El Butlletí

Trieu l'any: 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002

Any: 2008

 • Núm. 57 - Novembre 2008 [Arxiu pdf, 153 kb]

  Editorial

  • Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, del Ministerio de Administraciones Públicas

  Legislació

  • Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2009
  • Decret 195/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya
  • Ordre EDU/272/2008, de 23 de maig, per la qual s'estableix l'equivalència, en l'àmbit de Catalunya, de la categoria d'agent dels cossos de les policies locals de Catalunya al títol de tècnic corresponent a la formació professional del sistema educatiu


 • Núm. 56 - Setembre 2008 [Arxiu pdf, 68 kb]

  Editorial

  • Memòria sobre la situació socioeconòmica i laboral d'Espanya en 2007, del Consell Econòmic i Social (maig de 2008)

  Sentències

  • És necessari informar l'empresari de les malalties o situacions d'IT prèvies a la contractació?


 • Núm. 55 - Juliol 2008 [Arxiu pdf, 162 kb]

  Legislació

  • Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista
  • Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo
  • Ordre TRE/278/2008, de 2 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2009
  • Resolución de 26 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se publica el Acuerdo Administración-Sindicatos para la ordenación de la negociación colectiva en la Administración General del Estado
  • Real Decreto 383/2008, de 14 de marzo, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos

  Sentències

  • La dimensió constitucional del dret a la reducció de jornada per cura de fill (arts. 14 i 39 CE)


 • Núm. 54 - Maig 2008 [Arxiu pdf, 55 kb]

  Editorial

  • Compareixença del Conseller de Governació i Administracions Públiques (Diari de sessions del Parlament de Catalunya de 2 d'abril de 2008)
  • Informe de la Secretaría General para la Administración Pública i de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial pel qual es fixen els criteris per a l'aplicació de l'EBEP a l'àmbit de l'Administració local
  • Informe de la Secretaría General de la Administración Pública sobre l'aplicació de l'art. 48 de l'EBEP al personal laboral al servei de les administracions públiques (13 de novembre de 2007)
  • Els funcionaris són diferents? Qui són els funcionaris? I com són?: article de Cristoph Demmke, editat per l'EAPC

  Legislació

  • Decret 69/2008, d'1 d'abril, de regulació d'un sistema de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals
  • Llei 2/2008, d'11 d'abril, de modificació de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra
  • Orden ECI/945/2008, de 2 de abril, por la que se establece la equivalencia de la categoría de Mosso y Mossa de la escala básica del cuerpo de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya al título de técnico correspondiente a la formación profesional del sistema educativo
  • Resolución de 9 de abril de 2008, de la TGSS, por la que se publica el acuerdo de encomienda de la gestión con el INSS para la realización de determinadas actuaciones relativas a la aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 1108/2007, de 24 de agosto, sobre reconocimiento como cotizados a la Seguridad Social de los períodos en que los miembros de las corporaciones locales ejercieron con dedicación exclusiva su cargo político, con anterioridad a su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social

  Sentències

  • Límits al control empresarial sobre lús dels ordinadors per part del personal


 • Núm. 53 (extraordinari EBEP) - Març 2008 [Arxiu pdf, 60 kb]

  Editorial

  • El règim disciplinari (Xavier Boltaina Bosch)


 • Núm. 52 - Març 2008 [Arxiu pdf, 55 kb]

  Legislació

  • Orden TAS/76/2008, de 22 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley 51/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008
  • Ley Orgánica 16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural
  • Resolución de 12 de diciembre de 2007, de la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre el alcance del requisito de ejercicio retribuido del cargo de miembro de una corporación local, exigido por el artículo 1 del Real Decreto 1108/2007, de 24 de agosto, sobre reconocimiento como cotizados a la Seguridad Social de los períodos en que los miembros de las corporaciones locales ejercieron con dedicación exclusiva su cargo político, con anterioridad a su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social

  Sentències

  • Vacances i situació d'IT: si existeix coincidència temporal, l'emplet, un cop donat d'alta, no té dret a gaudir-les


 • Núm. 51 - Gener 2008 [Arxiu pdf, 68 kb]

  Legislació

  • Resolución de 2 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado y Hacienda y Presupuestos, por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la disposición final cuarta de la ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del empleado público, y se actualizan para el año 2008 las cuantías de las retribuciones del personal a que se refieren los correspondientes artículos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio
  • Real decreto 1763/2007, de 28 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para el año 2008
  • Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008
  • Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social
  • Ley 38/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores en materia de información y consulta de los trabajadores y en materia de protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario

  Sentències

  • Selecció del personal laboral, període de prova i òrgan competent per decidir-ne la seva suspensió


 • Núm. 50 (extraordinari EBEP) - Gener 2008 [Arxiu pdf, 58 kb]

  Editorial

  • La provisió de llocs de treball i la mobilitat (Luis Miguel Arroyo Yanes)