Nocions bàsiques

Què és un pla de pensions?

Els plans de pensions són sistemes de previsió social voluntària i lliure i suposen la conversió d'un estalvi a llarg termini en la percepció posterior d'unes pensions per jubilació, supervivència, viduïtat, orfandat o invalidesa, en forma de renda o de capital.

Els plans de pensions són productes d'estalvi i estan pensats per completar els ingressos percebuts de la pensió pública de la Seguretat Social en el moment de la jubilació.

Constituïts voluntàriament, les seves prestacions, que no seran, en cap cas, substitutives de les preceptives del sistema públic de Seguretat Social, tenen caràcter privat.

Són productes flexibles, amb grans avantatges fiscals.

Qualsevol persona física pot ser titular d'un pla de pensions i, alhora, tenir-ne més d'un.

Els plans de pensions s'agrupen en un fons de pensions, formant un gran patrimoni gestionat per experts professionals, amb l'objectiu d'aconseguir una bona rendibilitat, així com seguretat en les inversions.