El Butlletí

Trieu l'any: 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002

Any: 2007

 • Núm. 49 (extraordinari EBEP) - Desembre 2007 [Arxiu pdf, 41 kb]

  Editorial

  • Els directius públics locals (Rafael Jiménez Asensio)


 • Núm. 48 (extraordinari EBEP) - Desembre 2007 [Arxiu pdf, 55 kb]

  Editorial

  • Els permisos (Xavier Boltaina Bosch)


 • Núm. 47 (extraordinari EBEP) - Desembre 2007 [Arxiu pdf, 51 kb]

  Editorial

  • El codi de conducta dels empleats públics (Josep Pere Camino Pons)


 • Núm. 46 (extraordinari EBEP) - Novembre 2007 [Arxiu pdf, 48 kb]

  Editorial

  • La jornada i les vacances (Xavier Boltaina Bosch)


 • Núm. 45 (extraordinari EBEP) - Novembre 2007 [Arxiu pdf, 47 kb]

  Editorial

  • Els sistemes de solució extrajudicial de conflictes col·lectius (Carolina Gala Durán)


 • Núm. 44 - Novembre 2007 [Arxiu pdf, 56 kb]

  Editorial

  • Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas (MAP)
  • Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral del año 2006 del Consejo Económico y Social

  Legislació

  • Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008
  • Real Decreto 1108/2007, de 24 de agosto, sobre reconocimiento como cotizados a la Seguridad Social de los períodos en que los miembros de las corporaciones locales ejercieron con dedicación exclusiva su cargo político, con anterioridad a su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social
  • Real Decreto 1197/2007, de 14 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, en materia de reconocimiento de descanso por maternidad en los supuestos de discapacidad del hijo
  • Orden TAS/2632/2007, de 7 de septiembre, por la que se modifica la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social


 • Núm. 43 (extraordinari EBEP) - Octubre 2007 [Arxiu pdf, 52 kb]

  Editorial

  • Les classes de personal (Rafael Jiménez Asensio)


 • Núm. 42 (extraordinari EBEP) - Octubre 2007 [Arxiu pdf, 50 kb]

  Editorial

  • Les retribucions (Josep Aldomà Buixadé)


 • Núm. 41 (extraordinari EBEP) - Octubre 2007 [Arxiu pdf, 48 kb]

  Editorial

  • L'accés a l'ocupació pública i la selecció (Manuel Férez Fernández)


 • Núm. 40 (extraordinari EBEP) - Setembre 2007 [Arxiu pdf, 50 kb]

  Editorial

  • La consolidació de l'ocupació temporal (Xavier Boltaina Bosch)


 • Núm. 39 (extraordinari EBEP) - Setembre 2007 [Arxiu pdf, 49 kb]

  Editorial

  • La carrera professional (Josep Aldomà Buixadé)


 • Núm. 38 - Setembre 2007 [Arxiu pdf, 61 kb]

  Editorial

  • Estudi sobre l'assetjament psicològic i l'assetjament sexual en el treball, del Ministeri de Treball i Afers Socials

  Legislació

  • Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres
  • Ley 8/2007, de 28 de mayo de suelo

  Sentències

  • Funcionària interina: situació d'embaràs, reassignació de funcions i prevenció de riscos laborals


 • Núm. 37 (extraordinari EBEP) - Setembre 2007 [Arxiu pdf, 49 kb]

  Editorial

  • La funcionarització (Xavier Boltaina Bosch)


 • Núm. 36 (extraordinari EBEP) - Juliol 2007 [Arxiu pdf, 49 kb]

  Editorial

  • L'ordenació dels recursos humans (Josep Aldomà Buixadé)


 • Núm. 35 (extraordinari EBEP) - Juliol 2007 [Arxiu pdf, 65 kb]

  Editorial

  • Les situacions administratives (Manuel Férez Fernández)


 • Núm. 34 - Juliol 2007 [Arxiu pdf, 61 kb]

  Editorial

  • Proyecto de Real Decreto por el que se regula el teletrabajo en la Administración General del Estado
  • Dictamen del CES sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se regula el teletrabajo en la Administración General del Estado

  Legislació

  • Instrucció de 6 de juny de 2007 per a l'aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic a l'Administració de la Generalitat
  • Instrucciones de 5 de junio de 2007 para la aplicación del Estatuto básico del empleado público en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos e Instrucciones de 25 de mayo de 2007 para la aplicación de su artículo 25

  Sentències

  • Adquisició del grau personal d'entrada
  • Excedència forçosa per designació com a gerent d'una empresa municipal


 • Núm. 33 (extraordinari EBEP) - Juliol 2007 [Arxiu pdf, 60 kb]

  Editorial

  • El repartiment de competències entre l'Estat, la Comunitat Autònoma i les Entitats locals (Rafael Jiménez Asensio)


 • Núm. 32 - Maig 2007 [Arxiu pdf, 56 kb]

  Legislació

  • Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del empleado público


 • Núm. 31 - Març 2007 [Arxiu pdf, 59 kb]

  Editorial

  • Proyecto de Ley de Estatuto Básico del empleado público
  • Document del Consell de Ministres sobre el Proyecto de Ley de medidas de Seguridad Social
  • Dictamen del CES sobre el Proyecto de Ley de medidas de Seguridad Social

  Legislació

  • Projecte de Llei de mesures en matèria de Seguretat Social

  Sentències

  • Vacances i baixa per maternitat


 • Núm. 30 - Gener 2007 [Arxiu pdf, 55 kb]

  Legislació

  • Resolució de 2 de gener de 2007, per la qual es dicten instruccions en relació amb les nòmines dels funcionaris inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, i s'actualitzen per a l'any 2007 les quanties de les retribucions del personal a què fan referència els corresponents articles de la Llei de Pressupostos de l'Estat per al susdit exercici
  • Reial Decret 1632/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a l'any 2007
  • Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007
  • Llei 37/2006, de 7 de desembre, relativa a la inclusió en el Règim general de Seguretat Social i a l'extensió de la protecció per atur a determinats càrrecs públics i sindicals
  • Real Decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de Seguretat Social i s'estableixen criteris per a la seva notificació i registre
  • Ordre TRI/392/2006, de 20 de juliol, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes per a l'any 2007

  Sentències

  • L'aplicació de la jubilació parcial i de la jubilació anticipada a l'Administració local