Butlletí

Trieu l'any: 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002

Any: 2017

 • Núm. 139 - Novembre 2017 [Arxiu pdf, 327 kb]

  Legislació

  • Reial Decret 953/2017, de 31 d'octubre, pel qual es dicten normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017
  • Acord GOV/145/2017, de 17 d'octubre, pel qual es fixa la taxa addicional per a l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
  • Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
  • Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2018

  Sentències

  • Limitacions a la disponibilitat de personal eventual per part de les entitats locals
  • Contractació temporal i acomiadament de professors associats a universitats públiques


 • Núm. 138 - Setembre 2017 [Arxiu pdf, 325 kb]

  Legislació

  • Decret llei 4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes

  Sentències

  • Possibilitat d'acumular la jornada en els primers mesos de la jubilació parcial
  • Reglament municipal de contractació temporal: contractacions fora de plantilla, composició dels òrgans de selecció i limitacions de les lleis de pressupostos


 • Núm. 137 - Juliol 2017 [Arxiu pdf, 354 kb]

  Legislació

  • Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017
  • Real Decreto-ley 13/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal, en la Seguridad Social, en el ámbito laboral y del control del gasto, para la mejora en la prestación de determinados servicios a los ciudadanos, y por el que se crean especialidades en Cuerpos y Escalas de la Administración del Estado y sus organismos públicos
  • Real Decreto 702/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017
  • Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local
  • Resolución de 12 de junio de 2017, de la Secretaria de Estado de Función Pública, por la que se modifica la de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos
  • Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2018
  • Ordre GAH/124/2017, de 14 de juny, de modificació de l'annex del Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya
  • Comunicació interpretativa sobre la Directiva 2003/88/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a determinats aspectes de l'ordenació del temps de treball

  Sentències

  • Aplicació de la normativa laboral al personal funcionari de les administracions públiques


 • Núm. 136 - Maig 2017 [Arxiu pdf, 360 kb]

  Legislació

  • Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017
  • Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017
  • Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni
  • Real Decreto-ley 6/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público en los ámbitos de personal docente no universitario y universitario, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas para 2017


 • Núm. 135 - Març 2017 [Arxiu pdf, 376 kb]

  Legislació

  • Criterios para el ejercicio de las funciones de tesorería en corporaciones locales de menos de 20.000 habitantes a partir de 1 de enero de 2017

  Sentències

  • Dret a la indemnització quan s'extingeix un contracte d'interinitat
  • Maternitat subrogada i dret a la prestació per maternitat


 • Núm. 134 - Gener 2017 [Arxiu pdf, 204 kb]

  Sentències

  • Valoració, en un procés selectiu, dels serveis prestats a l'Administració: efectes de la seva rectificació
  • Pagament del recàrrec de prestacions per part d'un ajuntament: manca d'equips de protecció individual i de formació