.

Las comisiones lastran la hucha de la pensión.

Expansión.com, 23 d'octubre de 2010

Les comissions aplicades per les entitats gestores dels plans de pensions privats poden fer variar substancialment el patrimoni obtingut en el moment de la jubilació.

Gràfic relacionat:

Accés a una simulació per a calcular la quantitat disponible del pla de pensions als 65 anys.

El Gobierno vasco quiere universalizar los planes de pensiones de empresa

el correo.com, 20 de setembre de 2010

Prepara un projecte de llei en el qual es potencia la figura de les Entitats de Previsió Social Voluntària (EPSV) d'Ocupació.

La gran crisis de las pensiones (privadas)

Público.es, 19 de setembre de 2010

Diversos experts valoren la situació dels fons de pensions privats.

El 67% de los partícipes ahorró menos de 300 euros en 2009

Expansión.com, 21 de juny de 2010

Informe anual de la Direcció General d'Assegurances i Plans de Pensions.

Inverco lanza propuestas para favorecer las pensiones privadas

Expansión.com, 21 de juny de 2010

L'estalvi acumulat per partícip és insignificant a l'efecte de pensió per a la jubilació, apunta l'informe de la Fundació.

El paro triplicó el rescate anticipado de los planes de pensiones en 2009

Expansión.com, 25 de maig de 2010

L'import rescatat representa un 0,25% del patrimoni total d'aquests productes.

Reflexión sobre las pensiones

CincoDías.com, 10 de maig de 2010

L'autor sosté que una millora de la gestió i de la fiscalitat pot elevar l'atractiu dels fons de pensions.

Ahorrar para la jubilación

Expansión.com, 11 d'abril de 2010

Anàlisi dels diferents productes possibles d'estalvi per a la jubilació.

Rendibilitat dels plans de pensions d'ocupació en 2009

CEMICAL, 6 d'abril de 2010

Anàlisi de l'actual situació financera i dades dels principals plans de pensions d'ocupació del sector públic i privat.

Resultats Mercer per a Fons de Pensions d'Administracions Públiques

Mercer, març de 2010

Dades de rendibilitat i risc dels fons de pensions d'Administracions públiques corresponents a 2009.

Fondos de pensiones responsables

CincoDías.com, 22 de març de 2010

Conclusions del grup Alternativa Responsable sobre l'evolució de la responsabilitat social de les empreses i la política d'inversions.

Planes y fondos de pensiones: más sombras que luces (I y II)

CincoDías.com, 8 i 9 de març de 2010

Balanç sobre l'aplicació de la Llei de Plans i Fons de Pensions, passats vint-i-dos anys des de la seva entrada en vigor.

Europa exibe un amplio catálogo de pensiones privadas

Expansión.com, 1 de març de 2010

Dades sobre la situació dels diferents productes de previsió social a alguns països europeus.

Las pensiones privadas no despegan pese a la insuficiencia de las públicas

El Periódico, 15 de febrer de 2010

Els experts coincideixen en la necessitat d'una reforma.

La crisis reduce las aportaciones a planes de pensiones privados

CincoDías.com, 28 de gener de 2010

En 2009 s'hi van destinar un 20% menys que en 2007.

Los fondos de pensiones cierran 2009 con una rentabilidad del 7,7%

CincoDías.com, 27 de gener de 2010

Els plans més rendibles van ser els de sistema d'ocupació, amb una revalorització del 9,28%.

El fondo de los funcionarios aumenta su inversión en bolsa y gana un 12,7%

Expansión.com, 25 de gener de 2010

La dada correspon a l'any 2009. El pla de l'Administració General de l'Estat, el major per partícips, inverteix un 32,5% del seu patrimoni en renda variable.

Los buenos resultados en renta variable reaniman los planes de pensiones

CincoDías.com, 18 de gener de 2010

La rendibilitat mitjana dels plans del sistema individual durant 2009 fou del 6,74%.

Los fondos de pensiones de Bolsa europea ganan un 26,5% en 2009

CincoDías.com, 6 de gener de 2010

La rendibilitat mitjana dels fons de pensions espanyols ha estat del 10%.

La negociación en Bolsa se hunde a la mitad frente al récord logrado en 2007

CincoDías.com, 5 de gener de 2010

En canvi, la contractació de derivats i el deute corporatiu ha experimentat un fort creixement durant 2009.

La inversión responsable llega a los planes de pensiones

CincoDías.com, 14 de desembre de 2009

El 15% dels fons de pensions a Espanya aplica criteris de RSC a les seves inversions.

El Estado rebaja su aportación a los planes de pensiones de los funcionarios

Expansión.com, 9 de novembre de 2009

Aquest pla compta amb un patrimoni de 444 milions, que es repartien entre 589.499 partícips a finals del passat setembre.

¿Una generación sin pensiones?

EL PAÍS, 2 de novembre de 2009

Anàlisi dels sistemes de pensions públics i privats i de la seva viabilitat.

El plan de pensiones podría cobrarse en caso de embargo

Expansión.com, 4 d'octubre de 2009

La Dirección General de Seguros y Pensiones proposa un seguit de mesures que modificarien el funcionament actual dels plans de pensions.

Los planes de pensiones disparan sus pagos a los desempleados

Expansión.com, 19 de setembre de 2009

La percepció de les gestores és que els treballadors autònoms són els que més han recorregut a aquests reemborsaments.

El plan de pensiones de los funcionarios gana un 9,78%

Expansión.com, 15 de setembre de 2009

El passat exercici el pla de l'AGE va encaixar un 8,67% en negatiu, a causa de la volatilitat dels mercats.

Seguros es juez y parte en el plan de pensiones de los funcionarios

Expansión.com, 15 de juny de 2009

És el major pla per nombre de partícips, amb 568.570.

La tributación de los planes de pensiones

Expansión.com, 3 de juny de 2009

Avantatges fiscals d'aquest instrument de previsió social.

Rendibilitat dels plans de pensions d'ocupació en 2008

CEMICAL, 16 d'abril de 2009

Anàlisi de les causes que motiven l'actual situació financera i dades dels principals plans de pensions d'ocupació del sector públic i privat.

El plan de pensiones de los funcionarios de Cataluña perdió dinero en 2008

Expansión.com, 30 de març de 2009

Però és inferior a les pèrdues registrades per altres plans d'ocupació.

Las pensiones de Telefónica exigen a Fonditel que reduzca su riesgo

Expansión.com, 10 de març de 2009

El requeriment es produeix després d'haver realitzat tres sol·licituds similars al llarg de l'any passat i d'encaixar unes pèrdues del 26,86% durant 2008.

Fracasa el plan para jubilarse

Público.es, 9 de març de 2009

Però la rendibilitat dels fons de pensions espanyols va caure menys, durant 2008, que la d'altres mercats desenvolupats, segons dades de l'OCDE.

Los planes no sacan partido a la bajada histórica de la inflación

CincoDías.com, 14 de febrer de 2009

Només el grup de plans de renda fixa a curt termini, supera netament la taxa d'inflació mitjana dels darrers mesos.

El plan de pensiones de los funcionarios pierde un 9%

Expansión.com, 14 de febrer de 2009

La dada es refereix al pla de pensions dels funcionaris de la AGE i correspon a 2008.

Seguros plantea rescatar el plan de pensiones al agotar el paro

CincoDías.com, 10 de febrer de 2009

La proposta, debatuda en el si de la junta consultiva d'assegurances, haurà d'aprovar-se mitjançant reial decret.

El crac obliga a replantearse las inversiones a largo plazo

CincoDías.com, 7 de febrer de 2009

Experts aconsellen sobre com adaptar les inversions al perfil de l'inversor i a l'evolució del mercat.

Salgado pensó en quitar las aportaciones públicas a los planes de pensiones

Expansión.com, 19 de gener de 2009

El sindicat CC.OO. ha presentat un informe sobre plans de pensions i altres sistemes de previsió social complementària.

La rentabilidad de los planes de pensiones cae un 9,03% en un año

CincoDías.com, 4 de desembre de 2008

El descens més acusat en el darrer any l'han sofert els plans de pensions de renda variable en euros.

Reclamos para dar aliento a los planes de pensiones

CincoDías.com, 29 de novembre de 2008

La campanya es preveu difícil, marcada per la crisi econòmica i les turbulències dels mercats.

El plan de pensiones de los funcionarios se refugia en los depósitos bancarios

Expansión.com, 29 de novembre de 2008

Entre el passat setembre i el mateix mes de 2007, el pla dels funcionaris de l'Administració General de l'Estat acumula una pèrdua del 6,64%.

La banca recurre al efectivo como gran gancho para captar pensiones

CincoDías.com, 19 de novembre de 2008

Augmenten les ofertes de bancs, caixes i asseguradores per guanyar clients que traspassin els plans de pensions d'altres entitats.

Trabajo quiere fomentar los planes de pensiones en empresas

CincoDías.com, 19 de novembre de 2008

El Govern pretén que s'impulsi aquesta figura d'estalvi en la negociació col·lectiva, en el marc de la reforma del Pacte de Toledo.

Los planes de pensiones pierden de media un 8,7% en 12 meses

CincoDías.com, 13 de novembre de 2008

Únicament obtenen rendibilitats positives els plans de renda fixa a curt termini.

Qüestions d'interès sobre l'actual crisi econòmica i financera

CEMICAL, 6 de novembre de 2008

15 preguntes i respostes sobre temes que preocupen als estalviadors i inversors.

Trabajo retrasa ocho años, hasta 2023, la entrada en déficit de la Seguridad Social

CincoDías.com, 24 d'octubre de 2008

El Ministeri de Treball ha presentat l'informe d'estratègia sobre el sistema de pensions, que analitza l'estat actual de la Seguretat Social i les previsions de futur.

La CE quiere abaratar la gestión de los planes de pensiones

CincoDías.com, 21 d'octubre de 2008

La Comissió Europea recomana en un estudi, l'adopció de mesures per fomentar els plans de pensions privats.

Los fondos de empleo revisan su estrategia

Expansión.com, 20 d'octubre de 2008

Mesures que portaran a terme per afrontar la situació actual, alguns dels plans de pensions d'ocupació amb més partícips i patrimoni.

El plan de pensiones de Telefónica pide cuentas a su gestora por las pérdidas

Expansión.com, 18 d'octubre de 2008

Des de principi d'any les pèrdues del seu fons de pensions s'eleven al 21%.

La rentabilidad de los planes de pensiones sufre un descenso del 6,13% en un año

CincoDías.com, 15 d'octubre de 2008

Dades sobre rendibilitats de les diferents modalitats de plans de pensions.

España desoye a Bruselas y se aísla de las reformas de pensiones de la UE

Expansión.com, 14 d'octubre de 2008

Conclusions d'un estudi sobre els sistemes de pensions elaborat per la Unió Europea.

El Ministerio de Economía asegura que los fondos de pensiones escaparán a la crisis

Expansión.com, 9 d'octubre de 2008

Així ho ha manifestat el responsable de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions durant la celebració del primer Forum de Comissions de Control.

Fondos y pensiones están a salvo

Expansión.com, 4 d'ctubre de 2008

Respostes a diverses preguntes en torn a la relació entre entitats gestores i entitats dipositàries.

El plan de pensiones de los funcionarios se lanza a la inversión en inmuebles

Expansión.com, 16 de juny de 2008

L'objectiu del Pla dels funcionaris de l'AGE és arribar a tenir un 5% del seu patrimoni en inversions alternatives.

Los fondos de pensiones pierden el 0,2% en mayo y el 2,4% en el año

CincoDías.com, 6 de juny de 2008

En els últims dotze mesos, la pèrdua dels fons de pensions espanyols s'amplia al 3,3%.

Gobierno y PP pactan las bases para reformar las pensiones

CincoDías.com, 5 de juny de 2008

L'acord permetrà reprendre l'activitat de la Comissió del Pacte de Toledo.

Ventajas fiscales de cara a la jubilación

CincoDías.com, 24 de maig de 2008

L'autora clarifica diversos aspectes sobre els plans de pensions i altres figures d'estalvi a llarg termini arran de la nova regulació de l'IRPF.

La banca se enfrenta a una ola de demandas por el plan de pensiones

Expansión.com, 24 d'abril de 2008

Una sentència d'un tribunal superior de justícia permet rescatar el pla de pensions d'un exempleat de banca, basant-se en una sentència anterior del Tribunal Suprem.

Sólo un plan de pensiones de Bolsa logra ganancias en el último año

CincoDías.com, 16 d'abril de 2008

En el primer trimestre de 2008, la rendibilitat dels plans de pensions ha baixat una mitjana del 2,52% interanual.

El Supremo ve inconstitucional la ley de planes de pensiones por discriminar al jubilado

CincoDías.com, 14 d'abril de 2008

El Tribunal ha presentat una questió d'inconstitucionalitat contra l'article que regula l'elecció dels integrants de les comissions de control dels plans de pensions d'ocupació.

Un plan de pensiones en chino

CincoDías.com, 11 d'abril de 2008

Conclusions d'un estudi a nivell europeu sobre plans de pensions d'ocupació elaborat per Mercer.

La asignatura pendiente de la jubilación

CincoDías.com, 7 d'abril de 2008

Diversos experts expressen la seva opinió sobre la situació actual dels plans de pensions.

Los expertos abogan por hacer obligatorio el plan de pensiones

El Periódico, 23 de febrer de 2008

La Fundación de Estudios Financieros proposa, entre d'altres, aquesta mesura per garantir el futur de les pensions.

Datos de fondos de pensiones

INVERCO, febrer de 2008

Nota de premsa que recull les dades més rellevants sobre fons de pensions, a 31 de desembre de 2007.

Los planes de pensiones ganaron en 2007 la mitad que la inflación

CincoDías.com, 16 de gener de 2008

Només els plans de renda variable han superat la inflació, amb una rendibilitat mitjana del 4,37%.

Más de 1.500 empresas crearon fondos de pensiones para su plantilla en 2006

Expansión.com, 13 de desembre de 2007

És una de les dades, referides a 2006, d'un informe de la Dirección General de Seguros y Pensiones.

Incentivar el ahorro para la jubilación es poco efectivo, según el Banco de España

CincoDías.com, 3 de desembre de 2007

Un estudi d'aquesta institució conclou que només és rellevant en les persones entre 46 i 55 anys amb rendes elevades.

Aprende a rebajar tu factura fiscal: la jubilación

CincoDías.com, 26 de novembre de 2007

L'autora dóna a conèixer les principals característiques dels plans de pensions i dels plans d'estalvi sistemàtic com a mecanismes de desgravació en la declaració de la renda.

UGT y CC.OO. reclaman control sobre los planes de previsión empresarial

CincoDías.com, 22 de novembre de 2007

Són un tipus de plans que estan al marge de la negociació col·lectiva i del control dels sindicats.

El Parlamento aprueba la reforma de la Seguridad Social

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 22 de novembre de 2007

La Llei desenvolupa les mesures acordades entre l'executiu i els agents socials.

Nou règim fical dels plans i fons de pensions

CEMICAL, 21 de novembre de 2007

Modificacions en la regulació financera i fiscal dels plans i fons de pensions, introduïdes per la reforma de la normativa fiscal.

Oferta al por mayor en planes de pensiones

CincoDías.com, 17 de novembre de 2007

Aspectes a tenir en compte en el moment de contractar un pla de pensions.

Los españoles, entre los más longevos de Europa, viven más de 80 años

CincoDías.com, 30 d'octubre de 2007

És una dada de l'Institut Nacional d'Estadística.

L'estalvi mitjà per a la jubilació és de 22.841 euros

El Periódico, 24 d'octubre de 2007

A Espanya, menys del 15% de l'estalvi es destina a plans de pensions o assegurances de vida.

Sólo el 44,1% de las personas mayores de 55 años sigue en activo en España

Europa Press, 5 d'octubre de 2007

Aquest percentatge està per sobre de la mitjana europea que se sitúa en el 43,5%.

Set autonomies tenen millors pensions que les de Catalunya.

El Periódico, 31 d'agost de 2007

Durant el mes d'agost la pensió mitjana espanyola es va situar en 675,18 euros mensuals, un 5% superior a la de fa un any.

Gràfic relacionat:

Pensió bruta per Comunitat Autònoma.

Los españoles ahorran 162 euros al mes para su jubilación y tienen las pensiones más bajas de Europa.

Europa Press, 10 d'agost de 2007

És una de les dades que es desprèn d'un estudi sobre jubilació.

El fondo de reserva de la Seguridad Social.

CincoDías.com, 1 d'agost de 2007

Article d'opinió sobre els criteris d'inversió del FRSS.

Las aportaciones a pensiones se concentran en renta variable.

CincoDías.com, 4 de juliol de 2007

La rendibilitat dels fons de renda fixa en el primer semestre ha estat negativa, del 0,5%.

Saque partido fiscal a su plan de pensiones.

CincoDías.com, 24 de maig de 2007

Una anàlisi dels canvis introduïts en la recent reforma de l'IRPF.

Los planes de pensiones superan los diez millones de partícipes.

CincoDías.com, 23 de maig de 2007

És una de les dades d'un informe elaborat per la Dirección General de Seguros i Fondos de Pensiones.

Pensiones al más puro estilo nórdico.

CincoDías.com, 23 de maig de 2007

L'Estat de Noruega, que gestiona el pla de pensions públic més gran d'Europa, ha aconseguit una bona rendabilitat diversificant la inversió de gran part del fons en actius estrangers de renda fixa i variable.

Els immigrants no pal·liaran el futur increment de jubilats.

El Periódico, 11 de maig de 2007

Un estudi preveu que, en un termini de 20 anys, l'actual taxa d'1,24 persones inactives en relació amb les ocupades, augmentarà considerablement.

España será en 35 años el país del mundo con más ancianos.

CincoDías.com, 13 de març de 2007

Són dades d'un estudi sobre demografia i envelliment de la població realitzat per l'OMS.

Bruselas no descarta que sean necesarias más reformas en la Seguridad Social.

CincoDías.com, 23 de febrer de 2007

El Consell de Ministres de la UE opina que és possible que s'hagin adoptar noves mesures, a més a més de les contemplades a la reforma pactada a Espanya, per allargar la vida laboral més enllà dels 65 anys.

La pensió millorarà un 2% per cada any que s'endarrereixi la jubilació.

El Periódico, 17 de febrer de 2007

És una de les mesures incloses a la reforma de la Seguretat Social aprovada pel Govern i que es discutirà al Parlament.

El fons de garantia creix en 4.000 milions més.

El Periódico, 17 de febrer de 2007

Amb aquesta aportació, el fons de reserva de la Seguretat Social augmenta fins a 40.334,78 milions d'euros.

La rentabilidad anual de los planes de pensiones alcanza el 5% hasta enero.

CincoDías.com, 14 de febrer de 2007

És la dada corresponent, en promig, als darrers 12 mesos.

Motivos para estar inquietos por las pensiones.

CincoDías.com, 9 de febrer de 2007

Opinió de diferents experts en relació amb el futur del sistema públic de pensions.

El sistema de pensions pot incórrer en dèficit únicament quatre anys.

El Periódico, 9 de febrer de 2007

És una de les conclusions d'un informe elaborat per la Fundació de les Caixes d'Estalvis.

El fons de reserva del Seguro també invertirà a la borsa.

El Periódico, 8 de febrer de 2007

El Govern farà una proposta als agents socials per reformar la llei que regula aquest fons.

El 49% dels ocupats tenen un pla de pensions.

El Periódico, 6 de febrer de 2007

El nombre de partícips ha registrat un creixement del 476,4% durant els últims 10 anys.

CC.OO. y UGT, abiertos a sacar más rentabilidad al Fondo de Reserva pero con inversiones seguras.

laleylaboral.com, 26 de gener de 2007

El Govern els presentarà una proposta referent a aquesta qüestió.

El volumen de los planes de pensiones se ha cuadriplicado en 10 años.

CincoDías.com, 25 de gener de 2007

Significa un ritme de creixement molt superior al dels onze mercats de pensions més grans del món.

Espanya disposa del vuitè millor sistema de pensions de la UE.

El Periódico, 17 de gener de 2007

És una de les conclusions d'un estudi sobre la sostenibilitat de les prestacions públiques a Europa.

Los planes de pensiones ganan un 5,1% en 2006.

CincoDías.com, 16 de gener de 2007

Els plans amb un major percentatge de renda variable han estat els més beneficiats.

Novetats i canvis en matèria de previsió social amb la nova Llei de l'IRPF.

CEMICAL, 2 de gener de 2007

Modificacions més importants en la normativa aplicable als Plans i Fons de Pensions amb l'entrada en vigor, a 1 de gener de 2007, d'aquesta Llei.

La rentabilidad de los planes de pensiones se eleva al 5,93%.

CincoDías.com, 15 de novembre de 2006

La dada correspon al promig dels plans del sistema individual, en els darrers 12 mesos.

Bancs i caixes venen més de la meitat dels plans de pensions.

El Periódico, 1 de novembre de 2006

Els plans col·lectius promoguts per les empreses per als seus treballadors representaven, a 31 de desembre de 2005, el 59% del total de plans.

Els plans de pensions emergeixen de reclam fiscal per tancar l'any.

El Periódico, 22 d'octubre de 2006

És conseqüència de la propera entrada en vigor, el gener de 2007, de la Llei de reforma de l'IRPF.

Caldera garanteix el pagament de les pensions públiques fins al 2036.

El Periódico, 21 d'octubre de 2006

El ministre de Treball i Afers Socials destaca la necessitat d'equiparar l'edat oficial de jubilació amb la real, així com la importància de les aportacions a la Seguretat Social dels immigrants.

Los más elegidos por los ahorradores.

Expansión.com, 16 d'octubre de 2006

El 41% dels plans de pensions individuals són de renda fixa mixta, amb una inversió en borsa d'un màxim del 30% del seu patrimoni.

El 40% de las familias en la mitad norte de España es "pensionista".

Expansión.com, 14 d'octubre de 2006

En aquestes comunitats autònomes, per cada pensionista hi ha menys de 3,76 persones en edat de treballar.

La UE avisa Espanya d'una fallida per l'envelliment de la població.

El Periódico, 13 d'octubre de 2006

Segons un informe, l'any 2050 el percentatge de persones més grans de 65 anys serà del 37%, la xifra més alta d'Europa.

L'import mitjà de la pensió és del 81,2% de l'últim salari.

El Periódico, 12 d'octubre de 2006

És una de les dades que es desprenen d'un estudi realitzat per actuaris de la Seguretat Social.

Madrid, Cataluña y Valencia salvan las pensiones de las regiones más pobres.

Expansión&Empleo.com, 11 d'octubre de 2006

Cinc comunitats autònomes es troben en situació de dèficit permanent des de 1999.

La pensió privada individual és 8 cops més cara que la col·lectiva.

El Periódico, 11 d'octubre de 2006

En els plans individuals, la comissió s'eleva a l'1,6% de promig, enfront del 0,20% dels plans de pensió d'ocupació.

Els plans de pensions que inverteixen en borsa pugen el 16%.

El Periódico, 28 de setembre de 2006

Es tracta de plans que han dedicat la major part de la seva cartera a invertir en borsa espanyola, principalment en constructores i immobiliàries.

Las reservas cubren la mitad de la nómina actual.

CincoDías.com, 27 de setembre de 2006

Durant el 2007, Treball destinarà 6.401,3 milions d'euros al fons de reserva de la Seguretat Social.

Trabajo advierte de que habrá que trabajar más años para cobrar pensión.

EL PAÍS, 26 de setembre de 2006

Ho ha afirmat el secretari d'Estat de Seguretat Social.

El Gobierno aprueba una nueva dotación al Fondo de Reserva de la Seguridad Social de 3.800 millones de euros.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 14 de juliol de 2006

Amb aquest import es podria pagar durant 7 mesos l'actual nòmina de pensions.

Gobierno, patronal y sindicatos firman la reforma para asegurar el futuro de las pensiones.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 13 de juliol de 2006

Principals mesures acordades i esquema comparatiu amb la situació actual.

El plan de pensiones de los funcionarios catalanes pospone hasta 2007 la captación de partícipes.

laleylaboral.com, 21 de juny de 2006

Ha estat una decisió de la Comissió de control del pla de pensions de la Generalitat de Catalunya.

Leve recorte en el peso de las comisiones.

Expansión, 19 de juny de 2006

Estudis comparatius de les comissions que apliquen els diferents plans de pensions.

La mitad de los partícipes particulares invierte menos de 300 euros al año.

Expansión, 19 de juny de 2006

Dades sobre l'import de l'aportació a plans de pensions segons l'edat del partícip.

Quién responde por...

Expansión, 3 de juny de 2006

Article sobre les garanties dels qui inverteixen els seus estalvis en depòsits, fons d'inversió, pòlisses d'assegurances i plans de pensions.

La jubilación parcial cuesta más de 8.000 millones a la Seguridad Social.

Cinco Días, 26 de maig de 2006

Dades sobre el nombre de pensionistes segons l'edat, el coeficient reductor i altres criteris.