Nocions bàsiques

Què és la comissió de control del pla?

 1. Funcions
  • Supervisa l'execució i el funcionament del pla.
  • Representa els interessos dels partícips i beneficiaris.
 2. Integració
  • Representants del promotor, dels partícips i, en el cas pertinent, dels beneficiaris.
 3. Representació
  • Amb caràcter general és paritària, però en virtut de la llibertat de pactes es poden establir composicions diferents.
  • Possible representació agregada (plans de promoció conjunta).
 4. Designació
  • Representació de l'empresa (o ens públic): directa.
  • Representació del personal: directa o per elecció.
 5. Durada
  • Per 4 anys renovables.