Constitució d'un pla

Procediment de constitució

1. Procediment de constitució

Existeixen dos possibles procediments alternatius: un d'abreujat (consistent a adherir-se a un pla ja constituït) i un d'ordinari (consistent a constituir un pla propi).

Alternativa 1 (procediment abreujat):

Consisteix a adherir-se a un pla de pensions ja constituït. Aquesta alternativa és aconsellable per a Administracions de dimensió petita o mitjana. Permet escurçar els terminis de manera significativa, des de l'inici del procediment -amb la creació de la comissió tècnica-, fins al seu final, que es produeix amb l'adhesió al fons de pensions que hagi estat seleccionat.

Alternativa 2 (procediment ordinari):

Aquesta opció és aconsellable per a Administracions de dimensió gran o mitjana.

2. Seqüència del procés d'implantació per a l'alternativa 2 (procediment ordinari)


QUI

QUÈ

COM

OBJECTIU

TEMPS PREVIST

COMISSIÓ TÈCNICA

ampliar

Constituïda per totes les forces sindicals representatives i pel promotor.

Segons es determini.

Estudiar la viabilitat d'un possible pla de pensions per al personal (inclosos organismes autònoms).

1 mes

PROMOTOR

ampliar

Dóna a conèixer el pla als potencials partícips.

Inici del procés per constituir la Comissió promotora.

Els mitjans habituals de comunicació amb els empleats: tauler d'anuncis i Intranet.

Posar a disposició dels empleats el projecte del Reglament del pla de pensions d'ocupació.

1 mes

COMISSIÓ PROMOTORA

Constitució de la Comissió promotora.

ampliar

S'aixeca l'acta corresponent, segons art. 27 RD 304/2004.

Rebre el projecte de pla de pensions elaborat pel promotor.

Ultimar i executar aquest projecte fins assolir un acord definitiu.

Aprovar el Reglament (especificacions) del pla de pensions.

ampliar

Seleccionar entitat gestora i dipositària del pla.

ampliar

Seleccionar el fons al qual s'integra el pla.

COMISSIÓ PROMOTORA

Consensuats els textos definitius, s'aprova el pla.

Sol·licita dictamen actuarial i selecciona el fons.

ampliar

Carta o document, sol·licitant la integració del pla en el fons a la Comissió de control del fons.

Enviar als potencials partícips les especificacions definitives del pla.

Acceptar la integració del pla en el fons.

Informar als potencials partícips del text definitiu del pla.

7 dies

COMISSIÓ DE CONTROL DEL FONS I L'ENTITAT GESTORA

Admet o no la integració del pla en el fons.

Carta o document de l'apoderat.

El fons, vehicle de finançament del pla.

15 dies

COMISSIÓ PROMOTORA DEL PLA

Formalitza el pla.ampliar

Acta de la reunió corresponent.

Deixar constància de l'existència d'un document que conté un pla definitiu integrat en un fons de pensions.

Després de l'acceptació.

EMPLEAT
(POTENCIAL PARTÍCIP)

Adhesió individual.

art. 28 R.D. 304/2004

Si així s'ha pactat prèviament, els treballadors s'entendran adherits al pla automàticament, tret que declaressin per escrit al promotor del pla que desitgen no incorporar-s'hi.

El conveni col·lectiu o acord de condicions pot fixar les condicions d'incorporació al pla.

Ser partícip del pla.

1 mes

PROMOTORS I PARTÍCIPS

Primera aportació al pla.

Descompte en la nòmina.

Ingrés al compte de posició del pla de pensions.

Aportar diners al pla.

1 dia

ENTITAT GESTORA + ENTITAT PROMOTORA DEL FONS DE PENSIONS

Comunicació a la D.G.S. de la integració del Pla en el fons i el pla de reequilibri.

Certificació de l'acord d'integració.

Registrar en la D.G.S. del pla integrat en el fons, juntament amb una descripció del pla.

10 dies

COMISSIÓ PROMOTORA

Preparar el procés per a constituir la Comissió de control del pla.

Convocar reunió.

Elegir els membres que compondran la Comissió de control del pla.

Màxim de 12 mesos des de la formalització del pla.

PARTÍCIPS

Elegeixen als membres de la Comissió de control en representació dels partícips i beneficiaris.

Designació directa dels membres de la Comissió de control en representació de partícips i beneficiaris, per acord dels representants dels treballadors en l'empresa.

Nomenar als membres representants dels partícips en la Comissió de control del pla.

1 dia

PROMOTOR

Apodera els seus representants en la Comissió de control del pla.

Carta dirigida a la Comissió promotora signada per representants o apoderat del promotor designat als seus representants.

Nomenar als membres representants del promotor en la Comissió de control del pla.

1 dia

COMISSIÓ DE CONTROL DEL PLA

Constitució.

Nomenament de membres en la Comissió de control del fons.

art. 30 R.D. 304/2004

art. 31 R.D. 304/2004

Acta acompanyant credencials.

Poder iniciar l'exercici de les funcions de la Comissió de control del pla.

art. 29 R.D. 304/2004

1 dia

ENTITAT PROMOTORA I GESTORA DEL FONS

Comunicació al registre administratiu de fons de pensions de la integració del pla en el fons, la denominació i modalitat, la raó social i el domicili del promotor.

Certificació legitimada d'aquest acord acompanyada d'una còpia del Reglament del pla i la declaració d'independència del actuari que va dictaminar el reglament del pla.

Complir la legislació.

 

ENTITAT PROMOTORA I GESTORA DEL FONS

Inscripció en el Registre mercantil de l'acord d'adscripció del pla al fons.

Certificació legitimada d'aquest acord acompanyada d'una còpia del pla i del dictamen actuarial. Hi ha actes que hauran d'inscriure's via escriptura pública.

Complir la legislació.

 

tornar a constitució d'un pla