Nocions bàsiques

Quines contingències cobreix un pla?

 1. Jubilació o situació assimilable La contingència de jubilació s'assoleix quan una persona, partícip del pla de pensions, cessa en la seva activitat per haver arribat a l'edat reglamentària. Aquesta situació es produeix, com a norma general, quan així ho certifica el sistema de Seguretat Social.
 2. Mort La contingència de defunció succeeix quan una persona partícip o beneficiari del pla de pensions mor. Aquesta contingència dóna lloc a diferents prestacions en funció de la situació familiar del finat i del que estigui establert al Reglament del pla de pensions:
  • Viduïtat
  • Orfandat
  • A favor dels hereus
  El dret consolidat del partícip o beneficiari en el moment de la seva mort haurà de repartir-se entre totes les prestacions considerades en virtut de les seves característiques i entre tots els possibles beneficiaris segons les seves circumstàncies personals.
 3. Incapacitat (total i permanent; absoluta i permanent; gran invalidesa). Aquesta contingència s'assoleix quan una persona, partícip del pla de pensions, cessa en la seva activitat per haver quedat incapacitada per al treball. La situació s'assoleix quan així ho certifica el sistema de Seguretat Social.
  • Incapacitat total i permanent: Quan el treballador queda incapacitat per al desenvolupament de la seva feina habitual, per accident o malaltia.
  • Incapacitat absoluta i permanent: Quan el treballador queda incapacitat per a tot tipus de feina, per accident o malaltia.
  • Gran invalidesa: Quan el treballador queda incapacitat per a tot tipus de feina per accident o malaltia, i necessita l'ajut de terceres persones.
 4. Malaltia greu És la malaltia física o psíquica que incapacita temporalment, per un període superior a tres mesos, i que requereix intervenció quirúrgica o tractament hospitalari.
 5. Atur de llarga durada És aquella situació en què el partícip es troba inscrit a l'INEM durant almenys dotze mesos consecutius i sense prestacions per atur.