El sistema públic de Seguretat Social

2. Context econòmic i demogràfic

2.1. Entorn econòmic

La situació econòmica i el nivell de desenvolupament aconseguit condicionen l'acció protectora del sistema de Seguretat Social. El marc econòmic té una incidència decisiva sobre els programes de despesa i les seves prioritats. És necessària una coordinació entre política econòmica i social com a part integrant de l'acció del Govern en el conjunt de les Administracions Públiques i en el sistema públic de Seguretat Social, incidint amb les seves mesures en la seva acció protectora i en les seves fonts de finançament.

El pressupost de la Seguretat Social està condicionat per l'evolució de les principals magnituds macroeconòmiques. La creació d'ocupació i el creixement del PIB són factors que influeixen en els comptes de la Seguretat Social.

En la primera dècada del present segle la Seguretat Social ha tingut superàvit en els seus comptes, coincidint amb períodes expansius de l'economia. Amb l'inici de la crisi econòmica, a partir del 2011 els comptes de la Seguretat Social presenten dèficits.

2.2. Entorn demogràfic

tornar a El sistema públic de Seguretat Social