Nocions bàsiques

Relacions entre els diferents agents