Nocions bàsiques

L'entitat gestora i l'entitat dipositària

  1. L'entitat gestora: Societats anònimes domiciliades a Espanya que desenvolupen la seva activitat, de forma exclusiva, en la gestió i administració dels fons de pensions, complint determinats requisits i comptant amb la necessària autorització administrativa.
  2. L'entitat dipositària: Entitats de dipòsit domiciliades a Espanya que s'encarreguen de la custòdia i dipòsit dels valors mobiliaris i més actius financers integrats en els fons de pensions.