Butlletí

Trieu l'any: 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002

Any: 2015

 • Núm. 127 - Novembre 2015 [Arxiu pdf, 362 kb]

  Legislació

  • Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016
  • Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado
  • Resolució INT/2403/2015, de 2 d'octubre, per la qual es dóna publicitat al protocol pel qual s'estableixen els criteris orientatius d'avaluació psicològica per a l'accés, la promoció i la mobilitat de les policies locals de Catalunya
  • Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2016

  Sentències

  • Dret dels progenitors al permís parental regulat en la normativa europea


 • Núm. 126 - Setembre 2015 [Arxiu pdf, 167 kb]

  Legislació

  • Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016
  • Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía
  • Decret 179/2015, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del procediment del règim disciplinari aplicable als cossos de Policia Local de Catalunya

  Sentències

  • Acomiadament col·lectiu en un ajuntament com a conseqüència d'un pla d'ajust


 • Núm. 125 - Juliol 2015 [Arxiu pdf, 148 kb]

  Legislació

  • Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2016
  • Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración

  Sentències

  • Compatibilitat de l'excedència per cura de fills amb una activitat laboral i possibilitat d'accedir a una nova prestació per maternitat
  • Pròrroga en el servei actiu per poder causar dret a la pensió de jubilació


 • Núm. 124 - Maig 2015 [Arxiu pdf, 150 kb]

  Legislació

  • Real Decreto 196/2015, de 22 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2015
  • Real Decreto-ley 3/2015, de 22 de marzo, por el que se prevé una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para luchar contra el fraude en los servicios públicos, para el impulso del funcionamiento de la Administración de Justicia y en aplicación de las medidas previstas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre

  Sentències

  • Límit quantitatiu de les indemnitzacions per acomiadament després de la reforma laboral de 2012
  • Edat màxima com a requisit per participar en un procés de selecció per accedir als cossos de policia local


 • Núm. 123 - Març 2015 [Arxiu pdf, 148 kb]

  Sentències

  • Motivació de la suspensió d'un acord de condicions de treball
  • Ultraactivitat dels convenis col·lectius


 • Núm. 122 - Gener 2015 [Arxiu pdf, 167 kb]

  Legislació

  • Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015
  • Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico
  • Resolución de 8 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se fija la fecha a partir de la cual las resoluciones por las que se acuerde la incorporación al sistema de liquidación directa de cuotas de los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar, se notificarán electrónicamente
  • Resolución de 29 de diciembre de 2014, conjunta de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones para la aplicación efectiva, en el ámbito del sector público estatal, de las previsiones de la disposición adicional décima segunda, de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2015
  • Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

  Sentències

  • Una nova ampliació del concepte d'accident de treball in itinere: el patinet com a mitjà idoni de transport per anar a treballar
  • Constitucionalitat del període de prova d'un any, de la regulació sobre la inaplicació dels convenis col·lectius i de la prioritat en l'aplicació dels convenis col·lectius d'empresa