Nocions bàsiques

Què és la comissió promotora del pla?

És una comissió formada pel promotor (empresa) i els representants dels potencials partícips (treballadors) amb l'objecte de formalitzar i posar en funcionament el pla de pensions.

Amb caràcter general, la representació de la Comissió promotora serà paritària, estarà formada per un nombre igual de membres tant per part del promotor com dels partícips.

Ara bé, en virtut de la llibertat de pactes és possible establir composicions diferents de la Comissió promotora, si així s'ha acordat a la negociació col·lectiva, respectant els mecanismes d'adopció de decisions en funció de la modalitat del pla.

El nombre mínim o màxim de membres de la Comissió promotora s'establirà a les especificacions del pla.