Nocions bàsiques

COM TRIBUTEN LES PRESTACIONS DE PLANS DE PENSIONS?

Estan en desavantatge enfront de les plusvàlues de la resta de productes d'estalvi. Els plans de pensions gaudeixen d'avantatge fiscal per a les aportacions, però allò que s'ha guanyat no es grava al 19% o 21% de les plusvàlues sinó al tipus marginal del contribuent.

Es consideren rendiments del treball i la seva tributació oscil·la per tant entre el tipus mínim del 24% i el màxim del 43%, que serà superior per a les rendes més elevades ja a la declaració de la renda del proper any.