Nocions bàsiques

Quins són els elements d'un pla?

  1. Promotor
    Qualsevol entitat, corporació, societat, empresa, associació, sindicat o col·lectiu que insti la seva creació o participi en el seu desenvolupament.
  2. Partícips
    Persones físiques en interès de les quals es crea el pla (amb independència que realitzin o no aportacions). En el conveni col·lectiu es podrà preveure la incorporació directa al pla.
  3. Beneficiaris
    Persones físiques amb dret a la percepció de prestacions (hagin estat o no partícips). El partícip podrà designar les persones beneficiàries que desitgi, que no han de ser necessàriament familiars o hereus.