Glossari

Actiu financer
Instrument que canalitza l'estalvi cap a la inversió. Una acció o un títol de renda fixa, per exemple, són actius financers, ja que les societats els venen als inversors per captar el seu estalvi.
Agència de qualificació
També Agència de Rating. Entitat que posa nota a la solvència de qualsevol emissor de títols al mercat. Les més conegudes són Moody's, Standard and Poor's i Fitch. (veure informació ampliada)
Amortització
Reembossament o devolució d'un deute.
Anàlisi fonamental
Mètode d'anàlisi que utilitza tota la informació possible sobre qualsevol actiu (normalment al mercat bursàtil, accions). Fa referència a l'estat comptable de la companyia, les seves expectatives de creixement, generació de beneficis, tot això sense oblidar l'entorn macroeconòmic on es desenvolupa (tipus d'interès, oferta monetària...). L'objecte de l'anàlisi és determinar el preu al qual resultaria interessant invertir en funció de les expectatives.
Anàlisi tècnica
Mitjançant operacions estadístiques i matemàtiques sobre els preus i els volums negociats, intenta determinar i detectar la tendència dels valors, amb l'objectiu de prendre una decisió encertada d'inversió.
Anàlisi xartista
Sovint, l'anàlisi tècnica s'utilitza com a anàlisi xartista. Totes dues tenen el mateix objectiu. La diferència rau en les tècniques utilitzades: mentre que l'analisi tècnica utilitza operacions matemàtiques i estadístiques, en l'anàlisi xartista s'estudien les figures que formen els preus per esbrinar les tendències del futur; no obstant, sempre són tècniques complementàries.
Aportació
La contribució del partícip al pla de pensions. Sobre la base de l'aportació es determinarà la prestació que percebrà en el moment de la jubilació.
Aversió al risc
És la posició que adopta un inversor que no vol sotmetre els seus diners a un risc elevat.
Benchmark
Valor al qual es referencien actius financers similars per a la gestió d'una cartera.
Beneficiari
És la persona física (normalment, el partícip o, en cas de mort d'aquest, els seus beneficiaris) amb dret a percebre les prestacions que genera el fons de pensions. Quan la prestació es produeix per jubilació o per invalidesa, el beneficiari és el mateix subscriptor del fons.
Capital dels plans de pensions
Modalitat de prestació dels plans consistent en la percepció de la totalitat o de part dels drets consolidats en un únic cobrament, que pot ser immediat en el moment que tingui lloc la contingència, o diferit en el temps.
Cartera
Conjunt d'actius de renda fixa, variable i actius monetaris, que integren el patrimoni dels fons.
Certificat de pertinença
És el document que emet l'entitat gestora i que acredita la condició de partícip del seu titular.
Cicle alcista
Situació en el mercat bursàtil o en qualsevol altre mercat, en el qual s'espera que les cotitzacions pugin (revalorització dels valors).
Cicle baixista
Situació en el mercat bursàtil o en qualsevol altre mercat en el qual s'espera que les cotitzacions baixin. Oportunitat per estudiar aquells valors amb pèrdues més grans en la cotització i intentar comprar al preu més baix possible.
CNMV
Sigles de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
Comissions
Es cobren per serveis prestats als titulars de comptes corrents. Les més comunes són:
De manteniment del compte:
Es cobren per tenir obert un compte. Pot tractar-se d'una quantitat fixa a pagar cada cert període de temps, o pot subordinar-se la quantia o l'existència d'aquesta comissió al saldo mitjà del compte.
D'administració:
Es cobra per cada operació o apunt realitzat.
D'obertura:
Import que es paga al formalitzar un crèdit, en contraprestació a les despeses administratives, informàtiques i de gestió que comporta la seva obertura; s'abona una sola vegada i normalment és un percentatge sobre el capital prestat.
Contingències
Són les situacions que cobreix el pla de pensions: jubilació, incapacitat laboral (total i permanent per a la professió habitual, o absoluta i permanent per a qualsevol feina i gran invalidesa), i mort del partícip o beneficiari. Són casos excepcionals la desocupació de llarga durada o malaltia greu.
Drets consolidats
Són els drets econòmics d'un partícip, derivats de les seves aportacions al pla de pensions més els rendiments que li corresponguin.
Entitat dipositària
Entitat que té encomanada la custòdia dels valors que constitueixen la cartera del fons de pensions, així com les funcions de vigilància i supervisió de la gestió d'aquests valors. També realitza els cobraments i pagaments que origina el normal funcionament del fons. Poden ser dipositaris els bancs, les caixes d'estalvi, les cooperatives de crèdit i les societats i agències de valors.
Entitat gestora
Entitat encarregada de l'administració i gestió dels recursos del fons de pensions. La societat gestora selecciona els valors que integren el fons, d'acord amb allò previst en el seu reglament, i ordena a l'entitat dipositària la seva compra i venda.
Especificacions
És el document que constitueix el suport jurídic del pla i regula, entre d'altres, els aspectes següents: determinació de l'àmbit i la modalitat del pla, normes per a la constitució de la comissió de control del pla, sistema de finançament, adscripció a un fons de pensions, definició de les prestacions, drets i obligacions dels partícips i normes per a la modificació i liquidació del pla.
Estat de posició
Documentació pública que informa als partícips d'un fons dels seus moviments de subscripció o reembossament en el fons.
Fons de pensions
És la institució on s'ha d'integrar tot el pla de pensions. El seu patrimoni està gestionat per una entitat gestora i els valors que el formen estan dipositats en una entitat que n'és dipositària. En concepte de gestió i custòdia del patrimoni del fons de pensions, hi ha dos tipus de comissions:
Comissió de gestió:
És la que cobra l'entitat gestora per gestionar el capital del fons. Aquesta comissió està inclosa al valor liquidatiu del fons i es resta diàriament del patrimoni del fons.
Comissió de dipositaria o custòdia:
És la que cobra l'entitat dipositària per custodiar els actius del fons de pensions.
Fons de renda fixa
Fons que inverteixen en actius financers de renda fixa a curt, a mitjà o a llarg termini (poden produïr rendibilitats negatives).
Fons de renda fixa pública
Inverteixen en valors de renda fixa (lletres i bons del tresor) que garanteixen la rendibilitat al seu venciment. No obstant això, a causa de fluctuacions del mercat poden produir rendibilitats negatives abans del seu venciment.
Gestió activa
Aquest tipus de gestió implica un moviment o rotació dels actius, sempre amb la intenció d'obtenir una rendibilitat major que la que obtingui l'índex adoptat com a referència (Benchmark) en el mercat on s'operi.
Inflació
Percentatge de l'increment del nivell de preus.
Liquiditat
Facilitat per recuperar una inversió, és a dir, facilitat amb la qual un actiu financer es pot comprar i vendre.
Minusvalidesa
Situació en la qual la llei permet fer aportacions a plans de pensions a favor de persones amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%. Aquestes aportacions es poden fer a plans de pensions del sistema individual i a plans de pensions de sistema associat, en el cas que el mateix minusvàlid, o la persona que fa l'aportació a favor seu, sigui soci, membre o afiliat de l'entitat promotora.
Mobilització
Traspàs total o parcial dels drets consolidats d'un pla de pensiones a un altre. No té cap tipus d'efecte fiscal.
Partícip
La persona titular d'un pla de pensions, que s'aprofitarà dels avantatges d'aquest (directament o per als seus beneficiaris) després de realitzar les corresponents aportacions.
Partícip en suspens
Partícip que ha cessat de fer aportacions, directes o imputades, i que manté els drets consolidats dins del pla, d'acord amb les previsions d'aquest.
Participació
Cadascuna de las parts en les quals es divideix un fons d'inversió i que confereix al seu titular el dret de possessió. No té valor nominal i el seu valor liquidatiu és publicat cada dia per l'entitat gestora.
Perfil de risc
Classificació del partícip en funció del risc que vol assumir en la inversió, a fi de seleccionar el producte que s'ajusta a les seves característiques. L'actitud que pot tenir un inversor enfront del risc pot ser de tres tipus: aversió (l'inversor prefereix una rendibilitat més baixa a fi d'assumir menys risc), indiferència (l'inversor no té en compte el risc a l'hora de fer la inversió) o preferència (l'inversor assumeix un risc alt per assolir més rendibilitat).
Pla de pensions
Producte financer que es constitueix per donar dret al partícip a percebre rendes o capitals per jubilació. Es constitueix a partir de les aportacions del partícip, que es compromet a realitzar pagaments periòdics amb l'objectiu de constituir un capital a llarg termini que només podrà recuperar en el moment que finalitzi la seva vida laboral activa.
Prestació
Import que cobra el beneficiari del pla de pensions com a conseqüència d'haver-se produït una contingència.
Reglament del pla
És el document on es regulen les normes de funcionament del pla de pensions.
Renda
Modalitat de prestació dels plans de pensions, consistent en el cobrament per part del beneficiari de dos o més pagaments successius amb periodicitat regular, amb un pagament anual mínim. Les quantitats rebudes sota aquesta forma de prestació s'integren en la part general de la base imposable de l'IRPF com a rendiments del treball.
Renda temporal
Pagament d'una prestació periòdica durant un temps preestablert.
Renda vitalícia
Pagament d'una prestació periòdica fins a la defunció del beneficiari d'un pla de pensions.
Rendibilitat
Benefici que s'obté pels estalvis dipositats. Estarà en funció dels terminis i dels imports.
Rendibilitat acumulativa
Rendiment total del fons de pensions des del seu inici fins a la data actual.
Rendibilitat real
Rendibilitat calculada tenint en compte la inflació.
Retenció fiscal
Tant per cent que el banc està obligat a descomptar sobre les plusvàlues obtingudes pel partícip per abonar al Banc d'Espanya.
Risc
Incertesa sobre un fet futur. Els inversors són recompensats per assumir riscos; en general, quant més gran és el risc, major és la recompensa.
T.A.E.
La Taxa Anual Equivalent és el tipus que es paga en total pels diners prestats. Inclou el tipus d'interès nominal més les comissions; els recàrrecs resultants per les freqüències dels pagaments i la part proporcional de la comissió d'obertura.
Tipus d'interès
Quantitat expressada en percentatge que produeix un capital en un període de temps determinat; genèricament es coneix com a preu del diner.
Valor bursàtil
Fa referència a aquell actiu financer que cotitza en el mercat bursàtil.
Valor liquidatiu
Valor al qual es poden comprar les participacions d'un fons. És el resultat de la divisió del patrimoni entre el nombre de participacions. Es calcula diàriament.
Venciment
Data en la qual conclou un contracte, efecte, crèdit, etc. El fons d'inversió no té venciment, ja que es va renovant la cartera contínuament.
Volatilitat
Mesura la relació entre el preu al qual cotitza un valor i la variació d'un índex bursàtil, normalment l'IBEX-35. És utilitzada pels inversors per conèixer el grau d'incertesa amb què oscil·la el valor del títol en qüestió. A major volatilitat, major risc.