Butlletí

Trieu l'any: 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002

Any: 2016

 • Núm. 133 - Novembre 2016 [Arxiu pdf, 204 kb]

  Legislació

  • Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2017

  Sentències

  • L'accident que es pateix en acudir a un reconeixement mèdic ofert per l'Administració en horari laboral és accident de treball
  • Possibilitat d'accedir als cossos i escales del subgrup A1 amb el títol de Grau universitari


 • Núm. 132 - Setembre 2016 [Arxiu pdf, 212 kb]

  Legislació

  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
  • Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos
  • Criterio Técnico 98/2016 sobre actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad
  • Orden ESS/1452/2016, de 10 de junio, por la que se regula el modelo de diligencia de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

  Sentències

  • Recàrrec de prestacions: responsabilitat de l'empresa successora quan encara no s'havia reconegut quan es va produir la successió
  • Drets retributius en vacances


 • Núm. 131 - Juliol 2016 [Arxiu pdf, 375 kb]

  Legislació

  • Decret Llei 4/2016, de 21 de juny, de recuperació parcial de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya i altres mesures urgents en matèria de personal
  • Acord GOV/82/2016, de 21 de juny, pel qual s'aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de transparència, grups d'interès i ètica pública
  • Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2017
  • Correcció d'errades a la Resolució GAH/1015/2016, de 18 d'abril, per la qual s'aproven les bases per a la concessió d'ajuts destinats al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats públics de les administracions públiques locals, i s'aprova la convocatòria per a l'any 2016

  Sentències

  • Modificació substancial col·lectiva de condicions de treball en un organisme públic
  • Es pot modificar la plantilla de personal quan comporta un increment del Capítol de personal superior al límit fixat per la LPGE?


 • Núm. 130 - Maig 2016 [Arxiu pdf, 212 kb]

  Legislació

  • Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2016
  • Resolución de 18 de abril de 2016, conjunta de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones para la aplicación efectiva, en el ámbito del sector público estatal, de las previsiones de la disposición adicional duodécima de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016
  • Resolució GAH/1015/2016, de 18 d'abril, per la qual s'aproven les bases per a la concessió d'ajuts destinats al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats públics de les administracions públiques locals, i s'aprova la convocatòria per a l'any 2016

  Sentències

  • Intervenció d'una empresa privada en la confecció i valoració de les proves en un procés selectiu
  • Accident de treball: símptomes que es van manifestar tres dies abans de l'ingrés hospitalari per infart de miocardi


 • Núm. 129 - Març 2016 [Arxiu pdf, 202 kb]

  Sentències

  • Encadenament de contractes i superació de la durada màxima dels contractes d'obra determinada
  • Pensió de viduïtat i parelles de fet


 • Núm. 128 - Gener 2016 [Arxiu pdf, 151 kb]

  Legislació

  • Real Decreto 1171/2015, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2016

  Sentències

  • Obligació d'incloure en l'oferta d'ocupació pública totes les places vacants ocupades interinament
  • Drets indemnitzatoris dels treballadors indefinits no fixos