El sistema públic de Seguretat Social

2. Context econòmic i demogràfic

2.1. Entorn econòmic

La ciutadania de les nacions més pròsperes del món està d'acord a consolidar i desenvolupar l'Estat del Benestar.

En el disseny del sistema de protecció social influeixen la situació econòmica així com factors socials, culturals i polítics que fan que la demanda d'aquests serveis per part de la ciutadania vagi canviant.

El principal objectiu social de la política econòmica d'un país és augmentar el benestar dels seus ciutadans, creant un entorn que atengui els diferents estats de necessitat que sorgeixin al llarg de la vida, amb prestacions suficients i de qualitat que permetin promoure una major cohesió social.

La situació econòmica i el nivell de desenvolupament aconseguit condicionen l'acció protectora del sistema de Seguretat Social. El marc econòmic té una incidència decisiva sobre els programes de despesa i les seves prioritats. És necessària una coordinació entre política econòmica i social com a part integrant de l'acció del Govern en el conjunt de les Administracions Públiques i en el sistema públic de Seguretat Social, incidint amb les seves mesures en la seva acció protectora i en les seves fonts de finançament.

El pressupost de la Seguretat Social està condicionat per l'evolució de les principals magnituds macroeconòmiques. La creació d'ocupació i el creixement del PIB són factors que influeixen en els comptes de la Seguretat Social.

En la primera dècada del present segle la Seguretat Social ha tingut superàvit en els seus comptes, coincidint amb períodes expansius de l'economia. Amb l'inici de la crisi econòmica, a partir del 2011 els comptes de la Seguretat Social presenten dèficits.

El dèficit de la Seguretat Social va arribar el 2016 al 1,67% del PIB. El deteriorament dels seus comptes s'ha produït fonamentalment per l'augment de la despesa en pensions, pel deteriorament del mercat de treball i, finalment, per una disminució dels ingressos com a font de finançament del sistema de Seguretat Social, motivada per una disminució de les cotitzacions socials.

2.2. Entorn demogràfic

tornar a El sistema públic de Seguretat Social