Nocions bàsiques

Els plans de pensions d'ocupació: principis i característiques

 1. Principis
  • No discriminació: pot ser partícip qualsevol empleat amb una antiguitat superior a 2 anys. Un pla de pensions del sistema d'ocupació serà no discriminatori quan la totalitat del personal empleat pel promotor amb, com a mínim, dos anys d'antiguitat estigui acollit o en condicions d'acollir-se al pla. El compliment del requisit d'antiguitat mínima és independent del tipus de vincle laboral de l'empleat. No pot impedir-se l'accés als interins i/o laborals temporals. En la negociació del pla, es podrà establir una antiguitat inferior a dos anys com a requisit per a ser-ne partícip.
  • Les aportacions del promotor corresponents a cada partícip poden ser diferents en funció d'allò que estableixin les especificacions del pla.
  • Irrevocabilitat de les aportacions: Una vegada s'hagin realitzat aportacions al pla de pensions, aquestes són irrevocables, passant a constituir part dels "drets consolidats" dels partícips i beneficiaris del pla. L'empresa no podrà recuperar aquestes aportacions. Les aportacions a un pla de pensions són irrevocables des del moment en què resultin exigibles segons les prescripcions de les especificacions del pla de pensions, amb independència del seu desemborsament en efectiu.
  • Integració obligatòria del pla en un "fons de pensions" (patrimoni en què s'integren els recursos dels plans, administrats per una entitat gestora).
  • Limitació de les aportacions anuals: Les aportacions anuals màximes d'una persona física als plans de pensions, incloses les del promotor i les que s'imputin a aquesta persona, es regulen anualment pel Ministeri d'Economia i Hisenda.
  • Els "drets consolidats" dels partícips (suma de les aportacions realitzades i de les revaloritzacions corresponents) només seran efectius:
   • per integrar-se en un altre pla ("mobilització").
   • quan es produeix el fet que dóna lloc a la prestació (jubilació, mort, etc.).
 2. Característiques
  • Passen a formar part del nucli de relacions laborals dins la corporació local i es constitueixen en un dels beneficis socials que poden arribar a ser més apreciats pel personal.
  • Proporcionen una protecció complementària davant d'un esdeveniment d'incapacitat o de mort, així com una seguretat econòmica més gran a la jubilació.
  • Tenen un tractament fiscal favorable.
  • Són una alternativa compensatòria a la política general de restricció en els increments de les retribucions del personal al servei del sector públic.
  • Propicien d'una manera indirecta un elevat grau de compromís del personal en el cas que també aquest, i no només l'ens públic, realitzi aportacions.
  • Es poden negociar, en el procés per a la selecció de les entitats gestores i dipositàries del pla, condicions molt favorables per a la plantilla:
   • Aplicació de comissions bastant inferiors a les dels plans de pensions individuals.
   • Els partícips poden transferir al pla d'ocupació les quantitats que tinguin dipositades en un pla individual ("mobilització"), beneficiant-se de la comissió reduïda.
   • Obtenció d'altres avantatges, com ara aportacions econòmiques extraordinàries a cada partícip, o consideració d'aquest com a "client preferent" de l'entitat.