El sistema públic de Seguretat Social

1. Evolució del sistema públic de pensions

1.1. Introducció

El sistema públic de pensions a Espanya és el més important dels pilars que sostenen l'Estat de benestar. Des que es va constituir el Retiro Obrero Obligatorio el 1919, el sistema ha evolucionat i s'ha anat adaptant a les necessitats de la societat espanyola. El sistema actual es caracteritza per ser: contributiu, obligatori i de repartiment.

L'estabilitat i el superàvit que durant els últims anys ha presentat el sistema de pensions espanyol no s'haguessin assolit sense l'adopció de successius acords polítics i diferents reformes legislatives, que han permès garantir la sostenibilitat del sistema i al mateix temps han contribuït a millorar el poder adquisitiu dels pensionistes.

A més, la constitució del Fons de Reserva l'any 2000, va suposar un factor d'estabilitat del sistema en atorgar una major capacitat d'actuació en fases baixes del cicle econòmic, com l'actual, sense necessitat d'establir increments de les cotitzacions socials o reduccions de les prestacions econòmiques.

La primera reforma important del sistema de pensions es va realitzar l'any 1985, en augmentar-ne el període mínim de cotització de 10 a 15 anys, i el nombre d'anys utilitzats per al còmput de la base reguladora des de 2 fins als 8 previs a la jubilació. Aquestes mesures van reduir la pressió financera sobre el sistema.

La segona gran reforma, que es va produir el 1997, va aprofundir en els canvis realitzats en 1985. Va augmentar de 8 a 15 els anys aplicats al càlcul de la base reguladora per determinar la quantia de la pensió.

L'any 2006 també es va modificar el còmput dels dies efectius de cotització per al càlcul de la pensió, per tal d'augmentar el nombre d'anys efectius de cotització per al càlcul de la pensió fins a 15. Es va augmentar l'edat límit per a la jubilació parcial fins als 61, condicionat al fet que el treballador tingués almenys 6 anys d'antiguitat a l'empresa i pogués acreditar un període de cotització de 30 anys. També es van aplicar mesures amb l'objectiu de racionalitzar els criteris per accedir a les pensions d'incapacitat.

La reforma de 2011 (Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social) modifica de 15 a 25 el nombre d'anys per al còmput de la base reguladora. Al mateix temps augmenta l'edat legal de jubilació de 65 a 67 anys. A més, s'exigiran 37 anys cotitzats per aconseguir el 100% de la pensió. Igualment, hi ha canvis substancials per accedir a la jubilació anticipada. Totes aquestes mesures s'aplicaran de manera gradual.

Finalment, l'any 2013 es van aprovar les següents normes:

1.2. Fases

El nostre sistema de Seguretat Social ha passat per diverses fases:

tornar a El sistema públic de Seguretat Social