El sistema públic de Seguretat Social

8. Complement de pensions pr maternitat

La Llei 48/2015, de 30 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016, ha introduït un nou article en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social (art. 60 del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, en vigor des de l'1 de gener de 2016), pel qual s'estableix un complement de pensions a favor exclusivament de les noves beneficiàries de pensions de jubilació, viduïtat i incapacitat permanent.

Sota el títol "Complement per maternitat en les pensions contributives del sistema de la Seguretat Social" reconeix un complement de pensió, per la seva aportació demogràfica a la Seguretat Social, a les dones que hagin tingut fills biològics o adoptats i siguin beneficiàries en qualsevol règim de la Seguretat Social de pensions contributives de jubilació, viduïtat i incapacitat permanent.

Aquest complement té a tots els efectes naturalesa jurídica de pensió pública contributiva. Consisteix en un import equivalent al resultat d'aplicar a la quantia inicial de les referides pensions un percentatge determinat, que està en funció del nombre de fills segons l'escala:

A efectes de determinar el dret al complement, així com la seva quantia, únicament es computaran els fills nascuts o adoptats amb anterioritat al fet causant de la pensió corresponent.

tornar a El sistema públic de Seguretat Social