El sistema públic de Seguretat Social

6. Recomanacions sobre el sistema públic de pensions

6.1. Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i Fons Monetari Internacional (FMI)

Recullen en diversos informes les recomanacions per a la reforma del sistema de pensions a Espanya. Els punts bàsics són:

6.2. Informe de l'OCDE: "Panorama de les pensions 2013"

Examina l'impacte de les reformes recents implementades en el món en els sistemes previsionals i presenta una sèrie d'indicadors que permeten comparar les polítiques previsionals i els seus resultats entre els diferents països de l'OCDE i del G20. De la mateixa manera, s'analitza l'impacte que tenen els habitatges, la riquesa financera i els serveis públics sobre la suficiència d'ingressos en la jubilació.

6.3. Banc d'Espanya

Mitjançant els seus informes anuals, el Banc d'Espanya ha vingut dedicant especial atenció a l'impacte que sobre els comptes de la Seguretat Social té l'envelliment de la població. Com a conseqüència d'això, proposa diverses mesures per reformar el sistema de pensions. Entre les seves recomanacions, cal destacar les següents:

6.4. Informe del Comitè d'Experts sobre el factor de sostenibilitat del sistema públic de pensions

El Govern en el mes d'abril de 2013 va designar a un grup de dotze experts per tal de definir el model per aplicar l'anomenat "factor de sostenibilitat" (la fórmula amb la qual es calcularan les pensions futures). El grup d'experts va elaborar un informe final on realitzaven aquestes propostes:

L'informe final dels experts va ser aprovat sense unanimitat dels participants i amb una forta contestació per part de partits polítics, sindicats, empresaris i per organismes com el Consell Econòmic i Social, que va elaborar un dictamen aconsellant al Govern no aplicar-ho.

6.5. Comissió Pacte de Toledo

El Pacte de Toledo persegueix establir les bases perquè els poders públics adoptin les seves decisions en matèria de pensions, sabent que aquestes decisions han de respectar un equilibri precís entre l'austeritat i la generositat que asseguri la viabilitat del sistema.

El Pacte de Toledo es fonamenta en el compromís ferm i durador de vetllar perquè no es vegin minvats els drets que dimanen de la formulació social de l'Estat. Drets que són possibles gràcies a la solidaritat inter i intrageneracional, pròpia del sistema de repartiment.

Fruit del consens polític i social, la Comissió del Pacte de Toledo va plantejar per a la reforma del sistema de pensions de 2011 una sèrie de possibles modificacions al sistema vigent fins aleshores:

tornar a El sistema públic de Seguretat Social