Butlletí

Trieu l'any: 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002

Any: 2018

 • Núm. 145 - Novembre 2018 [Arxiu pdf, 333 kb]

  Legislació

  • Decret llei 5/2018, de 16 d'octubre, sobre l'increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic
  • Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2019

  Sentències

  • Pot influir el consum de substàncies addictives en la qualificació com a accident de treball?
  • Acotament sobre els contractes d'obra i servei vinculats a una contracta


 • Núm. 144 - Setembre 2018 [Arxiu pdf, 523 kb]

  Legislació

  • Real Decreto 956/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba y publica el Acuerdo adoptado por la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado el 23 de julio de 2018, en relación al régimen retributivo de la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración General del Estado y Organismos o Entidades Públicas dependientes
  • Resolución de 17 de julio de 2018, conjunta de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público Estatal de los atrasos correspondientes al incremento del 1,5 por ciento y al incremento adicional del 0,25 por ciento previstos en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018
  • Real Decreto 955/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2018
  • Real Decreto 950/2018, de 27 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo
  • Ordre TSF/134/2018, de 30 de juliol, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2019

  Sentències

  • Premis per jubilació forçosa i per jubilació voluntària anticipada del personal funcionari
  • Nova doctrina sobre la indemnització dels contractes de durada determinada


 • Núm. 143 - Juliol 2018 [Arxiu pdf, 360 kb]

  Legislació

  • Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018


 • Núm. 142 - Maig 2018 [Arxiu pdf, 397 kb]

  Sentències

  • Accés als cossos policials i alçada mínima
  • Dret a la privacitat en la vida laboral: l'ús del correu electrònic


 • Núm. 141 - Març 2018 [Arxiu pdf, 319 kb]

  Sentències

  • Aplicació preferent de la regulació de l'EBEP sobre negociació col·lectiva en els pactes de gestió dels hospitals públics
  • El principi d'igualtat de retribucions a igualtat de funcions en l'àmbit de la funció pública


 • Núm. 140 - Gener 2018 [Arxiu pdf, 318 kb]

  Legislació

  • Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2018

  Sentències

  • Personal laboral indefinit no fix i dret a mobilitat geogràfica per conciliació de la vida laboral i familiar
  • Assetjament laboral i indemnització per danys morals