Nocions bàsiques

Què són les especificacions d'un pla?

 1. Reglament El pla de pensions és un contracte que regula, a través d'unes especificacions recollides en un Reglament, les relacions, els drets i les obligacions entre els seus subjectes.
 2. Elements bàsics de les especificacions d'un pla de pensions
  • Determinació de l'àmbit personal del pla, així com de la seva modalitat.
  • Normes per a la constitució i funcionament de la Comissió de control del pla.
  • Sistema de finançament.
  • Adscripció a un fons de pensions, constituït o a constituir.
  • Definició de les prestacions i normes per determinar la quantia i si les prestacions són o no revaloritzables.
  • Criteris i règims de diferenciació d'aportacions i de prestacions.
  • Drets i obligacions dels partícips i beneficiaris i contingències cobertes.
  • Causes i circumstàncies que permeten la modificació o suspensió d'aportacions.
  • Drets i obligacions.
  • Normes relatives a altes i baixes dels partícips.
  • Requisits per a la modificació del pla i procediment a seguir.
  • Acabament del pla i normes per a la seva liquidació.