Plans de pensions

Els plans de pensions són instruments de previsió social voluntària i lliure que complementen les prestacions del sistema públic de Seguretat Social.

La Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2004, quan fixa l'increment general de retribucions per al personal del sector públic, establí per primera vegada que les administracions podien destinar fins a un 0,5% de la massa salarial a finançar les aportacions a plans de pensions d'ocupació, en concepte de retribució diferida. Les successives lleis de Pressupostos també hi han establert previsions al respecte.

La nova regulació legal ha impulsat la constitució de plans de pensions d'ocupació a tots els nivells de l'Administració. L'Estat n'ha constituït ja el seu i també ho han fet, o estan en tràmit de fer-ho, la majoria de comunitats autònomes i diputacions. És a l'àmbit municipal on s'està anant més lentament, potser per la relativa complexitat del procés a seguir per a la seva aprovació i pel relatiu desconeixement que es té sobre aquesta matèria.

Des del CEMICAL, conscients d'aquesta circumstància, hem obert un espai a la nostra pàgina dedicat específicament als plans de pensions d'ocupació a l'àmbit públic. Pretenem que aporti als nostres agents (responsables de recursos humans i representants sindicals) informació útil a l'hora de negociar, constituir o realitzar el seguiment de la gestió d'aquest tipus de plans.