Butlletí

Trieu l'any: 2021 / 2020 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002

Any: 2019

 • Núm. 151 - Novembre 2019 [Arxiu pdf, 397 kb]

  Legislació

  • Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2020

  Sentències

  • Conciliació de la vida laboral i familiar: no es reconeix el dret a mantenir un torn fix de treball amb la finalitat de fer-se càrrec dels fills menors d'edat
  • El cessament en llocs de treball proveïts per lliure designació


 • Núm. 150 - Setembre 2019 [Arxiu pdf, 514 kb]

  Legislació

  • Directiva (UE) 2019/1158 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors, i per la qual es deroga la Directiva 2010/18/UE del Consell

  Sentències

  • La finalizació dels contractes d'interinitat no genera dret a indemnització
  • Discriminació dels treballadors a temps parcial en la forma de càlcul de la pensió de jubilació


 • Núm. 149 - Juliol 2019 [Arxiu pdf, 175 kb]

  Legislació

  • Decret Llei 10/2019, de 28 de maig, del procediment d'integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat
  • Ordre TSF/116/2019, de 7 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2020

  Sentències

  • La igualtat en l'accés pel torn de reserva de persones amb discapacitat
  • L'obligació del registre de la jornada de treball en el cas del personal laboral


 • Núm. 148 - Maig 2019 [Arxiu pdf, 339 kb]

  Legislació

  • Real Decreto 211/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2019
  • Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga para 2019 el destino del superávit de comunidades autónomas y de las entidades locales para inversiones financieramente sostenibles y se adoptan otras medidas en relación con las funciones del personal de las entidades locales con habilitación de carácter nacional
  • Ordre TSF/82/2019, de 26 d'abril, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions de diputats al Parlament Europeu, en les eleccions locals i al Consell General d'Aran del dia 26 de maig de 2019
  • Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan las reglas aplicables para la concesión de traslados a los funcionarios y funcionarias de carrera de la Administración General del Estado por razones de discapacidad sobrevenida o de agravación del grado de discapacidad, así como por motivos de salud y posibilidades de rehabilitación de los funcionarios y funcionarias de carrera, sus cónyuges o los hijos e hijas a su cargo
  • Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre «La igualtat de gènere en els mercats laborals europeus»

  Sentències

  • Abonament de premis per jubilació al personal funcionari
  • Límits en l'ús de càmeres de seguretat per al control de l'activitat del personal


 • Núm. 147 - Mar 2019 [Arxiu pdf, 389 kb]

  Legislació

  • Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación
  • Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo
  • Decret Llei 3/2019, de 22 de gener, sobre l'increment retributiu per a l'any 2019 i la recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària de l'any 2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya

  Sentències

  • Nova controvèrsia amb el personal indefinit no fix, en relació amb el dret a l'excedència voluntària


 • Núm. 146 - Gener 2019 [Arxiu pdf, 347 kb]

  Legislació

  • Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público
  • Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo
  • Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019
  • Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral
  • Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
  • Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, por la que se aprueba el Acuerdo para favorecer la movilidad interadministrativa de las empleadas públicas víctimas de violencia de género
  • Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publican los acuerdos para la ampliación del permiso de paternidad a dieciséis semanas y para la aplicación de la bolsa de horas prevista en la Disposición Adicional centésima cuadragésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018
  • Acord GOV/156/2018, de 20 de desembre, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2017

  Sentències

  • Dret al reconeixement del grau al personal funcionari interí