Butlletí

Trieu l'any: 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002

Any: 2013

 • Núm. 115 - Novembre 2013 [Arxiu pdf, 162 kb]

  Legislació

  • Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014

  Sentències

  • Prevalença de la Llei sobre el conveni col·lectiu en matèria d'ajuts socials, aportacions a plans de pensions i gratificacions per jubilació
  • Extinció del contracte d'una treballadora embarassada durant el període de prova


 • Núm. 114 - Setembre 2013 [Arxiu pdf, 169 kb]

  Legislació

  • Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo
  • Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social
  • Ordre EMO/202/2013, de 22 d'agost, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2014

  Sentències

  • Ultraactivitat dels convenis col·lectius aprovats abans de l'entrada en vigor de la reforma laboral (Ley 3/2012, de 6 de julio)
  • Prolongació en el servei actiu dels funcionaris públics


 • Núm. 113 - Juliol 2013 [Arxiu pdf, 167 kb]

  Legislació

  • Orden ESS/982/2013, de 20 de mayo, por la que se regula el contenido y el procedimiento de remisión de la comunicación que deben efectuar los empleadores a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo en los procedimientos de despido colectivo, y de suspensión de contratos y reducción de jornada

  Sentències

  • Ajuts socials: abast de l'obligació de cotitzar a la Seguretat Social
  • Responsabilitat comptable en l'aplicació d'un complement retributiu


 • Núm. 112 - Maig 2013 [Arxiu pdf, 153 kb]

  Legislació

  • Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo

  Sentències

  • La discriminació per raó de sexe en la regulació del treball a temps parcial
  • Supressió de la paga extraordinària de desembre de 2012 als empleats públics quan s'havia iniciat el seu meritament


 • Núm. 111 - Març 2013 [Arxiu pdf, 148 kb]

  Legislació

  • Resolución de 24 de enero de 2013 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, aprobando un día adicional de permiso durante 2013

  Sentències

  • Impugnació d'una Relació de llocs de treball quan el lloc de treball objecte de la controvèrsia no s'ha vist alterat
  • Coincidència entre una incapacitat temporal per malaltia comuna i les vacances: dret a un període addicional de vacances


 • Núm. 110 - Gener 2013 [Arxiu pdf, 67 kb]

  Legislació

  • Ley 17/2012, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013
  • Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo de las disposiciones establecidas, en materia de prestaciones, por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social
  • Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el sistema especial para empleados del hogar y otras medidas de carácter económico y social
  • Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por el que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos
  • Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social

  Sentències

  • Diferència entre la plantilla de personal i la relació de llocs de treball
  • Indemnització per danys i perjudicis en cas d'absència de mesures de seguretat en el treball