El sistema públic de Seguretat Social

3. Característiques del sistema vigent

3.1. Introducció

El sistema de Seguretat Social és un conjunt de règims per mitjà dels quals l'Estat garanteix a les persones compreses en el seu camp d'aplicació, bé per realitzar una activitat professional o bé per complir els requisits exigits en la modalitat no contributiva, així com als familiars i assimilats al seu càrrec, la protecció adequada en les contingències i situacions que la Llei defineix.

Les prestacions del sistema públic són un conjunt de mesures que posa en funcionament la Seguretat Social per preveure, reparar o superar determinades situacions de infortuni o estats de necessitat concrets, que comporten una pèrdua d'ingressos o un excés de despeses a les persones que els pateixen.

El sistema actual es basa en tres pilars:

3.2. Sistema de repartiment

El sistema de repartiment consisteix a destinar les cotitzacions que paguen els treballadors en actiu, per apagar les pensions dels que ja estan jubilats en el moment present. Quan aquests treballadors en actiu es jubilin, les seves pensions es pagaran amb les cotitzacions dels qui estiguin treballant en aquest moment.

El sistema de pensions de la Seguretat Social, per la seva naturalesa financera de repartiment, és sensible a les oscil·lacions del mercat de treball, doncs els seus ingressos provenen de les cotitzacions dels treballadors en actiu. L'extensió de la desocupació en els últims anys ha tingut un efecte clar sobre aquests ingressos, però no ha arribat a eliminar el superàvit existent en els comptes de la Seguretat Social.

De manera sintètica, el sistema de repartiment es basa en les següents característiques:

3.3. Fons de Reserva

El Fons de Reserva es va crear l'any 2000 per fer front a possibles situacions de dèficit de la Seguretat Social. Avui, quan la crisi ha afectat a l'equilibri pressupostari del sistema de pensions, el Fons garanteix el cobrament puntual de les prestacions contributives.

tornar a El sistema públic de Seguretat Social