Butlletí

Trieu l'any: 2021 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002

Any: 2020

 • Núm. 156 - Novembre 2020 [Arxiu pdf, 278 kb]

  Legislació

  • Real Decreto 936/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2020
  • Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2021
  • Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia
  • Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo
  • Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres

  Sentències

  • Infart produït durant l'anomenada "pausa per a l'entrepà": es considera accident de treball
  • Interposició de reclamació prèvia i caducitat de l'acció d'acomiadament en una administració pública


 • Núm. 155 - Setembre 2020 [Arxiu pdf, 211 kb]

  Legislació

  • Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica
  • Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales
  • Ordre TSF/81/2020, de 14 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2021

  Sentències

  • Processos de selecció: nul·litat d'actuacions que vulneren drets fonamentals i el principi de confiança legítima
  • Discriminació al personal temporal en la indemnització per defunció prevista en la negociació col·lectiva


 • Núm. 154 - Juny 2020 [Arxiu pdf, 379 kb]

  Legislació

  • Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient
  • Codis electrònics Covid-19 del Boletín Oficial del Estado
  • Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgentes en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica
  • Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y seguridad social y tributarias para paliar los efectos del Covid-19

  Sentències

  • Interrupcions durant la jornada: registre i temps de treball
  • La causalitat en el cessament de personal funcionari interí nomenat per substitució


 • Núm. 153 - Març 2020 [Arxiu pdf, 402 kb]

  Legislació

  • Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales

  Sentències

  • El permís per naixement de fill previst en el conveni col·lectiu s'acumula al permís regulat a l'EBEP
  • La regulació del personal directiu i la potestat d'autoorganització local


 • Núm. 152 - Gener 2020 [Arxiu pdf, 353 kb]

  Legislació

  • Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social
  • Orden EFP/1241/2019, de 19 de diciembre, por la que se establece la equivalencia genérica del empleo de Policía de las Comunidades Autónomas y de los Cuerpos de Policía Local al título de Técnico correspondiente a la formación profesional del sistema educativo

  Sentències

  • Convocatòria per cobrir llocs de treball en comissió de serveis
  • Càlcul del complement d'antiguitat (triennis) dels treballadors fixos discontinus